Voorwaarden voorlopige sportschutterslicentie

Nieuwe leden hebben er alle belang bij om zo snel mogelijk een voorlopige sportschutterslicentie aan te vragen. Op die manier kunnen ze onder begeleiding schieten. De schietbeurten komen al in aanmerking en kunnen worden genoteerd in het sportschuttersboekje. Een nieuw lid dat dan het sportschieten verder wil beoefenen, kan een aanvraag indienen voor een sportschutterslicentie na zes maanden en na aan voldoende schietbeurten te hebben deelgenomen. Tevens zal de nieuwe schutter moeten slagen voor de praktische en theoretische proeven, tenzij hij al houder is van vergunningen tot het voorhanden hebben van een vuurwapen voor de betrokken wapencategorieën.

Hierna overlopen we de voorwaarden voor het bekomen van een voorlopige sportschutterslicentie. Daarna gaan we in op de aanvraagprocedure. Vervolgens komen de rechten en plichten van de houder van de voorlopige sportschutterslicentie aan bod. Tenslotte worden de gevolgen van het aflopen of de intrekking van de voorlopige sportschutterslicentie behandeld.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verlenen van een voorlopige sportschutterslicentie zijn:

 • 16 jaar zijn, en toelating hebben van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers indien minderjarig;
 • niet veroordeeld zijn zodat de schutter volgens de voorwaarden van de wapenwet geen wapen voorhanden zou kunnen hebben (zie verder);
 • niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking van de licentie met nog actuele reden;
 • een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat men zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen een wapen kan manipuleren;

Uiteraard kan een voorlopige sportschutterslicentie enkel worden verleend aan “sportschutters”, wat dus betekent dat de aanvrager lid is bij een schuttersvereniging die is aangesloten bij een schietsportfederatie.

Procedures

De aanvraag gebeurt middels een aanvraagformulier “model VL1(beschikbaar bij documenten)

De voorlopige sportschutterslicentie is geldig voor slechts één wapencategorie.

Het is uiteraard mogelijk om op hetzelfde tijdstip voor dezelfde schutter meerdere voorlopige sportschutterslicenties aan te vragen voor de verschillende wapencategorieën. Indien op het formulier meerdere wapencategorieën worden aangeduid, dan wordt de aanvraag beschouwd als een aanvraag voor meerdere voorlopige sportschutterslicenties.

Bij de aanvraag voor een voorlopige sportschutterslicentie moeten volgende documenten worden gevoegd:

 • Een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant);
 • Een medisch attest dat niet ouder is dan drie maanden. Hiervoor kan een medisch attest “model VL3” gebruikt worden. Ook medische attesten die zijn gebruikt in het kader van de aanvraag van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen zijn geldig (beschikbaar bij documenten).
 • De geschreven toelating van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers als een minderjarige de aanvraag indient. Deze toelating wordt aangebracht in de onderste vakken van het aanvraagformulier;
 • Een uittreksel uit het strafregister conform Art.596.1-5A - wapens dat niet ouder is dan drie maanden. Dit moet een origineel zijn. Indien er enkel een digitaal uittreksel uit het strafregister wordt afgeleverd, dient de mail van de gemeente toegevoegd te worden. Uittreksels uit het strafregister die online gecontroleerd kunnen worden (vb. verifieer.be)worden aanvaard indien de controle nog mogelijk is. Bij twijfel wordt steeds contact genomen met de uitreikende overheid om de echtheid van het document na te gaan. Bij vervalsing wordt klacht ingediend bij het parket;

Een club aangesloten bij VSK heeft de keuze uit volgende manieren van werken ivm de sportschutterslicenties: Optie 1, 2 of 3

 1. Aanvraag via de club: De aanvraag en de betaling van de retributie gebeurt in de club. 
 2. Aanvraag rechtstreeks via de federatie. De aanvraag en de betaling van de retributie gebeurt rechstreeks naar de federatie. 
 3. Gemengd: Voor Voorlopige sportschutterslicentie aanvraag en betaling retributie via uw club. 

Een onvolledig dossier afgeven in je club of opsturen naar VSK, zal er alleen maar voor zorgen dat je dossier vertraging oploopt. Ontbrekende stukken moeten opgevraagd worden via de club of bij de sportschutters. U heeft er dan ook alle belang bij om een volledig dossier samen te stellen.

De aanvraag wordt ingediend via de club waarbij de sportschutter is aangesloten optie 1 en 3, of rechtstreeks bij de federatie indien uw club voor optie 2 gekozen heeft. Binnen elke club zijn verantwoordelijken aangeduid voor het beheer van de sportschutterslicenties. Deze clubverantwoordelijken voegen alle stukken die ze van de sportschutter ontvangen samen in een beoordelingsformulier model VL4. Ze vullen dit formulier aan, en dienen het dossier in bij de federatie als het volledig is.

Voor de afgifte van een voorlopige sportschutterslicentie wordt een retributie aangerekend van 10 EUR of van 15 EUR.

De retributie bedraagt 10 EUR indien voor dezelfde schutter op dezelfde datum en met hetzelfde dossier één voorlopige sportschutterslicentie wordt aangevraagd. De retributie bedraagt 15 EUR indien twee of meerdere voorlopige sportschutterslicenties worden aangevraagd voor dezelfde schutter in hetzelfde dossier op hetzelfde tijdstip. De schuttersvereniging kan aan de sportschutter nog een administratieve bijdrage doorrekenen van 2 EUR per dossier voor het indienen van de aanvraag. Indien uw club gekozen heeft voor optie 2, moet de retributie rechstreeks aan VSK betaald worden (rekeningnummer terug te vinden op VL1). 

Vervolgens onderzoekt de federatie de aanvraag. Als de aanvraag onvolledig is, worden de ontbrekende stukken opgevraagd per mail bij de clubverantwoordelijke en aan de schutter indien we over zijn e-mail adres beschikken. Als het dossier volledig is, wordt de voorlopige sportschutterslicentie, samen met een sportschuttersboekje, rechtstreeks verstuurd naar de sportschutter of naar de club, indien deze gekozen heeft voor optie1.

De toekenning van een voorlopige sportschutterslicentie wordt door de federatie meegedeeld aan de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter.

Rechten en plichten

De houder van de voorlopige sportschutterslicentie heeft de volgende rechten en plichten:

 • Het beoefenen van het sportschieten met vergunningsplichtige wapens
 • Begeleiding
 • Registratie van de schietbeurten

Het beoefenen van het sportschieten met vergunningsplichtige wapens

De houder van een voorlopige sportschutterslicentie heeft het recht om het sportschieten met vergunningsplichtige wapens te beoefenen onder begeleiding. Daarbij mag hij gebruik maken van de vergunningsplichtige wapens die behoren tot een wapencategorie waarvoor hij een geldige voorlopige sportschutterslicentie heeft.

Bijvoorbeeld: een schutter heeft een voorlopige sportschutterslicentie in wapencategorie B. Hij kan met alle pistolen onder begeleiding aan sportschieten doen, maar mag niet met een revolver schieten.

Bijvoorbeeld: een schutter heeft een voorlopige sportschutterslicentie in de wapencategorie A, B, C en D. Hij kan met revolvers, pistolen, schoudervuurwapens gladde - en getrokken loop onder begeleiding aan sportschieten doen, en mag voor al deze wapencategorieën schietbeurten noteren. Hij dient 12 schietbeurten te behalen, ongeacht de wapencategorie.  

Dit is van groot belang voor de registratie van de schietbeurten. Enkel schietbeurten die zijn gedaan met een wapen dat tot de wapencategorie behoort waarvoor de betrokkene een voorlopige sportschutterslicentie heeft, komen in aanmerking om later te beoordelen of de sportschutter “actief lid” is zodat hij een sportschutterslicentie kan aanvragen (zie verder).

Bijvoorbeeld: een schutter heeft een voorlopige sportschutterslicentie in wapencategorie B. Hij neemt deel aan 10 schietbeurten met een wapen in wapencategorie B, en aan 3 schietbeurten met een wapen in wapencategorie C. Bij de aanvraag van zijn sportschutterslicentie zal de federatie oordelen dat hij slechts 10 geldige schietbeurten heeft, zodat hij niet als actief lid beschouwd kan worden. De betrokkene heeft immers deelgenomen aan drie schietbeurten waarbij hij een wapen gebruikt heeft dat behoort tot een categorie waarvoor zijn voorlopige sportschutterslicentie niet geldig is.

 

Begeleiding

In haar intern reglement heeft de federatie bepaald dat de sportschutters die aan de volgende voorwaarden voldoen kunnen worden aangesteld om houders van een voorlopige sportschutterslicentie te begeleiden tijdens het sportschieten:

 • meerderjarig zijn;
 • houder zijn van een sportschutterslicentie die geldig is in de wapencategorie waarmee de houder van de voorlopige sportschutterslicentie of de minderjarige sportschutter schiet;
 • gedurende minstens 2 jaar actief het sportschieten beoefenen;
 • niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een intrekking, beperking of schorsing van een sportschutterslicentie of een voorlopige sportschutterslicentie.

Voor het begeleiden van schutters in olympische disciplines gelden andere voorwaarden (initiator Vlaamse Trainersschool voor de betrokken discipline).

Bijvoorbeeld: een sportschutter die een sportschutterslicentie heeft die geldig is voor wapencategorieën C en D kan geen sportschutter begeleiden die houder is van een voorlopige sportschutterslicentie in wapencategorie B.

 

Registratie van de schietbeurten

De houder van de voorlopige sportschutterslicentie dient zijn schietbeurten te laten registreren in zijn sportschuttersboekje. Hij kan zelf de datum, de plaats, club en wapencategorie invullen. De sportschutter mag nooit zelf zijn schietbeurten ondertekenen.

Alle personen die bij de registratie van schietbeurten betrokken zijn, hebben de deontologische plicht om het sportschuttersboekje correct in te vullen. Voor het correct invullen van de schietbeurten gelden dezelfde regels als voor de sportschutterslicentie (zie verder).

Verlies / wijziging

Adreswijziging

De houder van de voorlopige sportschutterslicentie dient een adreswijziging onmiddellijk te melden aan de federatie. Het gewijzigde adres dient immers te worden vermeld op de voorlopige sportschutterslicentie. Dit gebeurt door een wijzigingsvignet aan te brengen over het bestaande adres.

De adreswijziging dient te worden doorgegeven via een formulier model VL 13/2 ( beschikbaar bij documenten). Bij dit formulier moet een officieel bewijsstuk worden gevoegd waaruit het nieuwe adres blijkt (zoals b.v. een attest van woonst of een uitprint van de digitale identiteitskaart).

Het wijzigingsvignet wordt dan kosteloos verstuurd naar het nieuwe adres.

 

Verlies, diefstal of beschadiging

De houder van de voorlopige sportschutterslicentie dient het verlies van zijn voorlopige sportschutterslicentie of sportschuttersboekje onmiddellijk te melden aan de federatie.

Bij verlies, diefstal of beschadiging van de voorlopige sportschutterslicentie, kan een duplicaat worden uitgereikt. Dit duplicaat wordt aangevraagd via de club waarbij de sportschutter is aangesloten optie 1 en 3, of rechtstreeks  bij de federatie optie 2 via een aanvraagformulier “model VL 13/1” (beschikbaar bij documenten).

Alvorens een duplicaat af te leveren, moet de federatie navragen bij de andere federaties en bij de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter of er tegen deze afgifte geen bezwaren zijn. Het duplicaat bevat dezelfde vermeldingen als het oorspronkelijke document. De vermelding “duplicaat” wordt duidelijk aangebracht op het document.

Voor de afgifte van een duplicaat wordt een retributie aangerekend van 10 EUR, optie 1 en 3 betalen dit via de club. Optie 2 rechtstreeks te betalen aan VSK (rekeningnummer terug te vinden op VL 13/1).

Einde

De voorlopige sportschutterslicentie is niet meer geldig:

 • na verloop van 12 maanden: de voorlopige sportschutterslicentie is geldig voor een maximale duur van 12 maanden. Op de vervaldag is ze van rechtswege vervallen.
 • Als de sportschutter een definitieve sportschutterslicentie bekomt
 • Als de voorlopige sportschutterslicentie wordt ingetrokken (b.v. bij overtredingen van het decreet of het reglement, of indien de gouverneur de federatie verzoekt om de voorlopige sportschutterslicentie in te trekken)