FAQ

Heeft u een vraag? Bekijk zeker onze FAQ. Mocht u het antwoord niet vinden, neem dan zeker contact met ons op. 

Hoe moet ik een jaarlijkse validatie aanvragen?

U stuurt een formulier VL12 naar VSK, samen met een kopie van het sportschuttersboekje met de schietbeurten, een recent en origineel uittreksel uit het strafregister en een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde omslag. Deze aanvraag mag digitaal, in PDF-formaat, verstuurd worden naar sslteam@sportschieten.be.                                                                                            
U doet dit tussen twee en een maand voor de vervaldag van uw sportschutterslicentie.                                                            

Algemeen Leden

Hoe lang is een sportschutterslicentie geldig?

Een sportschutterslicentie is 5 jaar geldig, mits jaarlijkse validatie.
Het sportschuttersdecreet vereist een jaarlijkse validatie van de sportschutterslicentie; daarbij wordt nagegaan of de houder actief lid is en nog voldoet aan de voorwaarden om een vuurwapen voorhanden te mogen hebben.
De jaarlijkse validatie is gratis.
De federatie kijkt na of
-De schutter 12 geldige schietbeurten kan bewijzen, gespreid over minstens 12 dagen en minstens twee trimesters.
-Of het uittreksel uit het strafregister origineel en maximum 3 maand oud is en er geen veroordelingen op voorkomen die het voorhanden hebben van wapens verhinderen.
-De schutter lid is van de federatie.
Indien een van deze voorwaarden niet voldaan is, is de federatie verplicht om de sportschutterslicentie in te trekken en de gouverneur daarvan op de hoogte te stellen.

Algemeen Leden Sportschutterslicentie

Ik organiseer een wedstrijd, wie is er verzekerd van de deelnemers?

Alle deelnemers lid van VSK.
De niet-leden kunnen worden verzekerd via een dagverzekering

Algemeen Clubs Verzekeringen

Hoe lang is een voorlopige sportschutterslicentie geldig?

Een voorlopige licentie is 12 maanden geldig. U kan echter na 12 maanden opnieuw een voorlopige licentie aanvragen.

Algemeen Leden Sportschutterslicentie

Mijn licentie is binnenkort 5 jaar oud, wat moet ik doen?

Een sportschutterslicentie is 5 jaar geldig (mits jaarlijkse validering)
Wanneer er 4 valideringsvignetten zijn aangebracht op uw licentie, moet u op het einde van het vijfde jaar een hernieuwing aanvragen.
Dat gebeurt door middel van een formulier VL11, dat u via "Formulieren SSL downloaden" kan opvragen.
Op dit formulier zijn al uw gegevens al ingevuld.
Kijk wel na of alle categorieën die u heeft, zijn aangekruist, zoniet mag u dat aanvullen.
De aanvraag moet gebeuren tussen 2 en 1 maand voor de vervaldag van uw sportschutterslicentie.

Algemeen Leden Sportschutterslicentie

Wat is het verschil tussen een voorlopige sportschutterslicentie en een definitieve sportschutterslicentie?

Een voorlopige sportschutterslicentie laat u toe om te schieten met wapens van de categorie(ën) van de voorlopige sportschutterslicentie onder begeleiding van de houder van een sportschutterslicentie die aan bepaalde voorwaarden voldoet. U kan met een voorlopige sportschutterslicentie geen munitie kopen bij de wapenhandelaar. U kan met een voorlopige sportschutterslicentie geen wapens aankopen, voorhanden hebben of vervoeren, tenzij u tegelijkertijd over een vergunning of een jachtverlof beschikt. Met een voorlopige sportschutterslicentie kan u aan sportschieten doen.

De sportschutterslicentie geeft u dezelfde rechten als een voorlopige sportschutterslicentie en bovendien kan u:
- het sportschieten beoefenen zonder dat enige begeleiding nodig is
- munitie aankopen en thuis voorhanden hebben
- vuurwapens vervoeren tussen uw woon- of verblijfplaats, de schietstand en een erkende persoon
- vuurwapens aankopen en voorhanden hebben zonder vergunning, op voorwaarde dat ze voorkomen op de lijst van de minister van Justitie

Algemeen Leden Sportschutterslicentie

Welke documenten heb ik nodig voor de hernieuwing van mijn licentie

Om een sportschutterslicentie te hernieuwen heeft u de volgende documenten nodig :

 • Een formulier VL11 voor uw persoonlijk formulier.
 • Een medisch attest (niet ouder dan 3 maand) voor uw persoonlijk formulier.
 • Een uittreksel uit het strafregister aangevraagd voor een sportschutterslicentie (596.1-5A)
 • Een recente pasfoto van fatsoenlijke kwaliteit
 • Een kopie van de oude sportschutterslicentie (voor- en achterkant)
 • Een kopie van het sportschuttersboekje (12 beurten gespreid over minstens 2 trimesters)
 • Een fotokopie of afdruk van de identiteitskaart

Vergeet niet uw aanvraag te ondertekenen.

Algemeen Leden Sportschutterslicentie

Wat is sportschieten?

Sportschieten is volgens het Vlaams sportschuttersdecreet : ”Het beoefenen van de schietdisciplines die worden aangeboden door internationale sportfederatie die erkend is door het internationaal Olympisch Comité, of door de schietsportfederaties.”

Algemeen

Kan ik samen met mijn hernieuwing van de licentie ook een bijkomende categorie aanvragen?

Dat kan op een eenvoudige manier.
Aangezien vrijwel alle documenten al in het hernieuwingsdossier zitten volstaat het om :
Een Formulier VL2 in te vullen.

Voeg een van volgende documenten bij uw aanvraag :

 • Attest van slagen in de theoretische en praktische proef.
 • Vergunning voor een wapen van de desbetreffende categorie (afgeleverd onder de nieuwe wapenwet)
 • Vergunning (oude wapenwet) samen met de bevestigingsbrief van de gouverneur (bewijs dat uw nieuwe vergunning werd aangevraagd)

Uw bijkomende categorie wordt dan meteen op uw hernieuwde licentie vermeld.

Algemeen Leden Sportschutterslicentie

Wat is het verschil tussen een vergunning en een sportschutterslicentie?

-Een vergunning (model 4) laat U toe het wapen dat op die vergunning vermeld staat voorhanden te hebben. De vergunning geeft U ook het recht met dat wapen te schieten in een erkende schietstand.
Met een vergunning alleen kan U niet aan sportschieten doen.

-Een sportschutterslicentie laat U toe sommige vuurwapens, zonder vergunning, voorhanden te hebben in de categorie(ën) van de sportschutterslicentie. (zie lijst van de Minister)
De sportschutterslicentie laat U ook toe om met andermans wapens van dezelfde categorie te schieten en het belangrijkste : de sportschutterslicentie laat U toe om aan sportschieten te doen.

Algemeen Leden

Welke wapens kan de houder van een sportschutterslicentie laten registreren via een model 9?

 • 1° de repeteervuurwapens waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm, met uitzondering van de lange gladlooprepeteervuurwapens met een looplengte van minder dan 60 cm en van de vuurwapens met pompactie;
 • 2° de enkelschotsvuurwapens met getrokken loop waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm;
 • 3° de enkelschotsvuurwapens met gladde loop;
 • 4° de enkelschotsvuurwapens met randontsteking met een totale lengte van minstens 28 cm;
 • 5° de vuurwapens met twee naast of boven elkaar geplaatste lopen waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm;
 • 6° de specifiek voor het sportschieten ontworpen pistolen met maximum vijf schoten van kaliber.22;
 • 7° de wapens die, via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden en waarvan het brevet dateert van voor 1890.
Algemeen Leden Sportschutterslicentie

Wordt mijn hernieuwde licentie opgestuurd?

Wanneer uw dossier volledig verwerkt is bij VSK, ontvangt u een brief, waarin u gemeld wordt dat uw nieuwe licentie aangemaakt is.
In deze brief wordt ook vermeld hoe en waar u uw hernieuwde licentie kan bekomen, al dan niet met een nieuw sportschuttersboekje.

Algemeen Leden Sportschutterslicentie

Welke veroordelingen worden opgenomen in een uittreksel strafregister voor een sportschutterslicentie?

Volgende veroordelingen moeten altijd opgenomen worden in een uittreksel strafregister 596.1-5A dat dient voor een aanvraag of een validering sportschutterslicentie.

 • Criminele straf
 • Inbreuk wapenwet
 • Misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de staat: aanslag op en samenspanning tegen de koning, de koninklijke familie en de regeringsvorm, samenwerking met de vijand, spionage, aangifte, oproerige bijeenkomst, verwekken van burgeroorlog, opstand, samenspanning van ambtenaren
 • Schending van het international humanitair recht: genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden
 • Terrorisme
 • Valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen
 • Valse getuigenis en meineed
 • Samenspanning van ambtenaren
 • Omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen
 • Weerspannigheid
 • Smaad en geweld tegen dragers van het openbaar gezag of van de openbare macht
 • Misdrijf betreffende nijverheid, koophandel en openbare veilingen.
 • Misdaden of wanbedrijven tegen de openbare veiligheid: bendevorming, criminele organisatie, nalatigheid of medeplichtigheid met ontvluchting van gevangenen tot gevolg, verberging van een crimineel, verberging van een lijk, kwaadwillige belemmering van het verkeer, ongeoorloofde behandeling van nucleaire stoffen
 • Gijzeling
 • Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting
 • Opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel : doodslag, opzettelijk doden, niet doodslag genoemd, en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel
 • Foltering, onmenselijke en mensonterende behandeling
 • Aantasting van de persoon van minderjarigen, van onbekwamen en van het gezin: verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen en onbekwamen, onthouden van verzorging, ontvoering en verberging van minderjarigen, het niet afgeven van kinderen, het gebruik van minderjarigen met het oog op het plegen van een misdaad of wanbedrijf
 • Exploitatie van bedelarij
 • Mensenhandel
 • Misbruik van andermans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren
 • Aanslag op de persoonlijke vrijheid (gijzeling, het onrechtmatig of willekeurig beroven van de vrijheid, intimidatie) en op de onschendbaarheid van de woning
 • Diefstal en afpersing
 • Fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen, oplichting, bedriegerij, verberging, verduistering en frauduleuze vernieling, flessentrekkerij
 • Brandstichting
 • Vernieling van bouwwerken, stoommachines en telegraaftoestellen
 • Vernieling of beschadiging van eetwaren, koopwaren of andere roerende eigendommen
 • Ombrengen van dieren
 • Spionage
 • Insubordinatie en muiterij
 • Gewelddaden en smaad
 • Inbreuken op de wetten inzake de koopvaardij en de zeevisserij
 • Inbreuken op de wetten inzake private milities
Algemeen Leden

Hoelang is een model 4 geldig voor het wapen moet gekocht worden ?

Artikel 10 van het uitvoeringsbesluit wapenwet zegt :

"De vergunning is gedagtekend en verleent aan de houder ervan het recht om het wapen binnen drie maanden na de uitreiking aan te kopen of in te voeren. Indien de aankoop of de invoer van het wapen niet binnen voornoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de vergunning vervallen en moet zij binnen acht dagen worden teruggezonden aan de overheid die ze heeft uitgereikt"

Algemeen Leden Wapenwet

Ik schiet regelmatig in het buitenland, gelden deze schietbeurten?

Enkel wanneer de wedstrijd of training wordt georganiseerd door, of in samenwerking met een Vlaamse club of federatie. Deelname aan wedstrijden die door internationale federaties, waarbij de Vlaamse federatie is aangesloten, worden georganiseerd kunnen dus in aanmerking genomen worden als geldige schietbeurt.

Algemeen Leden

In mijn sportschuttersboekje staan stempels van een Adeps monitor, zijn die geldig?

Het Vlaams sportschuttersdecreet voorziet dat enkel personen die aangesteld zijn door een Vlaamse club of federatie geldige schietbeurten mogen aftekenen.

Algemeen Leden

Wanneer kan een vergunning zonder munitie afgeleverd worden?

De nieuwe wapenwet stelt dat een vergunning zonder munitie kan worden afgeleverd aan personen die wensen een wapen in hun vermogen te behouden, waarvoor een vergunning werd afgegeven of waarvoor geen vergunning vereist was voor de inwerkingtreding van de wet (09/06/2007).
Passief wapenbezit kan alleen in de volgende gevallen :

 • Personen die wettig een wapen voorhanden hadden voor de inwerkingtreding van de wapenwet en die de aanvraag voor een vergunning zonder munitie indienden voor 1 november 2008:
 • Houders van een vergunning model 4.
 • Personen die wapens voorhanden hadden waarvoor geen vergunning vereist was.
 • Via een erfenis
 • Personen die via een erfenis een wapen in hun vermogen ontvangen, dat wettig werd voorhanden gehouden door de overledene, binnen de twee maanden nadat ze het wapen in hun bezit hebben gekregen.
 • Jagers of sportschutters
 • Jagers of sportschuters die niet meer actief zijn in de jacht of de schietsport hebben drie jaar en twee maanden de tijd om een vergunning zonder munitie aan te vragen voor de wapens die ze legaal in hun bezit hebben op basis van hun jachtverlof of sportschutterslicentie (model9), op het moment dat de activiteiten worden stopgezet
 • Conclusie :
 • Wapens vergund (model4) onder de nieuwe wapenwet kunnen, wanneer de wettige reden niet meer bestaat, niet bijgehouden worden op basis van een vergunning zonder munitie. (tenzij het gaat om een erfenis van een legaal wapen). Zij kunnen alleen afgestaan, overgedragen of geneutraliseerd worden.
 • Voor wapens die via de sportschutterslicentie of het jachtverlof geregistreerd werden (model9) kan tot 3 jaar en twee maand na het stopzetten van de activiteiten nog een vergunning zonder munitie aangevraagd worden.
Algemeen Leden Wapenwet

Hoe moet ik een eerherstel aanvragen

Iedere veroordeelde tot straffen die niet automatisch worden uitgewist kan eerherstel aanvragen bij de Procureur des Konings van het arrondissement waarin hij verblijft. Het Wetboek van Strafvordering stelt wel enkele voorwaarden. Zo moet hij de vrijheidsstraffen ondergaan hebben en moeten de geldboetes, kosten en/of schadevergoedingen betaald zijn. Hij moet zich ook goed gedragen hebben tijdens de proeftijd (dit is de tijd die verstreken is tussen de veroordeling en de uitspraak over het eerherstel). Tijdens deze periode moet de verzoeker een vaste verblijfplaats gehad hebben in België of in het buitenland. In de meeste gevallen duurt de proeftijd 3 jaar maar deze kan soms oplopen tot 5, 6 of zelfs 10 jaar in geval van zware veroordelingen, voorwaardelijke straffen, veroordelingen met wettelijke herhaling of herhaaldelijke aanvragen tot eerherstel. Ten vroegste 1 jaar voor het verstrijken van de proeftijd kan de aanvraag tot eerherstel worden ingediend.

In de brief moeten minstens de naam, voornaam, geboortedatum en adres van betrokkene staan, evenals de datum van aanvraag en de handtekening.

Eventueel kunnen ook de veroordelingen vermeld worden waarvoor de aanvraag wordt ingediend en de adressen tijdens te proeftijd. Bewijzen van betaling meesturen is niet echt noodzakelijk maar kan wel de zaak bespoedigen. Afhankelijk van de zwaarte van het dossier kan het enkele maanden tot ongeveer 1 jaar duren voor uitspraak wordt gedaan.

Gelet op de complexiteit van een aanvraag tot eerherstel kan het nuttig zijn om hiervoor een advocaat te raadplegen.

Om de sportschutters van VSK hierbij te helpen, hebben wij een document  opgesteld waar alle nodige informatie in opgenomen is, om deze procedure te starten.

Algemeen Leden Clubs Sportschutterslicentie

Ik ben al jaren lid in een Waalse club, kan ik een Vlaamse sportschutterslicentie aanvragen?

Neen, wanneer U een Vlaamse sportschutterslicentie wil aanvragen, moet U eerst via de voorlopige sportschutterslicentie gaan. U zult bovendien moeten aansluiten bij een club die is aangesloten bij een Vlaamse schietsportfederatie.

Algemeen Leden

Wat moet ik weten over de vijfjaarlijkse controle van de wapenvergunningen?

Oorspronkelijk voorzag de nieuwe wapenwet van 8 juni 2006 in een maximale geldigheidsduur van de wapenvergunningen van 5 jaar; waardoor de vergunningen om de vijf jaar moesten vernieuwd worden.

In 2008 werd de wapenwet aangepast, waardoor wapenvergunningen onbeperkt geldig blijven, mits een vijfjaarlijkse controle. Ondertussen zijn meerdere provinciale wapendiensten gestart met het uitvoeren van deze controles.

Veel van onze leden zullen dan ook in de loop van de volgende maanden of jaren met een dergelijke controle geconfronteerd worden.

Hoe verloopt deze controle? 
Het initiatief ligt bij de gouverneur, u hoeft dus zelf op voorhand niets te doen.
U ontvangt een brief samen met een vragenformulier.
Indien u uw wapenvergunning met munitie wenst te behouden moet u de dossierkost betalen (± 95 euro in 2012) en aantonen dat u aan de voorwaarden van de wapenwet voldoet.

De voorwaarden zijn: 
De gouverneur gaat de moraliteit en de geestesgezondheid van de vergunninghouder na.
U moet aantonen dat er geen verzet is van inwonende meerderjarige gezinsleden (via het bij de controle bijgevoegd formulier). U moet de wettige reden voor het wapenbezit aantonen.
De wettige reden voor het wapenbezit van onze lezers zal vrijwel altijd zijn: sportief of recreatief schieten en daarvoor moet het bewijs geleverd worden van regelmatige deelname.

Hoe bewijst u de regelmatige deelname aan sportief of recreatief schieten? 
1) U bent sportschutter en houder van een geldige sportschutterslicentie:
Het volstaat om een fotokopie van uw sportschutterslicentie mee te sturen met het formulier dat de gouverneur u toestuurde. Het is echter wel belangrijk dat u een licentie heeft voor alle categorieën wapens die u bezit.
Indien dit niet het geval is, raden wij u aan om uw sportschutterslicentie uit te breiden tot alle categorieën waarvan u wapens bezit. Voor de wapencategorieën, waarvoor u geen sportschutters¬licentie bezit, valt u terug op mogelijkheid 2.

2) U bent recreatief schutter en niet in het bezit van een sportschutterslicentie: u zal uw regelmatige deelname moeten bewijzen door middel van een attest, afgeleverd door de schietstand. Voor de jaren 2006 tot en met 2011 moet u 5 schietbeurten per jaar kunnen bewijzen, vanaf 2012 worden dat 10 schietbeurten per jaar. Er wordt ook rekening gehouden
met de wapencategorieën en kalibers die op de schietstand mogen gebruikt worden.

Het is duidelijk dat de houder van een sportschutterslicentie minder moeite heeft om zijn regelmatige deelname te bewijzen. Hij hoeft ook niet aan te tonen dat hij met alle categorieën wapens die hij bezit regelmatig gaat schieten. Het feit dat hij een geldige sportschutterslicentie heeft voor alle wapencategorieën die hij bezit volstaat.

Wie kan een vergunning zonder munitie aanvragen? 
Indien u de regelmatige deelname aan sportief of recreatief schieten niet kan bewijzen kan u in sommige gevallen een vergunning zonder munitie aanvragen.
Dit gaat echter alleen voor:
- wapens die via jachtverlof of sportschutterslicentie geregistreerd waren
- wapens die in het kader van de oude wapenwet reeds legaal voorhanden werden gehouden, op voorwaarde dat de vergunning zonder munitie werd aangevraagd voor 1 november 2008
- wapens die via een erfenis verworven worden

Belangrijk: wapens die op basis van een vergunning (model 4) werden aangekocht onder de nieuwe wapenwet (na 8 juni 2006) kunnen niet in bezit gehouden worden op basis van een vergunning zonder munitie.

Heeft u eigenlijk wel een vergunning nodig, of volstaat een registratie op model 9 via de sportschutterslicentie?
Veel schutters hebben een vergunning aangevraagd voor hun wapen(s), daar waar ze sommige of alle wapens konden laten registreren via hun sportschutterslicentie.

Het gaat hier voornamelijk over karabijn- en kleischutters die alleen wapens bezitten die voorkomen op de lijst van de Minister van Justitie . 
Indien zij geen andere wapens bezitten, dan wapens die op deze lijst voorkomen hebben zij er alle belang bij om deze wapens te laten registreren op model 9 en afstand te doen van hun wapenvergunning.
Hierdoor vermijden ze de vijfjaarlijkse controles en de daarbij horende dossierkost (om nog niet te spreken over de risico’s van weigering van de vergunning omwille van redenen van “openbare orde”).
Zij kunnen bovendien, wanneer zij hun schietactiviteiten stopzetten hun wapens nog drie jaar zonder munitie bewaren en daarna (binnen de twee maand) nog een vergunning zonder munitie aanvragen.
Wie alleen wapens bezit die geregistreerd zijn via de sportschutterslicentie (Model 9) krijgt geen vijfjaarlijkse controle van de gouverneur.

Conclusie: 
Een sportschutterslicentie geeft u niet alleen het recht om aan sportschieten te doen, maar is ook in het kader van de wapenwetgeving een document dat u het leven gemakkelijker maakt:
- in sommige gevallen geen vijfjaarlijkse controles (zie hierboven)
- aanvragen van een nieuwe vergunning via een vereenvoudigde procedure
- gemakkelijk bewijzen dat u regelmatig aan sportief of recreatief schieten doet zowel voor de controles als voor het aanvragen van een nieuwe wapenvergunning

Kortom: de licentie is de essentie!

Algemeen Leden Wapenwet

Wat doe ik wanneer mijn sportschuttersboekje vol is?

U stuurt het boekje of een kopie van de eerste en laatste pagina van uw vol sportschuttersboekje op naar VSK, samen met een formulier VL9 en een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde omslag. VSK stuurt u een nieuw boekje op.

Algemeen Leden

Waar vind ik de privacyverkaring van VSK?

Je vindt dit onder Over VSK > GDPR.

Algemeen Clubs GDPR

Wat zijn twee trimesters en wat is spreiden over twee trimesters?

Een trimester begint te lopen bij het afleveren van de licentie.
Stel : Uw sportschutterslicentie is afgeleverd op 15/11/2007, dan loopt het eerste trimester van 15/11/2007 tot 14/02/2008, het tweede trimester van 15/02/2008 tot 14/05/2008, enzovoort.
Spreiding over minstens twee trimesters betekent dat er minstens 1 schietbeurt voorkomt in een trimester en de andere schietbeurten in een ander trimester. In theorie kan men dus ten vroegste 12 geldige schietbeurten halen op minimaal 3 maand en een dag na de afgifte van of de verjaardag van de sportschutterslicentie. De beoordeling van het aantal beurten en de spreiding ervan gebeurt voor de definitieve sportschutterslicentie op de verjaardag van de sportschutterslicentie.

Algemeen Leden Clubs Sportschutterslicentie

Ik heb proeven afgelegd bij de politie, zijn die geldig voor de aanvraag van een sportschutterslicentie?

De praktische proef, afgelegd bij de politie, kan in aanmerking genomen worden op voorwaarde dat op het attest het soort wapen (aard, merk, kaliber) waarmee de proef werd afgelegd vermeld is.
De theoretische proef volstaat niet, aangezien voor een sportschutterslicentie vragen moeten beantwoord worden over de wapenwet en het sportschuttersdecreet. De politie stelt alleen vragen over de wapenwet, niet over het sportschuttersdecreet.

Algemeen Leden

Mijn voorlopige sportschutterslicentie is vervallen, wat moet ik doen?

Indien U verder wil doen met sportschieten, of toch graag een sportschutterslicentie zou willen, vraagt U best opnieuw een voorlopige sportschutterslicentie aan; de reeds behaalde schietbeurten blijven hoogstens een jaar tellen voor de berekening van de schietbeurten die nodig zijn voor het aanvragen van een sportschutterslicentie.

Algemeen Leden Sportschutterslicentie

Mijn sportschutterslicentie wordt ingetrokken, wat nu?

Alles hangt ervan af, waarom uw licentie wordt ingetrokken.

a) Indien de reden een veroordeling is die op het uittreksel uit het strafregister voorkomt, dan zal bovendien de gouverneur uw recht op wapenbezit intrekken. U zal uw wapens moeten inleveren of overdragen aan iemand die gerechtigd is om deze wapens te bezitten. Het enige wat U rest is eerherstel aanvragen en vanaf het ogenblik waarop U opnieuw beschikt over een uittreksel uit het strafregister, waarop de desbetreffende veroordeling niet meer voorkomt, kan U opnieuw een voorlopige sportschutterslicentie en daarna een sportschutterslicentie aanvragen.

b) Indien de reden is : te weinig geldige schietbeurten, dan laat de wapenwet U toe uw wapens nog drie jaar te behouden, echter zonder munitie en na uiterlijk drie jaar kan U bij de gouverneur een vergunning zonder munitie aanvragen. U kan echter wel onmiddellijk een voorlopige sportschutterslicentie aanvragen en terug aan sportschieten doen. Uw schietbeurten blijven hoogstens nog een jaar geldig voor het behalen van de 12 vereiste schietbeurten om opnieuw een sportschutterslicentie aan te vragen. Let op : het noteren van schietbeurten zonder dat men houder is van minstens een voorlopige sportschutterslicentie is een overtreding van het sportschuttersdecreet en leidt tot weigering van een aanvraag voor een sportschutterslicentie.

c) Indien de reden is: geen lidgeld betaald hebben voor het lopende jaar dan kan u na betaling van uw lidgeld onmiddellijk een voorlopige sportschutterslicentie aanvragen. Nadat u opnieuw minstens 6 maanden lid bent en voldoende schietbeurten heeft zal u uw sportschutterslicentie opnieuw kunnen aanvragen. Indien u voor uw vorige sportschutterslicentie kon genieten van de overgangsmaatregel (vrijstelling van praktische proef) zal u in dit geval een vergunning voor het wapen van de desbetreffende categorie moeten voorleggen, of een praktische proef afleggen voor deze wapencategorie.

d) Indien de reden is: niet tijdig een verlenging aangevraagd hebben, terwijl u toch lid was van de federatie en voldoende schietbeurten behaald heeft, kan u onmiddellijk een nieuwe sportschutterslicentie aanvragen, uiteraard op voorwaarde dat u minstens 12 schietbeurten (gespreid over minstens 2 trimesters en minstens 12 dagen) genoteerd had in uw sportschuttersboekje terwijl uw sportschutterslicentie geldig was. Indien u voor uw vorige sportschutterslicentie kon genieten van de overgangsmaatregel (vrijstelling van praktische proef) zal u in dit geval een vergunning voor het wapen van de desbetreffende categorie moeten voorleggen, of een praktische proef afleggen voor deze wapencategorie.

Algemeen Leden Sportschutterslicentie

Mag ik een vriend meenemen naar de schietstand?

Dat mag, maar die vriend mag slechts schieten wanneer hij over de nodige documenten beschikt.
In de praktijk zijn dat ofwel :

 1. een vergunning of een model 6 (op zijn naam) voor het wapen waarmee hij schiet + een uittreksel uit het strafregister.
 2. een voorlopige sportschutterslicentie of sportschutterslicentie voor de desbetreffende categorie.
 3. het registratiebewijs van het wapen indien het gaat om een jager met een geldig jachtverlof.
 4. een attest van de gouverneur met het oog op de voorbereiding van de praktische proef dat minder dan 1 jaar oud is + een uittreksel uit het strafregister.

Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt voor het maximum 1 keer per jaar schieten. Het Koninklijk besluit dat dit occasioneel schieten regelt is op 20 oktober 2008 gepubliceerd. Hiervoor moet de uitbater van de schietstand een dagkaart opmaken, waarvan een exemplaar naar de gouverneur van de woonplaats van de schutter wordt gestuurd.

Algemeen Leden Wapenwet