Licentie

De sportschutterslicentie geeft de houder ervan het recht om het sportschieten te beoefenen met vergunningsplichtige wapens.

Wie geen houder is van een sportschutterslicentie (of van een voorlopige sportschutterslicentie), mag niet aan sportschieten doen.

De sportschutterslicentie biedt tevens nog een aantal voordelen voor de aankoop van wapens. Sommige wapens kunnen gekocht worden door de houder van een sportschutterslicentie zonder dat vooraf een vergunning wordt aangevraagd bij de gouverneur (een besparing dus van 95 EUR retributies, deze worden jaarlijks geïndexeerd, momenteel bedraagt dit 107.89€ ). Eveneens vervangt de sportschutterslicentie de wapendrachtvergunning voor dynamische disciplines. Houders van een sportschutterslicentie kunnen via een vereenvoudigde procedure een wapenvergunning aanvragen.

Op deze pagina's gaan we in op de voorwaarden waaraan een lid van VSK moet voldoen om houder te worden van een sportschutterslicentie. We bespreken de gangbare procedures en de rechten en plichten van de sportschutter. Elke sportschutter dient dit nauwkeurig op te volgen. Elke overtreding geeft onverbiddelijk aanleiding tot intrekking van de sportschutterslicentie.

BELANGRIJK: de medewerkers van VSK beantwoorden telefonische vragen elke werkdag tussen 8.30u en 12.30u. 

Voorwaarden

Hierna bespreken we de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen om een sportschutterslicentie te bekomen.

Ook de aanvraag tot uitbreiding van een sportschutterslicentie tot een bijkomende wapencategorie wordt als een nieuwe aanvraag van een sportschutterslicentie beschouwd. Het decreet voorziet geen specifieke procedure voor uitbreidingen. Er moet dus aan alle voorwaarden voldaan worden.

De voorwaarden zijn:

 1. De “volle” leeftijd van zestien jaar hebben bereikt;
 2. Toestemming hebben van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers indien de sportschutter minderjarig is;
 3. Actief lid zijn van een schietsportfederatie;
 4. Niet veroordeeld zijn zodat men geen wapens meer voorhanden zou mogen hebben krachtens de wapenwet;
 5. Niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking met nog actuele reden van een sportschutterslicentie of een voorlopige sportschutterslicentie;
 6. Een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat men zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen een wapen kan manipuleren;
 7. Slagen voor een theoretische proef over de toepasselijke regelgeving, waaronder ook de reglementering inzake het Vlaamse sportschuttersdecreet;
 8. Slagen voor een praktische proef naargelang de wapencategorie waarvoor de sportschutterslicentie geldig is

1. De “volle” leeftijd van zestien jaar hebben bereikt

De aanvraag kan pas worden ingediend van zodra de aanvrager meer dan zestien jaar oud is. Het is dus niet mogelijk al enkele maanden voor men zestien wordt al de aanvraag in te dienen zodat de sportschutterslicentie pas wordt toegekend nadat de betrokkene ten volle zestien jaar is.

 

2. Toestemming hebben van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers indien de sportschutter minderjarig is;

Deze toestemming wordt gegeven op het aanvraagformulier model VL2. De toestemming bij de aanvraag van de sportschutterslicentie houdt ook de toestemming in om deel te nemen aan schietbeurten, zoals vereist door het sportschuttersdecreet.

 

3. Actief lid zijn van een schietsportfederatie

Dit betekent dat men gedurende minstens zes maanden via zijn club aangesloten is bij een federatie en met een sportschuttersboekje kan aantonen dat men aan minstens 12 schietbeurten heeft deelgenomen gespreid over minstens 12 dagen in minstens 2 trimesters. De enige manier om de schietbeurten aan te tonen is via een sportschuttersboekje. Het is dus niet mogelijk om een sportschutterslicentie aan te vragen indien men nog geen houder is van een sportschuttersboekje.

Doorgaans zal de sportschutterslicentie pas kunnen worden aangevraagd nadat men eerst met een voorlopige sportschutterslicentie aan voldoende geldige schietbeurten heeft deelgenomen.

Vermits het uitbreiden van een sportschutterslicentie tot een bijkomende wapencategorie als een aanvraag voor een sportschutterslicentie wordt beschouwd, zal degene die de uitbreiding vraagt aan de hand van zijn sportschuttersboekje moeten aantonen dat hij actief lid is.

 

4. Niet veroordeeld zijn zodat men geen wapens meer voorhanden zou mogen hebben krachtens de wapenwet (zie art. 5, §4 wapenwet)

Wie wegens sommige veroordelingen geen wapens mag bezitten, kan ook geen sportschutterslicentie vragen. De lijst van veroordelingen is opgenomen in de wapenwet. Doorgaans sluiten veroordelingen voor misdaden, opzettelijke geweldmisdrijven (b.v. opzettelijke slagen en verwondingen), misbruik van een vertrouwen (diefstallen, fraude, oplichting, …) uit dat men nog wapens voorhanden kan hebben.

Klik hier voor de lijst van veroordelingen die elk wapenbezit (en dus ook de sportschutterslicentie) uitsluiten.

 

5. Niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking met nog actuele reden van een sportschutterslicentie of een voorlopige sportschutterslicentie

Het is niet mogelijk wanneer de sportschutterslicentie geschorst is, een nieuwe sportschutterslicentie aan te vragen.

Bijvoorbeeld: een sportschutter overtreedt de reglementen en krijgt hiervoor als sanctie dat zijn sportschutterslicentie gedurende een jaar geschorst wordt. Tijdens de lopende schorsing kan hij geen nieuwe sportschutterslicentie aanvragen.

Het is ook niet mogelijk om een sportschutterslicentie aan te vragen omwille van een nog actuele reden.

Bijvoorbeeld: de sportschutterslicentie wordt ingetrokken omdat de sportschutter de veiligheidsnormen niet naleeft. Zolang niet is aangetoond dat de schutter zijn gevaarlijk gedrag gestaakt heeft, is de reden van de intrekking nog actueel.

 

 

6. Een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat men zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen een wapen kan manipuleren

Hiervoor kan het medisch attest “model VL3” gebruikt worden dat is opgesteld, rekening houdend met de opmerkingen van de huisartsenverenigingen. Attesten die allerhande andere zaken vermelden (b.v. “de aanvrager is nog kwik en monter gelet op zijn leeftijd”) worden niet in aanmerking genomen. Het attest moet minstens verwijzen naar de wettelijke bepalingen of moet duidelijk vermelden dat de betrokkene zonder gevaar een wapen kan hanteren.

 

7. Slagen voor een theoretische proef over de toepasselijke regelgeving, waaronder ook de reglementering inzake het Vlaamse sportschuttersdecreet

De theoretische proeven met het oog op de aanvraag van een sportschutterslicentie worden georganiseerd door de federatie. Wie al houder is van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (geldige model 4) dat behoort tot dezelfde wapencategorie als de wapencategorie waarvoor de sportschutterslicentie wordt aangevraagd, is vrijgesteld van de theoretische proef.

Bij hernieuwing van de sportschutterslicentie moet de theoretische proef alleen opnieuw afgelegd worden bij substantiële wijziging van de regelgeving.

 

8. Slagen voor een praktische proef naargelang de wapencategorie waarvoor de sportschutterslicentie geldig is.

De praktische proef wordt georganiseerd door de schietsportfederaties. Ook attesten van slagen voor de praktische proef uitgereikt door de politiediensten worden enkel in aanmerking genomen voor zover minstens op het attest vermeld is met welk wapen (aard, merk, kaliber) de proef werd afgenomen ( zie intern reglement art 6§2). Wie al houder is van een vergunning tot het voorhanden hebben (geldige model4) van een vuurwapen dat behoort tot dezelfde wapencategorie als de wapencategorie waarvoor de sportschutterslicentie wordt aangevraagd, is vrijgesteld van de praktische proef.

Procedures

Aanvraagformulier

Om een sportschutterslicentie aan te vragen, dient u het aanvraagformulier model VL2 volledig in te vullen.
(beschikbaar bij documenten)

U dient alle stukken bij het formulier te voegen en de aanvraag in te dienen bij uw club of de federatie, afhankelijk van de keuze van uw club. Uw club heeft optie 1,2 of 3:

 1. Aanvraag via de club: De aanvraag en de betaling van de retributie gebeurt in de club. 
 2. Aanvraag rechtstreeks via de federatie. De aanvraag en de betaling van de retributie gebeurt rechtstreeks naar de federatie. 
 3. Gemengd: Voor definitieve sportschutterslicentie aanvraag en betaling retributie via uw club. 

 

Stavingsstukken

Bij de aanvraag voor een sportschutterslicentie moeten volgende stavingsstukken worden gevoegd:

 • Een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant);
 • Een recente pasfoto;
 • Een kopie van het sportschuttersboekje waaruit blijkt dat de aanvrager actief lid is (en dus 12 schietbeurten of meer heeft gespreid over minstens 2 trimesters);
 • Een medisch attest dat niet ouder is dan drie maanden; (beschikbaar bij documenten)
 • De geschreven toelating van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers als een minderjarige de aanvraag indient;
 • Een origineel uittreksel uit het strafregister conform Art.596.1-5A - wapens: sportschutterslicentie dat niet ouder is dan drie maanden. Dit moet een origineel zijn. Indien er enkel een digitaal uittreksel uit het strafregister wordt afgeleverd, dient de mail van de gemeente toegevoegd te worden. Uittreksels uit het strafregister die online gecontroleerd kunnen worden (vb. verifieer.be)worden aanvaard indien de controle nog mogelijk is. Bij twijfel wordt steeds contact genomen met de uitreikende overheid om de echtheid van het document na te gaan. Bij vervalsing wordt klacht ingediend bij het parket;
 • Het bewijs van slagen in de praktische en theoretische proef, of het bewijs dat er een vrijstelling van deze proeven is (geldige model 4, GEEN model 9).

Deze stukken moeten niet worden toegevoegd als ze al in het bezit zijn van de schietsportfederatie. Dit kan zich bijvoorbeeld in volgende gevallen voordoen:

 • De houder van een voorlopige sportschutterslicentie vraagt een sportschutterslicentie aan. In dat geval is de federatie al in het bezit van een kopie van de identiteitskaart en moet deze niet opnieuw bij de aanvraag worden gevoegd (indien u intussentijd een nieuwe ontvangen heeft, moeten wij natuurlijk wel terug een kopie hebben).
 • De houder van een sportschutterslicentie vraagt de uitbreiding van zijn sportschutterslicentie voor een bijkomende wapencategorie. In dit geval is het niet nodig om nog een pasfoto te bezorgen.

Als stukken ontbreken, kan het dossier niet volledig verwerkt worden. U heeft er dan ook alle belang bij om alle stukken toe te voegen.

Vermits de lokale politie enkel ondervraagt over de federale wapenwet, kan een attest van slagen voor de theoretische proef uitgereikt door de politie niet in aanmerking worden genomen. Enkel de attesten afgeleverd door de federatie (model “VL 6”) komen in aanmerking.

De attesten van slagen voor de praktische proef uitgereikt door de lokale politie worden in aanmerking genomen voor zover de sportschutter ook een aanvraag indiende voor een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. De politie kan niet verplicht worden om proeven af te nemen in het kader van het sportschuttersdecreet, maar als toch een proef wordt afgenomen, is het afgeleverde attest geldig, indien aan de voorwaarden hierboven opgenomen voldaan is. 

Het is tevens mogelijk om de geldigheid van een sportschutterslicentie uit te breiden tot een bijkomende wapencategorie. Dergelijke uitbreiding wordt op dezelfde manier behandeld als een aanvraag voor een nieuwe sportschutterslicentie.

 

Procedure

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier “model VL2” waarbij de nodige stukken gevoegd worden. Dit formulier wordt door de aanvrager ondertekend en gedateerd. Bij minderjarigen wordt de aanvraag mee ondertekend en gedateerd door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

De sportschutterslicentie wordt afgeleverd na betaling van een retributie van 43 EUR, ongeacht het aantal aangevraagde wapencategorieën. OPGELET! VOOR LICENTIES MET EEN AFLEVERINGSDATUM VANAF 01/01/2023 BEDRAAGT DE RETRIBUTIE 60 EUR. De club kan een administratieve bijdrage van 2 EUR in rekening brengen voor de administratieve lasten. De betaling gebeurt door de sportschutter aan de clubverantwoordelijke. Indien de club optie 2 heeft, moet de retributie aan VSK betaald worden (rekeningnummer terug te vinden op VL2).

De federatie onderzoekt het dossier. Als er stukken ontbreken, worden deze bij de clubverantwoordelijke en of de schutter opgevraagd.

Als het dossier volledig is, en als aan alle voorwaarden voldaan is, beslist de federatie om de sportschutterslicentie toe te kennen. De federatie dient de sportschutterslicentie, binnen de wettelijke termijn, na ontvangst van een volledig dossier af te leveren.

De sportschutterslicentie wordt rechtstreeks naar de sportschutter of naar de club indien deze gekozen heeft voor optie 1 verstuurd. Op hetzelfde ogenblik vertrekt een kennisgeving naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter. Als de sportschutter geen verblijfplaats heeft in België, wordt de kennisgeving gericht aan de federale wapendienst.

Een weigering van de sportschutterslicentie (bijvoorbeeld omdat de aanvrager niet aan de moraliteitsvoorwaarden voldoet) wordt aan de sportschutter persoonlijk verstuurd.

Geldigheid

De sportschutterslicentie heeft in principe een geldigheidsduur van vijf jaar. Er bestaan dus geen “definitieve” sportschutterslicenties die voor onbepaalde tijd geldig blijven.

Na vijf jaar moet de sportschutter de "hernieuwing" vragen van zijn sportschutterslicentie. 

De sportschutterslicentie blijft enkel geldig voor zover de sportschutter ze jaarlijks geldig laat verklaren en de valideringsvignetten aanbrengt in de daartoe voorziene vakken.

U vindt hierna meer informatie over de jaarlijkse geldigverklaring en over de hernieuwing van de sportschutterslicentie.

BELANGRIJK: de sportschutter zelf is als ENIGE verantwoordelijk voor het tijdig laten geldig verklaren van zijn sportschutterslicentie. Bij elke vergetelheid wordt de sportschutterslicentie ingetrokken. Hetzelfde geldt als de sportschutter onvoldoende schietbeurten heeft.

Rechten en plichten

De houder van een sportschutterslicentie heeft een aantal rechten. Om deze te behouden, moet hij met een aantal verplichtingen rekening houden.

 1. Gebruik van vergunningsplichtige wapens tijdens het sportschieten
 2. Verwerven van sommige vergunningsplichtige wapens
 3. Dragen van vergunningsplichtige wapens tijdens het sportschieten
 4. Vervoer van vergunningsplichtige wapens
 5. Bewaren van vergunningsplichtige wapens buiten de schietstand

 

1. Gebruik van vergunningsplichtige wapens tijdens het sportschieten

Zoals hoger gezegd, is de sportschutterslicentie in de eerste plaats een document dat het recht geeft om het sportschieten te beoefenen met vergunningsplichtige wapens. De houder van een sportschutterslicentie mag tijdens het sportschieten alle vergunningsplichtige wapens gebruiken die behoren tot een wapencategorie waarvoor zijn sportschutterslicentie geldig is, ook als hij zelf geen vergunningen heeft voor wapens die tot die categorie behoren. Uiteraard moeten de wapens wel wettig voorhanden zijn gehouden door degene die ze op de schietstand uitleent.

Bijvoorbeeld: Jef is houder van een sportschutterslicentie in wapencategorieën A en B. Hij heeft een vergunning voor een pistool, maar geen vergunning voor een revolver. Omdat hij een sportschutterslicentie heeft in wapencategorie A, mag hij met revolvers schieten van andere schutters of van de club.

 

2. Verwerven van sommige vergunningsplichtige wapens

De sportschutterslicentie laat de houder ervan toe om sommige vergunningsplichtige wapens voorhanden te hebben en te verwerven zonder dat hij telkens een vergunning hoeft te vragen bij de gouverneur.

De wapens worden niet “OP” de sportschutterslicentie geregistreerd, maar “VIA” de sportschutterslicentie. De overdracht van de wapens dient te gebeuren via een formulier van overdracht “model 9”.

Let op: het verwerven van wapens die niet op deze lijst voorkomen, is een overtreding van de wapenwet die kan leiden tot geldgboetes en/of gevangenisstraffen, de inbeslagname van alle wapens en de onmogelijkheid om nog legaal wapens te bezitten in de toekomst. Creatieve wetsovertreding is hier zeker niet het proberen waard.

 

3. Dragen van vergunningsplichtige wapens tijdens het sportschieten

De houder van een (voorlopige) sportschutterslicentie moet geen wapendrachtvergunning hebben om vuurwapens te dragen tijdens het sportschieten. Voor de dynamische disciplines (zoals b.v. parcoursschieten) moet dus geen wapendrachtvergunning meer worden aangevraagd. De meeste clubs leggen uiteraard wel de gepaste veiligheidsregels op.

 

4. Vervoer van vergunningsplichtige wapens

De houder van de sportschutterslicentie kan de vergunningsplichtige wapens die hij via zijn sportschutterslicentie voorhanden heeft ook vervoeren.

Tijdens het vervoer moeten de regels van de federale wapenwet worden nageleefd.

 

5. Bewaren van vergunningsplichtige wapens buiten de schietstand

De sportschutter dient wapens en munitie thuis gescheiden te bewaren in een afgesloten kast of in een afgesloten ruimte. Wapens en munitie moeten buiten het bereik van kinderen en onbevoegden worden bewaard.

Daarnaast moet de sportschutter alle regels van de federale wapenwet naleven.

Verlies / wijziging

Adreswijziging

De houder van de sportschutterslicentie dient een adreswijziging onmiddellijk te melden aan de federatie. Het gewijzigde adres dient immers te worden vermeld op de  sportschutterslicentie. Dit gebeurt door een wijzigingsvignet aan te brengen over het bestaande adres.

De adreswijziging dient te worden doorgegeven via een formulier model VL 13/2 ( beschikbaar bij documenten). Bij dit formulier moet een officieel bewijsstuk worden gevoegd waaruit het nieuwe adres blijkt (zoals b.v. een attest van woonst of een uitprint van de digitale identiteitskaart).

Het wijzigingsvignet wordt dan kosteloos verstuurd naar het nieuwe adres.

Verlies, diefstal of beschadiging

De houder van de sportschutterslicentie dient het verlies van zijn sportschutterslicentie of sportschuttersboekje onmiddellijk te melden aan de federatie.

Bij verlies, diefstal of beschadiging van de sportschutterslicentie, kan een duplicaat worden uitgereikt. Dit duplicaat wordt aangevraagd via de club waarbij de sportschutter is aangesloten optie 1 en 3, of rechtstreeks bij de federatie optie 2 via een aanvraagformulier “model VL 13/1” ( beschikbaar bij documenten).

Alvorens een duplicaat af te leveren, moet de federatie navragen bij de andere federaties en bij de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter of er tegen deze afgifte geen bezwaren zijn. Het duplicaat bevat dezelfde vermeldingen als het oorspronkelijke document. De vermelding “duplicaat” wordt duidelijk aangebracht op het document.

Voor de afgifte van een duplicaat wordt er een retributie aangerekend van 10 EUR, optie 1 en 3 betalen dit via de club. Optie 2 rechtstreeks te betalen aan VSK (rekeningnummer terug te vinden op VL13/1).

Einde

De sportschutterslicentie kan worden ingetrokken, geschorst of beperkt. De beslissingen tot intrekking, beperking of schorsing worden genomen door de federatie. Tegen de beslissing van de federatie is een administratief beroep mogelijk bij de Vlaamse minister bevoegd voor Sport.

De intrekking is een definitieve maatregel en houdt in dat de sportschutter niet langer de rechten heeft die verbonden zijn aan zijn sportschutterslicentie. De intrekking geldt voor een onbepaalde duur. Na een intrekking kan de sportschutter geen nieuwe (voorlopige) sportschutterlicentie vragen bij de federatie die ze heeft uitgereikt, of bij een andere federatie indien de reden voor de intrekking nog actueel is (zie hierboven bij de voorwaarden voor de toekenning van een sportschutterslicentie). Tevens kan de sportschutter wiens sportschutterslicentie werd ingetrokken niet meer optreden als begeleider van de houder van een voorlopige sportschutterslicentie.

De schorsing van de sportschutterslicentie houdt in dat ze voor een bepaalde tijd moet worden afgegeven aan de federatie. Na het verloop van de schorsing wordt ze teruggegeven aan de sportschutter. De sanctie van de schorsing is minder zwaar en kan gebruikt worden om sportschutters die het niet zo nauw nemen met de geldende regelgeving een sanctie op te leggen die minder ver gaat dan de intrekking.

De sportschutterslicentie kan tevens beperkt worden tot een bepaalde wapencategorie als de sportschutter daarom verzoekt, of als blijkt dat de sportschutter niet meer in staat is wapens uit een bepaalde wapencategorie veilig te hanteren. Vermits echter de veiligheidsregels voor de verschillende wapencategorieën overeenstemmen, zal de sportschutterslicentie vaak beperkt worden door alle wapencategorieën te schrappen.

De overtredingen van de wetgeving en van het sportschuttersdecreet kunnen worden vastgesteld door alle politiediensten.

De overtredingen van het sportschuttersdecreet kunnen tevens worden vastgesteld door de aangestelden van Sport Vlaanderen of van de federatie. De overtredingen van de bepalingen van het sportschuttersdecreet, het sportschuttersbesluit of van het interne reglement worden door de bestuursleden van de clubs en door de clubverantwoordelijken doorgegeven aan de federatie.

De beslissing tot intrekking, beperking of schorsing dient gemotiveerd te zijn en wordt per aangetekend schrijven verstuurd naar de sportschutter. Gelijktijdig wordt de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter ingelicht.

De sportschutter moet zijn sportschutterslicentie binnen de acht dagen aangetekend terugsturen naar de federatie, of ze komen afgeven tegen ontvangstbewijs. Het niet naleven van deze bepaling is een overtreding van het sportschuttersdecreet die in aanmerking genomen kan worden bij de beoordeling van een eventuele toekomstige aanvraag. Bij verdere vragen kan u ons steeds contacteren en dan bekijken wij samen verder uw dossier.

Een maatregel van intrekking, beperking of schorsing heeft tot gevolg dat de sportschutterslicentie niet meer geldig is. In dit geval kan de sportschutter het wapen nog voorhanden houden gedurende drie jaren na de datum waarop de sportschutterslicentie ongeldig werd. De sportschutter dient de voorhanden gehouden munitie binnen de maand na het verval van de sportschutterslicentie over te dragen aan een persoon (vergunninghouder, sportschutter, erkende persoon, …) die de munitie voorhanden kan hebben.

Drie jaar na het verval van de sportschutterslicentie moet een wapenvergunning worden aangevraagd. Dit kan onder de regeling voor passief bezit (houden van het wapen zonder munitie), of onder de regeling voor actief bezit (houden van het wapen met munitie). In het laatste geval zal de gewezen sportschutter een wettige reden moeten bewijzen.

Tegen de beslissing van de federatie staat een administratief beroep open bij de Vlaamse minister bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven. Dit beroep werkt niet schorsend. De gevolgen van de intrekking worden dus in stand gehouden terwijl het beroep door de minister onderzocht wordt. Een beroep is enkel zinvol indien de federatie ten onrechte de sportschutterslicentie heeft ingetrokken. Bij het te laat aanvragen van de geldigverklaring, een veroordeling of onvoldoende schietbeurten is het zinloos om een administratief beroep in te dienen. De minister stelt dan vast dat de federatie het decreet juist heeft toegepast.

Het beroep dient te worden ingesteld binnen de vijftien dagen na kennisname van het aangetekend schrijven waarbij de beslissing tot intrekking wordt meegedeeld. Bij het beroep dient een kopie van de aangevochten beslissing te worden gevoegd, alsook de nodige bewijsstukken.

Het beroep dient aangetekend te worden verstuurd aan Sport Vlaanderen op het volgende adres:

Sport Vlaanderen
ter attentie van de Administrateur-Generaal

VERTROUWELIJK
Arenbergstraat 5
1000 BRUSSEL

De minister beslist in principe binnen de zestig dagen na ontvangst van het beroep.