Op reis met vuurwapens

Nu de vakantie aanbreekt, heeft u misschien eindelijk de tijd gevonden om eens een schietstand in het buitenland te bezoeken of om deel te nemen aan een wedstrijd in het buitenland. Om te vermijden dat de reis eindigt in een nachtmerrie, verlies van alle wapens en strafprocedure, dient u steeds goed na te kijken of alle documenten in orde zijn. In tegenstelling tot wat reeds sedert 1991 het geval is voor andere goederen, bestaat er binnen de Eurozone geen vrij verkeer van wapens. Uiteraard bestaat dergelijke vrijheid ook niet wereldwijd.

 

Elk land heeft een eigen regelgeving. U dient dus rekening te houden met de regelgeving in het land waar u gaat schieten alsook met de regelgeving van het land waar u doorreist. Immers, het vervoer van wapens is meestal ook aan voorwaarden onderworpen zoals veiligheidsregels of het houder zijn van een specifiek document. U moet ook rekening houden met de regels inzake in-, uit- of doorvoer van wapens. In België is deze regeling gewestelijk waardoor ze verschilt naargelang u in het Vlaamse, Waalse of Brusselse Gewest voer. Het over de grens brengen van een wapen is bijna altijd aan een voorafgaandelijke vergunning onderworpen. Omgekeerd is bijna overal ter wereld ook de invoer van wapens onderworpen aan vergunningen. U dient zich dus goed te informeren vooraleer u vertrekt. De minste fout geeft aanleiding tot verlies van de wapens en kan al snel leiden tot definitieve uitsluiting van legaal wapenbezit. Voorzichtigheid is dus geboden.

 

Er is echter ook een beetje goed nieuws. Reeds sedert 1991 werd binnen de Europese Unie de Europese Vuurwapenpas (“EVP”) ingevoerd. De EVP bewijst dat de wapens legaal voorhanden gehouden worden in de lidstaat van vertrekt. Een EVP afgegeven door een provinciegouverneur in België bewijst dus dat de wapens op het moment van afgifte van de EVP in België legaal voorhanden gehouden worden. De lidstaat waar de wapens vervoerd worden en de lidstaat van bestemming dienen dit te aanvaarden. Wel is het zo dat veel Europese lidstaten nog vereisen dat de EVP vooraf wordt meegedeeld aan een interne dienst. Op die manier is een effectieve controle mogelijk. De gevalideerde EVP wordt dan in de meeste Europese lidstaten gelijk gesteld met een soort tijdelijke vergunning om het vuurwapen voorhanden te hebben in het kader van een specifieke activiteit binnen deze lidstaat zoals het deelnemen aan schuttersactiviteiten of de jacht. In elke lidstaat dient hier vooraf informatie te worden ingewonnen over of er al dan niet validering nodig is, welke rechten men dan heeft, hoe lang men de wapens mag voorhanden gehouden in de lidstaat, hoeveel munitie men bij mag hebben, welke wapens men mag invoeren. Zo kan een lidstaat voorbehoud maken en regelen dat sommige wapens die op de EVP vermeld zijn in de lidstaat van bestemming niet toegelaten zijn.

 

Binnen het Vlaamse Gewest kan de EVP als een soort tijdelijke vergunning tot overbrenging van een wapen naar een andere EU lidstaat worden beschouwd. Het is voor de wapens die op de EVP zijn vermeld niet nodig om een toelating tot overbrenging aan te vragen mits de overbrenging tijdelijk is en men ook de wapens terug naar Vlaanderen brengt. Let dus op: een EVP is geen uitvoervergunning. Ze laat enkel toe om tijdelijk wapens over te brengen. Ze is dus niet geldig om bijvoorbeeld bij een verhuis uit Vlaanderen de wapens al mee te nemen zonder dat een toelating tot overbrenging wordt aangevraagd. We stellen vast dat veel wapenbezitters dit niet weten, mede om deze reden werden de vragen van de theoretische proef nogmaals aangepast. Indien bij verhuis geen toelating tot overbrenging of uitvoervergunning wordt aangevraagd, is de uitvoer illegaal. Per definitie is de invoer in het andere land ook illegaal. Het andere land dient dan de wapens in beslag te nemen. De situatie is niet meer te regulariseren: het Vlaams Gewest kan immers geen uitvoervergunning of toelating tot overbrenging meer verlenen vermits de wapens reeds illegaal werden uitgevoerd. Dergelijke vergunning zou zonder voorwerp zijn. De lidstaat van ontvangst kan de wapens ook niet inschrijven omdat er geen uitvoervergunning voorligt… Bij verhuis naar het buitenland moet men dit heel goed opvolgen, zoniet zijn de wapens quasi zeker verloren.

 

Interessant is dat het Vlaams Gewest ook toelaat dat de EVP geldt als tijdelijke uitvoervergunning in het kader van deelname aan activiteiten in landen buiten de Europese Unie. Let wel dat in dit geval via het e-loket van Controle Dienst Strategische Goederen de tijdelijke uitvoer en de wederinvoer moeten worden gemeld. Uiteraard moet ook hier gekeken worden of het land van bestemming ook een invoervergunning of andere documenten vereist.

 

Meer informatie over in-, uit- en doorvoer van wapens vindt u op de heel overzichtelijke website van de Controle Dienst Strategische goederen: https://www.fdfa.be/nl/controle-strategische-goederen