Procedure

Aanvraagformulier

Om een sportschutterslicentie aan te vragen, dient u het aanvraagformulier model VL2 volledig in te vullen.
Klik hier om een aanvraagformulier model VL2 te downloaden

Voor de kleischutters geldt ook hier een afwijkende procedure. Hun dossier wordt door het secretariaat kleischieten behandeld. De kleischutters gebruiken het aanvraagformulier “model VL2-kleischieten .Klik hier om dit formulier te downloaden.

U dient alle stukken bij het formulier te voegen en de aanvraag in te dienen bij uw club.

Stavingsstukken

Bij de aanvraag voor een sportschutterslicentie moeten volgende stavingsstukken worden gevoegd:

  • Een kopie van de identiteitskaart;
  • Een recente pasfoto;
  • Een kopie van het sportschuttersboekje waaruit blijkt dat de aanvrager actief lid is (en dus 12 schietbeurten of meer heeft gespreid over minstens 2 trimesters);
  • Een medisch attest dat niet ouder is dan drie maanden; Klik hier om een medisch attest model VL3 te downloaden
  • De geschreven toelating van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers als een minderjarige de aanvraag indient;
  • Een origineel uittreksel uit het strafregister conform Art.596,1 SV met als activiteit : sportschutterslicentie dat niet ouder is dan drie maand. Kopieën worden niet in aanmerking genomen. Bij twijfel wordt steeds contact genomen met de uitreikende overheid om de echtheid van het document na te gaan. Bij vervalsing wordt klacht ingediend bij het parket;
  • Het bewijs van slagen in de praktische en theoretische proef, of het bewijs dat er een vrijstelling van deze proeven is (b.v. kopie van een vergunning tijdens de overgangsperiode, etc…).

Deze stukken moeten niet worden toegevoegd als ze al in het bezit zijn van de schietsportfederatie. Dit kan zich bijvoorbeeld in volgende gevallen voordoen:

  • De houder van een voorlopige sportschutterslicentie vraagt een sportschutterslicentie aan. In dat geval is de federatie al in het bezit van een kopie van de identiteitskaart en moet deze niet opnieuw bij de aanvraag worden gevoegd;
  • De houder van een sportschutterslicentie vraagt de uitbreiding van zijn sportschutterslicentie voor een bijkomende wapencategorie. In dit geval is het niet nodig om nog een pasfoto te bezorgen.

Als stukken ontbreken, wordt het dossier NIET verder behandeld. Het heeft geen zin onvolledige aanvragen in te dienen, zij worden altijd geweigerd.

Vermits de lokale politie enkel ondervraagt over de federale wapenwet, kan een attest van slagen voor de theoretische proef uitgereikt door de politie niet in aanmerking worden genomen. Enkel de attesten afgeleverd door de federatie (model “VL 6”) komen in aanmerking.

De attesten van slagen voor de praktische proef uitgereikt door de lokale politie worden in aanmerking genomen voor zover de sportschutter ook een aanvraag indiende voor een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. De politie kan niet verplicht worden om proeven af te nemen in het kader van het sportschuttersdecreet, maar als toch een proef wordt afgenomen, is het afgeleverde attest geldig. Er is vereist dat op het attest de aard, het model en het kaliber van het wapen waarmee de proef is afgelegd vermeld wordt. Op die manier weet de federatie voor welke wapencategorie het attest geldig is.

Het is tevens mogelijk om de geldigheid van een sportschutterslicentie uit te breiden tot een bijkomende wapencategorie. Dergelijke uitbreiding wordt op dezelfde manier behandeld als een aanvraag voor een nieuwe sportschutterslicentie.

Procedure

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier “model VL2” waarbij de nodige stukken gevoegd worden. Dit formulier wordt door de aanvrager ondertekend en gedateerd. Bij minderjarigen wordt de aanvraag mee ondertekend en gedateerd door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Voor de leden die behoren tot de cateogorie "doelschieten" wordt de aanvraag afgegeven bij de clubverantwoordelijke van de club waar de sportschutter lid is. De clubverantwoordelijke voegt alle door de sportschutter aangeleverde documenten samen in een beoordelingsformulier “model VL4” en bekijkt of de aanvraag volledig is. Als stukken ontbreken, dient de sportschutter deze aan de clubverantwoordelijke te bezorgen.

De sportschutterslicentie wordt afgeleverd na betaling van een retributie van 35 EUR, ongeacht het aantal aangevraagde wapencategorieën.Vanaf 01/01/2012 bedraagt deze retributie 43 EUR. De club kan een administratieve bijdrage in rekening brengen voor de administratieve lasten. De betaling gebeurt door de sportschutter aan de clubverantwoordelijke. Er kan nooit door de sportschutter worden overgeschreven op de rekening van de federatie.

De federatie onderzoekt het dossier. Als er stukken ontbreken, worden deze bij de clubverantwoordelijke opgevraagd.

Als het dossier volledig is, en als aan alle voorwaarden voldaan is, beslist de federatie om de sportschutterslicentie toe te kennen. De federatie dient de sportschutterslicentie, binnen de wettelijke termijn, na ontvangst van een volledig dossier af te leveren.

De sportschutterslicentie wordt rechtstreeks naar de sportschutter verstuurd. Indien de sportschutter nog geen sportschuttersboekje bezit, wordt hem ook een sportschuttersboekje opgestuurd. Op hetzelfde ogenblik vertrekt een kennisgeving naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter. Als de sportschutter geen verblijfplaats heeft in België, wordt de kennisgeving gericht aan de federale wapendienst.

Een weigering van de sportschutterslicentie (bijvoorbeeld omdat de aanvrager niet aan de moraliteitsvoorwaarden voldoet) wordt aan de sportschutter persoonlijk verstuurd.