Registratie schietbeurten

Om te kunnen aantonen dat de sportschutter “actief lid” is, moet hij zijn schietbeurten laten noteren in een sportschuttersboekje.

Op deze pagina's vindt u meer informatie.

Het sportschuttersboekje

De sportschutters ontvangen samen met hun sportschutterslicentie of hun voorlopige sportschutterslicentie een sportschuttersboekje. Dit boekje is van zeer groot belang voor de sportschutters. Het is enkel aan de hand van de schietbeurten die geldig genoteerd zijn in dit boekje dat een sportschutter kan bewijzen dat hij actief lid is.

Enkel de sportschutter die aan de hand van zijn sportschuttersboekje kan bewijzen aan twaalf schietbeurten, gespreid over minstens twee trimesters te hebben deelgenomen, kan jaarlijks de validering krijgen van zijn sportschutterslicentie. De houder van een voorlopige sportschutterslicentie kan enkel een sportschutterslicentie aanvragen als hij zes maand lid is bij een club die is aangesloten bij een gemachtigde federatie, en als hij bewijst, aan de hand van zijn sportschuttersboekje, aan minstens 12 schietbeurten te hebben deelgenomen gespreid over minstens 2 trimesters.

Het invullen van het boekje is vrij eenvoudig. Op elke bladzijde staat in de titels van elke kolom aangegeven welke vermeldingen moeten worden aangebracht. Voor elke schietbeurt moet het volgende worden genoteerd:

  • De datum (dd/mm/jjjj);
  • De naam van de schuttersvereniging die de schietbeurt organiseert;
  • De plaats van de schietbeurt (de schietstand dus);
  • De wapencategorie;
  • De naam en handtekening van de verantwoordelijke van de schuttersvereniging die de schietbeurt organiseert

Hoewel het invullen van het sportschuttersboekje zeer eenvoudig is, zijn er toch nog talloze sportschutters die erin slagen hun beurten verkeerd te noteren uit slordigheid of uit nonchalence. Verkeerd genoteerde beurten zijn ongeldig. Als de sportschutter onvoldoende geldige schietbeurten heeft, wordt zijn sportschutterslicentie onverwijld ingetrokken. De meest voorkomende fouten zijn het niet invullen van de wapencategorie, het niet invullen van de naam van de verantwoordelijke en het laten aftekenen van een sportschuttersboekje door een persoon die daar niet voor bevoegd is.

Op elke bladzijde van het boekje moet de naam van de schutter vermeld staan. Anonieme kopies zullen door de federatie niet in aanmerking genomen worden bij de geldigverklaring van de sportschutterslicentie.

Vermits slechts één schietbeurt per dag geldig kan zijn, heeft het geen zin om meerdere beurten per dag te registeren. Het heeft ook geen zin om meerdere wapencategorieën tegelijk te vermelden. De wapencategorie waarmee geschoten wordt, heeft immers geen belang om te bekijken of men actief lid is.

De schietbeurten worden doorlopend genummerd. Het is aan te bevelen om na elke verjaardag van de sportschutterslicentie terug met “1” te beginnen nummeren. Op die manier ziet men makkelijk wanneer men in een periode aan voldoende schietbeurten heeft deelgenomen.

Ook als men een sportschutterslicentie ontvangt (bij omschakeling van de voorlopige sportschutterslicentie), begint een nieuwe periode te lopen. Het is dan ook aan te raden de nummering terug vanaf 1 te herstarten.

Als het sportschuttersboekje volledig vol is, kan de sportschutters een nieuw sportschuttersboekje aanvragen bij de federatie. Hij dient zijn ingevuld boekje, of een kopie van het eerste en het laatste blad samen met een VL9 terug te sturen naar VSK of via de club en ontvangt dan in ruil een nieuw boekje.

Het is gebruikelijk dat de schutters zelf de datum en de wapencategorie van de schietbeurt vermelden in het sportschuttersboekje. De clubverantwoordelijke vult dan de plaats en de naam van de schietstand in, alsook zijn naam en een handtekening. Enkel de aangestelden die door de club zijn doorgegeven aan de federatie mogen beurten noteren in het sportschuttersboekje.

Personen die schietbeurten mogen bevestigen

Het sportschuttersdecreet bepaalt dat de verantwoordelijken van de schietsportfederatie (VSK) en van de schuttersverenigingen schietbeurten mogen aftekenen. Ook hun aangestelden kunnen dat.

Het intern reglement sportschutterslicenties bepaalt dat de schuttersverenigingen de namen en handtekeningen van hun verantwoordelijken en aangestelden moeten meedelen aan VSK. Dit gebeurt via een formulier VL10 dat door de clubs op het secretariaat kan worden opgevraagd. De club kan zelf kiezen we ze aanstellen.

Schietbeurten ondertekend door een persoon die niet voorkomt op een formulier VL10 worden geweigerd, wegens niet getekend door een verantwoordelijke of aangestelde. Indien de schietbeurten zijn getekend door een verantwoordelijke of aangestelde van een andere schietsportfederatie, vraagt VSK bij deze federatie de nodige inlichtingen op om de geldigheid van de schietbeurt te onderzoeken. 

Controle

VSK organiseert regelmatig controles op de schietstanden om te onderzoeken of de schietbeurten correct geregistreerd zijn. Controle gebeurt in de eerste plaats op basis van het aanwezigheidsregister dat de schietstand moet bijhouden. Als een schietbeurt die voorkomt in het sportschuttersboekje niet voorkomt in het aanwezigheidsregister, is de beurt ongeldig.

Deze vaststellingen kunnen dan aanleiding geven tot intrekking van de sportschutterslicenties van iedereen die bij de registratie van de beurt betrokken is. Dus niet alleen de sportschutterslicentie van degene die voordeel haalt bij de fictieve beurt wordt ingetrokken, maar ook de sportschutterslicentie van de persoon die valselijk aftekent. In het kader van deze intrekking verplicht het decreet om de gouverneur te informeren. De gouverneur moet dan het parket inlichten om de vervolging voor de schriftvervalsing verder te laten plaatsvinden. Bij veroordeling is elk verder legaal wapenbezit uitgesloten, de schriftvervalsing is immers een veroordeling die elke aanvraag voor een wapenvergunning onontvankelijk maakt.

Het is dus in ieders belang dat de schietbeurten correct geregistreerd worden. De federatie zal nooit tolereren dat sommige verantwoordelijken of aangestelden haar reputatie aantasten door valse schietbeurten te bevestigen.