Opleidingen


Een goede sporttechnische omkadering is één van de basisvoorwaarden om een kwalitatief hoogstaand sportaanbod te creëren. Daarom organiseert de Vlaamse Schietsportkoepel, in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen), sportkaderopleidingen schieten.

Een trainer in een sportclub die een opleiding wil volgen, kan vier opleidingsniveaus doorlopen. Voor beginnende lesgevers is er een basisopleiding Initiator. Daarna kan men zich vervolmaken via het opleidingsniveau Instructeur B en vervolgens Trainer B. Trainers die sporters op een hoog niveau willen begeleiden, kunnen tenslotte de opleiding Trainer A volgen.
Hieronder vindt u een overzicht van het huidige opleidingstraject schieten. Momenteel is er een uitgewerkt aanbod op Initiator en Instructeur B niveau. Elk opleidingsniveau wordt opgedeeld in modules. Je schrijft je in per module.

De basismodule “Algemeen Gedeelte” dient als eerste te worden gevolgd. De basismodule is in elk opleidingsniveau ingebouwd en omvat algemene principes en sportwetenschappelijke basiskennis die voor elke sporttak belangrijk zijn. De basismodule creëert ook eenvormigheid tussen de verschillende sporttakken en wordt steeds sporttakoverschrijdend gegeven, behalve voor het opleidingsniveau Initiator waar een sportspecifieke vertaling wordt gemaakt.
Naast de basismodule “Algemeen Gedeelte” omvat elke opleiding een aantal sportspecifieke modules. Cursisten krijgen in de sporttechnische module (module 2) theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt die betrekking hebben op de sporttak. In de didactisch - methodische module (module 3) krijgt de cursist didactische principes en methodieken m.b.t. de sporttak aangeleerd. Tot slot is er nog een stagemodule (module 4), waarbij de cursisten relevante praktijkervaring kunnen opdoen.

Om in te stappen in het opleidingstraject (Initiatorniveau) dient men geslaagd te zijn voor de toelatingsproef pistool- en geweerschieten/kleischieten en te beschikken over een definitieve sportschutterslicentie. Meer info hierover bij de betreffende opleiding. 
Om te kunnen deelnemen aan de specifieke modules van het opleidingsniveau Instructeur B dient men over het diploma initiator te beschikken, geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte Instructeur B en te beschikken over een definitieve sportschutterslicentie.
Heeft u vragen die u niet kan terugvinden op onze site, neem dan zeker met ons contact op. 

Contact

Initiator Geweer-en Pistoolschieten/Initiator kleischieten

  • De Initiator begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sporttakspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen. 
  • Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen.  
  • De Initiator kan zelfstandig een sporttakspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.

Instructeur B pistoolschieten/Instructeur B geweerschieten/Instructeur B Kleischieten

  • De Instructeur B initieert en vervolmaakt jeugdige en andere sporters, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport.
  • Hij kan zelfstandig een jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen en creëert mee het kader waarbinnen de Initiator werkt.
  • De Instructeur B is een sporttechnisch expert. Hij heeft inzicht in het motorisch leerproces en begeleidt sporters die een gevorderde techniek willen beheersen.

Interactieve kaart met daarop alle opleidingen van het Algemeen Gedeelte Instructeur B – Trainer B – Trainer A (incl. mogelijkheid tot inschrijven)Je klikt op aangeduide plaats. Er verschijnt een pop up scherm. Door op de blauwe linken te klikken kom je terecht op de site van Sport Vlaanderen, waar je je kan inschrijven.

Interactieve kaart met daarop alle VTS Plus bijscholingen (incl. mogelijkheid tot inschrijven)Je klikt op aangeduide plaats. Er verschijnt een pop up scherm. Door op de blauwe linken te klikken kom je terecht op de site van Sport Vlaanderen, waar je je kan inschrijven.

Administratieve opleidingen voor clubbestuurders

Bij sportac vind je allerhande administratieve opleidingen gemaakt op de maat van een sportbestuur.
Meer informatie hierover is te vinden op deze link.