Hernieuwing van de sportschutterslicentie

Situering
De sportschutterslicentie blijft vijf jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Daarna moet ze hernieuwd worden. Bij de hernieuwing moet aan dezelfde voorwaarden voldaan zijn als bij de definitieve sportschutterslicentie. De praktische proef moet echter niet opnieuw worden afgelegd. Enkel bij substantiële wijziging van de regelgeving moet de theoretische proef opnieuw worden afgelegd. De federatie kan via haar ledenblad en via haar website de leden inlichten als dergelijke “substantiële wijziging” heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden Hernieuwde SSL
De voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen om een hernieuwde sportschutterslicentie aan te vragen zijn:

 • De “volle”leeftijd van zestien jaar hebben bereikt
 • Toestemming hebben van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers indien de sportschutter minderjarig is
 • Actief lid zijn van een schietsportfederatie
 • Niet veroordeeld zijn zodat men geen wapens meer voorhanden zou mogen hebben krachtens de wapenwet (zie art. 5, §4 wapenwet)
 • Niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking met nog actuele reden van een sportschutterslicentie of een voorlopige sportschutterslicentie
 • Een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat men zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen een wapen kan manipuleren
 • Slagen voor een theoretische proef over de toepasselijke regelgeving, waaronder ook de reglementering inzake het Vlaamse sportschuttersdecreet. Bij hernieuwing van de sportschutterslicentie moet de theoretische proef opnieuw afgelegd worden bij substantiële wijziging van de regelgeving.
 • Slagen voor een praktische proef naargelang de wapencategorie waarvoor de sportschutterslicentie geldig is.

Aanvraag Hernieuwde SSL
Bij de aanvraag voor een hernieuwde sportschutterslicentie moeten volgende stavingsstukken worden gevoegd, en een aanvraag hernieuwing dient tussen de 2 en 1 maand voor de vervaldag van de SSL te worden ingediend​​!!:

 • Volledig ingevulde en getekend aanvraag formulier VL11
  De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier VL11 waarbij de nodige stukken gevoegd worden. Dit formulier wordt door de aanvrager ondertekend en gedateerd. Bij minderjarigen wordt de aanvraag mee ondertekend en gedateerd door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers
 • Een kopie van de sportschutterslicentie (voor- en achterkant)
 • Een kopie van de identiteitskaart
 • Een recente pasfoto;
 • Een kopie van het sportschuttersboekje waaruit blijkt dat de aanvrager actief lid is (en dus 12 schietbeurten of meer heeft gespreid over minstens 2 trimesters (verdeeld over 12 dagen);
 • Een medisch attest dat niet ouder is dan drie maanden; VL 3
 • De geschreven toelating van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers als een minderjarige de aanvraag indient;
 • Een uittreksel uit het strafregister conform Art.596,1-5 SV: sportschutterslicentie dat niet ouder is dan drie maanden. Dit moet een origineel zijn. Indien er enkel een digitaal uittreksel uit het strafregister wordt afgeleverd, dient de mail van de gemeente toegevoegd te worden. Uittreksels uit het strafregister die online gecontroleerd kunnen worden (vb. verifieer.be)worden aanvaard indien de controle nog mogelijk is. Bij twijfel wordt steeds contact genomen met de uitreikende overheid om de echtheid van het document na te gaan. Bij vervalsing wordt klacht ingediend bij het parket;
 • Het bewijs van slagen in de praktische en theoretische proef, of het bewijs dat er een vrijstelling van deze proeven is (geldig model 4 voor de juiste wapencategorie en voor elke wapencategorie die aangevraagd wordt). Deze documenten zijn al in het bezit van VSK. Het sportschuttersdecreet verplicht ons om het dossier terug volledig te beoordelen, waarbij het soms wenselijk is om nieuwe documenten terug opnieuw op te vragen.

Vermits de lokale politie enkel ondervraagt over de federale wapenwet, kan een attest van slagen voor de theoretische proef uitgereikt door de politie niet in aanmerking worden genomen. Enkel de attesten afgeleverd door de federatie (VL 6) komen in aanmerking.
De attesten van slagen voor de praktische proef uitgereikt door de politiediensten worden enkel in aanmerking genomen voor zover minstens op het attest vermeld is met welk wapen (aard, merk, kaliber) de proef werd afgenomen (zie intern reglement art 6§2).

Tussenkomst clubverantwoordelijke SSL

Om een hernieuwing aan te vragen, dient u het aanvraagformulie model VL11 volledig in te vullen.

U dient alle stukken bij het formulier te voegen en de aanvraag in te dienen bij uw club of de federatie, afhankelijk van de keuze van uw club. Uw club heeft optie 1,2 of 3:

 1. Aanvraag via de club: De aanvraag en de betaling van de retributie gebeurt in de club. 
 2. Aanvraag rechtstreeks via de federatie. De aanvraag en de betaling van de retributie gebeurt rechtstreeks naar de federatie. 
 3. Gemengd: Voor definitieve sportschutterslicentie aanvraag en betaling retributie via uw club. 


De aanvraag wordt ingediend bij de club optie 1 en 3 waarbij de sportschutter is aangesloten. Deze clubverantwoordelijken voegen alle stukken die ze van de sportschutter ontvangen en dienen het dossier in bij de federatie als het volledig is.
Voor de afgifte van een hernieuwde sportschutterslicentie wordt momenteel een retributie aangerekend van 43 EUR VANAF HERNIEUWINGSDATUM 01/01/2023 60 EUR voor de periode van 5 jaar. De schuttersvereniging kan aan de sportschutter nog een administratieve bijdrage doorrekenen van 2 EUR per dossier voor het indienen van de aanvraag (optie 1 en 3). Voor schutters waar de club voor optie 2 heeft gekozen, deze dienen hun volledig dossier op te sturen naar VSK, alsook 43 EUR VANAF HERNIEWINGSDATUM 01/01/2023 60 EUR te storten op de rekening van VSK (rekeningnummer onderaan op VL11).
Wanneer de federatie de hernieuwde sportschutterslicenties aan de club bezorgd, is het een taak van de clubverantwoordelijke SSL om de hernieuwde SSL om te ruilen met de oude SSL. Voor schutters met optie 2, deze zullen een brief van VSK ontvangen wanneer hun hernieuwde licentie klaar is. Zij dienen hun oude licentie op te sturen naar VSK, de hernieuwde licentie zal na ontvangst van de oude licentie naar de schutter thuis gestuurd worden.

Procedure

Een aanvraag hernieuwing dient tussen de 2 en 1 maand op voorhand te worden ingediend​​!!
Wanneer de dossiers toekomen bij de federatie, verwerkt de federatie de aanvraag. Als de aanvraag onvolledig is, worden de ontbrekende stukken opgevraagd per mail bij de clubverantwoordelijke SSL en bij de schutter indien we over zijn e-mail adres beschikken. Als het dossier volledig is, wordt de hernieuwde sportschutterslicentie aan de club (optie 1 en 3) of schutter (optie 2) verstuurd.
De toekenning van een hernieuwde sportschutterslicentie wordt door de federatie meegedeeld aan de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter. Als de sportschutter geen verblijfplaats heeft in België, wordt de kennisgeving gericht aan de federale wapendienst.
Een onvolledig dossier afgeven in je club of opsturen naar VSK, zal er alleen maar voor zorgen dat je dossier vertraging oploopt. Ontbrekende stukken moeten worden opgevraagd via de club of bij de schutter. U heeft er dan ook alle belang bij om een volledig dossier samen te stellen.
Een weigering van de hernieuwde sportschutterslicentie (bijvoorbeeld omdat de aanvrager niet aan de moraliteitsvoorwaarden voldoet) wordt aan de sportschutter persoonlijk verstuurd. De club wordt per mail op de hoogte gebracht, zodat zij weten dat het dossier afgesloten is.
De hernieuwde sportschutterslicentie heeft hetzelfde nummer als de oude, met een /2 achter. Dit om aan te duiden dat het over de tweede periode gaat. In principe heeft de hernieuwde sportschutterslicentie een geldigheidsduur van vijf jaar.
Na vijf jaar moet de sportschutter opnieuw een hernieuwing aanvragen van zijn sportschutterslicentie. Indien hij voldoet aan de voorwaarden krijgt hij via zijn club een nieuw document.