Interne reglementering

Vlaamse Schietsportkoepel vzw


Intern Reglement

 

BTW BE 0436 786 644

Boomgaardstraat 22 bus 7

2600 Berchem

Goedgekeurd door de Raad van bestuur op 04/02/2020
punten opgenomen in het kader van Goed bestuur worden voorgebracht aan de AV van 14/03/2020

 

1. Doel

De betrekkingen van de vzw Vlaamse Schietsportkoepel (VSK) met haar leden en de toegetreden leden worden geregeld door de statuten en door de bepalingen van dit huishoudelijk Intern reglement.

De volgende reglementen zijn van toepassing op de leden en de toegetreden leden:

 • Het intern reglement “sportschutterslicenties”
 • Het tuchtreglement
 • Het tuchtreglement dopingpraktijk elites en begeleiders
 • De sporttechnische reglementen opgesteld door de dirco’s
 • De Belgische wetten en hun bijhorende reglementering

Dit huishoudelijk reglement wordt bepaald en of gewijzigd door de raad van bestuur.

2. Erkende sporttakken

VSK is de gesubsidieerde unisportfederatie voor alle disciplines van de sporttak schieten, zoals voorzien in bijlage 3 “Sporttakkenlijst” van het algemeen uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 16/09/2016 (hierna genoemd “Algemeen Uitvoeringsbesluit”), betreffende het decreet van 10/06/2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (hierna genoemd “Sportdecreet”).

“Schieten: de volgende disciplines met uitzondering van alle disciplines waarbij op menselijke silhouetten of op personen wordt geschoten,

Olympische disciplines

Disciplines precisieschieten van geweer, pistool, revolver, kleischieten en historische wapens en schietdisciplines van traditioneel Vlaamse oorsprong.”

3. Aansluitingsvoorwaarden

3.1 Vaste Leden

Elke vereniging die voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 7 van de statuten van VSK, kan bij de raad van bestuur een schriftelijke aanvraag indienen om vast lid te worden binnen VSK.

3.2 Toegetreden leden

De leden dienen al hun aangesloten leden door te geven aan de vereniging en dit bij voorkeur via de VSK-applicatie die ter beschikking wordt gesteld. Elke wijziging in het ledenbestand dient onverwijld te worden doorgegeven en dit bij voorkeur via de VSK-applicatie. De leden van de vaste leden zijn toegetreden lid van VSK.

Het lidgeld van de toegetreden meerderjarige leden bedraagt 22,00 euro.        
Het lidgeld voor toegetreden minderjarige leden bedraagt 7,00 euro.

4. Aansluitingsprocedure

Om een erkenning als vast lid te bekomen moet het kandidaat-lid een schriftelijke aanvraag sturen naar de zetel van VSK ter attentie van de secretaris-generaal.

De aanvraag tot lidmaatschap bevat de volgende gegevens:

 • De naam en het volledige adres van de vereniging
 • De namen, adressen, rijksregisternummer, geboorteplaats en geboortedatum en functies van alle bestuursleden van de vereniging
 • Het adres van de plaats waar de vereniging het sportschieten beoefent
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de vereniging de beschikking heeft over een ruimte waar zij het sportschieten kan beoefenen (een kopie van de erkenning van die schietstand moet toegevoegd worden.)
 • Indien de vereniging zelf uitbater is van een schietstand, dient een kopie van het getuigschrift van erkenning te worden voorgelegd.
 • Een volledige ledenlijst die alle leden bevat van de rechtsvorm die aangesloten moeten worden, bestaande uit voor elk kandidaat toegetreden lid: de naam, het volledige adres, de geboorteplaats en geboortedatum en het rijksregisternummer bevat;
 • In voorkomend geval: Een kopie van de statuten (gecoördineerde versie) en het huishoudelijk reglement van de vereniging;
 • Een lijst van de door de vereniging aangeboden disciplines;
 • Een beschrijving van de aangeboden infrastructuur en de openingsuren van de schietstand;
 • De categorie van het lidmaatschap (doelschieten en/of kleischieten)

De aanvraag wordt gericht tot de secretaris-generaal op het adres van de zetel van de vereniging.

De aanvraag tot lidmaatschap wordt door de secretaris-generaal voor advies overgemaakt aan het betrokken directiecomité. Dit directiecomité dient haar gemotiveerd advies uit te brengen binnen de 15 dagen na ontvangst van de aanvraag. 

Leden van de categorie “doelschieten” worden in beginsel ingedeeld bij de provincie die bevoegd is voor de plaats waar de activiteiten worden uitgeoefend (de schietstand). Een club kan gemotiveerd verzoeken om bij een andere provincie ingedeeld te worden, waarna de raad van bestuur beslist. 

5. Ledenbijdrage

De jaarlijkse bijdragen van de leden sportclubs aan VSK worden bepaald door de raad van bestuur.

Het lidgeld voor de leden bedraagt 0,00 euro

Alle personen die op welke wijze ook bij een club aangesloten zijn, ongeacht, of deze aansluiting individueel, familiaal of collectief is, en ongeacht de aan de club betaalde bijdrage, dienen als clublid opgegeven te worden aan VSK.

5.1 Gegevens van clubleden

De clubs dienen hun leden bij voorkeur aan te melden in het online registratiesysteem van VSK. Alle
verplichte velden dienen daarbij correct ingevuld te worden.

Voor clubleden die trainer of lesgever zijn dient bijkomende informatie opgegeven te worden, zoals hun diploma (bachelor of master, en de richting), trainer ID in de VOTAS-databank, enz.

5.2 Bijdragen categorieën van clubleden

Voor het bepalen van de bijdragen van clubleden onderscheidt VSK volgende bijdragecategorieën:

 • Het lidgeld voor de toegetreden meerderjarige leden bedraagt 22,00 euro  
  Het lidgeld voor de toegetreden minderjarige leden bedraagt 7,00 euro.     
   
 • Elk toegetreden lid betaalt via de clubs, welke leden zijn van de vzw, zijn volledige lidmaatschapsbijdrage. Vanaf elke 2e of volgende aansluiting, kan 10 euro teruggevraagd worden ongeacht de categorie (doel of klei) per extra aansluiting. Deze mogelijkheid bestaat niet voor minderjarige toegetreden leden. Dit verzoek moet aan het secretariaat worden gericht via de website (lidzone) van de vereniging. Het daartoe bestemde formulier moet volledig ingevuld worden en de volgende gegevens vermelden:
  • De naam, voornaam en volledig adres van de schutter
  • Het stamnummer
  • De clubs waarbij de schutter is aangesloten
  • Het bankrekeningnummer (IBAN) waarop de terugbetaling dient te gebeuren

5.3 Tijdstip van aansluiting

De clubs dienen hun leden aan te sluiten bij VSK binnen een termijn van 2 weken nadat ze als clublid beschouwd worden. De dekking van de verzekering loopt vanaf de datum van aansluiting bij de club.

5.4 Tijdstip van betaling

Voor elk toegetreden lid dient de lidmaatschapsbijdrage aan de vereniging te worden betaald binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur. Na het niet betalen van de verplichte lidmaatschapsbijdrage zal na 1 maand een extra administratieve kost van 10% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend; na een tweede maand zal een extra administratieve kost van 20% aangerekend worden. De algemene voorwaarden zijn vermeld op de versozijde van de factuur.       

Indien de vereniging niet aan haar financiële verplichtingen van het vorige boekjaar heeft voldaan tegen de datum van de algemene vergadering, wordt ze als ontslagnemend beschouwd.

6. Verzekeringen

VSK sluit een verzekering af ter dekking van de risico’s lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid zoals vermeld in het Sportdecreet. De verzekering geldt zowel voor het binnenland als voor het buitenland.

De dekking van de verzekering loopt telkens per kalenderjaar. Voor de clubleden begint de dekking evenwel pas te lopen vanaf de datum van hun aansluiting bij VSK. Voor de Vaste Leden sportclubs van VSK begint de dekking pas te lopen vanaf de datum van aanvaarding van hun lidmaatschap.

 

7. Structuur

7.1 Algemene Vergadering

7.1.1 Timing

Conform artikel11 §1 van de statuten zal er JAARLIJKS een algemene vergadering gehouden worden op een dag en uur te bepalen door de raad van bestuur. De geplande datum van de algemene vergadering wordt minstens één maand vooraf bekendgemaakt. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.

7.1.2 Agenda

De agenda van de algemene vergadering bestaat uit minimum volgende punten:

 • Aanstellen stemopnemers
 • Controle door de stemopnemers verloop voorverkiezing (indien van toepassing)
 • Overzicht leden (melding aansluiting en ontslag leden)
 • Verslag ombuds
 • Verslag coördinator Tuchtcommissie
 • Verslag coördinator voor de hantering - en schietproeven
 • Financieel verslag
  • Verslag van de penningmeester
  • Verslag van de rekeningtezichters
  • Gedkeuring balans, resultatenrekening vorig werkingsjaar
  • Kwijting Raad van Bestuur vrige werkingsjaar
 • Goedkeuring jaarverslag
 • Goedkeuring jaaractieplan, beleidsplan (niet elk jaar)
 • Goedkeuring begroting (korte, lange termijn (niet elk jaar))
 • VSK- charter
 • Benoeming rekeningtoezichters
 • Verkiezingen bestuurders, indien van toepassing
 • Toelichting vanuit VSK
7.1.3 Samenstelling en stemrechten

De samenstelling van de algemene vergadering en de stemrechten van de Vaste Leden worden beschreven in de statuten.

7.1.4 Afgevaardgiden van de vaste leden

De afgevaardigden van de leden dienen zich aan te melden op de algemene vergadering met een behoorlijk ingevulde machtiging (zie art. 13§1 statuten) die bij de bijeenroeping gevoegd is. Na verificatie van deze machtiging zullen zij een stemkaart ontvangen.

De volmacht wordt verkregen na de verificatie van de machtiging van het lid die de volmacht heeft gekregen.

7.1.5 Stemming

De stemmingen op de algemene vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Enkel stemmingen over personen gebeuren geheim.

Indien de stemming gebeurt aan de hand van stembriefjes of bij handopsteking, wordt elke stemming nagezien door drie stemopnemers. De stemopnemers worden aangeduid bij de start van de algemene vergadering en mogen geen lid zijn van de raad van bestuur of het dagelijks bestuur.

De leden van de raad van bestuur kunnen door de leden geïnterpelleerd worden omtrent het door hun gevoerde beleid tijdens de algemene vergadering.

7.1.6 Verslag

Het verslag van de algemene vergadering wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal. Dit verslag wordt op de volgende algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Binnen de maand na de algemene vergadering wordt het ontwerpverslag van de algemene vergadering bekendgemaakt via de website van de vereniging.

De provinciale verantwoordelijken worden uitgenodigd op de algemene vergadering echter zonder stemrecht tenzij ze ook een club vertegenwoordigen of gemandateerd zijn.

7.2 Raad van bestuur

7.2.1 Bevoegdheden

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleidsplan. Ze kan bepaalde acties delegeren aan de dirco’s.

De leden van de raad van bestuur dragen collegiaal zorg voor de algemene politiek, de administratie, de werking en de vertegenwoordiging van de vereniging. Bij beslissingen rond sporttechnische materies wordt steeds de voorzitter van het betrokken dirco gehoord alvorens beslist wordt.

De leden van de raad van bestuur worden geacht de algemene belangen van de vereniging te verdedigen, los van de categorie leden waaruit zij verkozen zijn of van hun activiteiten binnen subcommissies, provincies of andere organisaties.

Indien een bestuurder een belang heeft dat mogelijks tegenstrijdig is met het belang van de vereniging, dient de bestuurder in kwestie zich te onthouden van deelname aan de beraadslaging over de kwestie. Dit dient uitdrukkelijk te worden vermeld in de notulen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen om in haar schoot werkgroepen op te richten die, onder verantwoordelijkheid van een bestuurder, een specifieke problematiek onderzoeken. De betrokken bestuurder dient regelmatig verslag uit te brengen over de stand van de werkzaamheden.

De raad van bestuur duidt een persverantwoordelijke aan. Deze delegeert de taken naar de juiste persoon en houdt hierbij rekening met het belang van VSK. De raad van bestuur duidt tevens minimum 3 bestuurders aan die bevoegd zijn voor de eindcontrole van de sportschutterslicenties.

De raad van bestuur onderwerpt zijn werking jaarlijks aan een interne evaluatie, teneinde na te gaan of het de taken en verantwoordlijkheden naar behoren en op efficiënte wijze invult.

De secretaris-generaal, die conform art 15§3 van de statuten aanzien wordt als voorzitter in het kader van goed bestuur, stelt op basis van deze evaluatie de passende maatregelen voor.

7.2.2 Taken Raad van Bestuur

De raad van bestuur heeft als bevoegdheid de beslissingen uitvoeren van de algemene vergadering. Hierbij staat de raad van bestuur onder toezicht van de algemene vergadering.

Expliciete TAKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, middels haar bestuurders:

Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen.

Betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het algemeen beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag

Vaststellen van de begroting en de jaarrekening

Om de vier jaar keurt de algemene vergadering het beleidsplan goed dat opgesteld werd door de RVB. Dit beleidsplan legt de prioriteiten en de algemene doelstellingen waarrond gewerkt zal worden vast voor een periode van 4 jaar. Op basis hiervan keurt de algemene vergadering jaarlijks de jaarplanning goed. Dit wordt door de raad van bestuur voorgelegd aan de algemene vergadering. Dit gaat over de werking van het personeel en het bestuur het komende jaar. Dit betreft de inhoudelijke werking (clubwerking, organisatie van eigen activiteiten, sportkampen, sportpromotie, gezond en ethisch sporten) maar kan ook gaan over de organisatie, logistiek, het personeelsbeleid, goed bestuur, ...

De raad van bestuur bezorgt een begroting aan de algemene vergadering.
Na afloop van het jaar bezorgt de Raad van Bestuur een jaarverslag en afrekening aan de algemene vergadering. Dit wordt dan besproken en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Praktisch gezien bezorgt de administratief directeur hiertoe een ontwerp van beleidsplan (om de 4 jaar), jaarplanning, jaarverslag, begroting en afrekening aan de raad van bestuur. De raad van bestuur kan dit in overleg met de administratief directeur aanpassen. Tijdens het jaar vergadert de raad van bestuur regelmatig (5x) om de grote lijnen van de werking op te volgen. Daarbij is het niet de bedoeling dat de raad van bestuur zich bezighoudt met de praktische werking. Dit gebeurt door het personeel, samen met de vrijwilligers. Zij volgen daarbij het jaarplan. De raad van bestuur kan wel een stand van zaken opvragen om zo nodig bij te sturen en bespreekt ook nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kansen...

De raad van bestuur spreekt zich ook uit over belangrijke inhoudelijke standpunten en de strategie om deze standpunten aan de man te brengen.

De raad van bestuur leidt de vereniging collegiaal. Dit betekent dat de bestuurders samen beslissen. Wel kan één of meerdere bestuursleden een bepaalde deelwerking of een bepaalde verantwoordelijkheid (logistiek, financiën…) met bijzondere aandacht opvolgen. De beslissingen worden wel steeds samengenomen.

De raad van bestuur stelt een Administratief Directeur aan. 

7.2.3 Bestuurdersprofielen

De Raad van Bestuur legt bestuurdersprofielen vast voor nieuwe bestuurders op basis van de visie, missie en strategische doelen van VSK en legt die ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De bestuurdersprofielen geven een overzicht van de verwachte achtergrond en competenties van een bestuurder. Ze beschrijven ook zijn of haar takenpakket.

Voor de Secretaris-Generaal en de Penningmeester worden meer specifieke profielen geformuleerd.

De bestuurdersprofielen worden beschreven in een bijlage1 aan dit Intern Reglement.

Jaarlijks tijdens de raad van bestuur van november en bij het ontstaan van een vacature, zullen de bestuursprofielen geëvalueerd worden. Er zal gekeken worden of deze nog overeenkomen met de reële en gewenste profielen.

De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur streven naar een gedifferentieerde samenstelling van de Raad van Bestuur op vlak van genderverhoudingen, leeftijd en etniciteit.

7.2.4 Benoemingen en ontslag

De vertegenwoordigers van elke provincie van de afdeling doelschieten binnen de raad van bestuur worden voorgedragen door de leden van de categorie doelschieten via voorverkiezingen per provincie.

De secretaris-generaal licht de leden van de betrokken provincies, drie maand voorafgaand aan de algemene vergadering, in over de vacante vacatures. De secretaris-generaal deelt dan ook de afsluitdatum mee voor het indienen van de kandidaturen, zijnde twee maand voor de algemene vergadering.

Elke kandidaat bezorgt zijn kandidatuur, gericht aan de secretaris-generaal op de zetel van de vereniging. In deze kandidatuur delen ze ook mee of ze kandidaat wensen te zijn voor een andere provincie, indien ze niet verkozen zijn voor de eigen provincie.

De secretaris-generaal verzamelt de kandidaturen per provincie voor doelschieten.

Een week na de afsluitdatum zal er aan de leden een schrijven gericht worden waarin de ingestuurde kandidaturen worden bekendgemaakt. Hierbij worden zij opgeroepen om hun stem uit te brengen en dit tot ten laatste drie weken voor de algemene vergadering. De stemming kan gebeuren per post, mail of via de website. Na de voorverkiezing zullen de voor verkozen kandidaten voorgedragen worden aan de algemene vergadering.

Indien er voor een provincie geen kandidaturen zijn kan een van de kandidaturen uit een andere provincie worden voorgedragen. De leden van de betrokken provincie zullen dan van de secretaris-generaal een schrijven ontvangen van de mogelijke kandidaten en kunnen hun keuze kenbaar maken via stemming per post, mail of via de website. In dit uitzonderlijk geval hebben de betrokken leden tijd om hun stem uit te brengen tot één week voor de algemene vergadering.

De vertegenwoordigers van de afdeling kleischieten worden voorgedragen via voorverkiezingen door de leden onder de categorie kleischieten.

De secretaris-generaal licht de leden van de afdeling kleischieten, drie maand voorafgaand aan de algemene vergadering, in van de vacante vacatures. De secretaris-generaal deelt dan ook de afsluitdatum mee voor het indienen van de kandidaturen, zijnde twee maand voor de algemene vergadering. Elke kandidaat stelt zijn kandidatuur gericht aan de secretaris-generaal op de zetel van de vereniging. Een week na de afsluitdatum zal er aan de leden een schrijven gericht worden voor de kennisgeving van de ingestuurde kandidaturen. Zo worden zij opgeroepen om hun stem uit te brengen en dit tot ten laatste drie weken voor de algemene vergadering. De stemming kan gebeuren via post, mail of via de website. Na de voorverkiezing zullen de voor verkozen kandidaten voorgedragen worden aan de algemene vergadering.

De voorzitters van de respectievelijke dirco’s worden voorgedragen via voorverkiezingen door de leden van de respectievelijke afdelingen.

De secretaris-generaal licht de leden van de afdelingen, drie maand voorafgaand aan de algemene vergadering, in van de vacante vacatures. De secretaris-generaal deelt dan ook de afsluitdatum mee voor de kandidaturen, zijnde twee maand voor de algemene vergadering. Elke kandidaat stelt zijn kandidatuur aan de secretaris-generaal op de zetel van de vereniging. De week na de afsluitdatum zal er aan de leden een schrijven gericht worden voor de kennisgeving van de ingestuurde kandidaturen. Zo worden zij opgeroepen om hun stem uit te brengen en dit tot ten laatste drie weken voor de algemene vergadering. De stemming kan gebeuren via post, mail of via de website. Na de voorverkiezing zullen de voor verkozen kandidaten voorgedragen worden aan de algemene vergadering.

De algemene vertegenwoordigers van de raad van bestuur zijnde de secretaris–generaal en de penningmeester, de ombudspersoon en de coördinator van de tucht, dienen hun kandidatuur in op de zetel van de vereniging gericht aan de administratief directeur, en dit uiterlijk 3 weken voor de algemene vergadering. Deze kandidaturen worden voorgedragen aan de algemene vergadering.

Reden van ontslag van de leden van de raad van bestuur

 • Vrijwillig ontslag middels een schrijven gericht aan de secretarisgeneraal
 • Na voordracht van de leden van de raad van bestuur via de algemene vergadering
 • Na voorstel van 1/20 van de leden als punt op de agenda van de algemene vergadering
 • Indien het lid van de raad van bestuur niet meer voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 15, §2, 1° 3° van de statuten
 • Van rechtswege bij overlijden

Bij de eerst vier punten wordt hij geschorst tot aan de volgende algemene vergadering.

Het lid dat geen effectief deel meer uitmaakt van de raad van bestuur blijft medeverantwoordelijk voor het door hem mede gevoerde beleid tot aan de bevestiging van de algemene vergadering van het ontslag. 

Wanneer een lid van de raad van bestuur ontslag neemt, geschorst is, of ontslagen wordt door de AV, kan de raad van bestuur eventueel in overleg met het betrokken directiecomité een toegetreden lid a.i. benoemen tot aan de volgend algemene vergadering. De kandidaat-bestuurder a.i. moet voldoen aan de voorwaarden van de bestuurders overeenkomstig artikel 15, §2, 1°- 3° statuten

7.2.5 Introductieprocedure voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure op voor nieuwe bestuurders zodat alle nieuwe leden snel voldoende kennis hebben over VSK en zijn context.

Elke nieuwe bestuurder wordt door de Secretaris-generaal van de Raad van Bestuur uitgenodigd voor een individueel gesprek en wordt door de voorzitters van de dirco’s en de Administratief Directeur gebrieft over de werking van VSK. Tijdens dit gesprek worden de nieuwe leden van de Raad van Bestuur ingelicht over hun aansprakelijkheid.

Elke nieuwe bestuurder krijgt een benoemingsbrief waarvan het model in bijlage bij die Huishoudelijk Reglement is gevoegd, en waarin desgevallend wordt vermeld welke specifieke rol hij of zij zal opnemen binnen de Raad van Bestuur (Secretaris-Generaal, Penningmeester). Daarnaast krijgt de nieuwe bestuurder een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en verder ook het beleidsplan, de begroting, de kalender van de bestuursvergaderingen voor het huidige kalenderjaar en alle andere relevante bestuurdersdocumenten.

 • Het witte boek met daarin:
  • Statuten
  • Huishudelijk/ Intern reglement
  • Infrmatiepersoneel
 • Strategisch plan/ beleidsplan
  • Organigram van de vzw
  • Organigram persneel
  • Jaarrekening van het vorgaande jaar
 • Benoemingsbrief (bijlage 4) geeft informatie aan de bestuurder op basis van welk profiel hij/zij werd aangezocht
 • Formulier voor onkostennota’s

Lijst met de data van de bestuursvergaderingen

7.2.6 Gedragscode

Alle bestuurders verklaren zich akkoord met de gedragscode voor bestuurders zoals beschreven in bijlage bij dit Intern Reglement. Elke bestuurder dient een ondertekende versie van deze gedragscode te bezorgen aan de secretaris-generaal of de Administratief Directeur. Deze ondertekende documenten worden bewaard op het secretariaat van VSK.

7.2.7 Continuïteit van de Raad van Bestuur

Om de continuïteit binnen de raad van bestuur te garanderen wordt er een gefaseerd rooster van ontslag en benoeming van bestuursfuncties toegepast.

 • Algemene vergadering 2017: verkiezing van alle bestuurders

 • Algemene vergadering 2020: verkiezing van
  • Vertegenwoordiger Limburg
  • Vertegenwoordiger Oost-Vlaanderen
  • Vertegenwoordiger Vlaams-Brabant
 • Algemene vergadering 2023:
  • Vertegenwoordiger Antwerpen
  • Vertegenwoordiger West-Vlaanderen
  • Voorzitter dirco doelschieten
  • Voorzitter dirco kleischieten
  • Secretaris-generaal
  • Penningmeester

Dit rooster kan te allen tijde worden bijgestuurd in functie van tussentijdse wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Het is de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering om bestuurders te benoemen. Daarbij dient er echter te allen tijde naar gestreefd te worden dat maximum de helft van de bestuurders gelijktijdig vervangen worden.

In bijlage 4 bij dit reglement wordt een rooster van de leden van de RVB bijgehouden.

7.2.8 Vergaderingen van de Raad van Bestuur
7.2.8.1   Vergaderkalender

De Raad van Bestuur vergadert regelmatig en telkens het belang van de vereniging dit vereist met een minimum van 5x per jaar. De raad van bestuur duidt een vergadervoorzitter aan.

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van augustus van elk kalenderjaar worden de data voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor het komende kalenderjaar vastgelegd.

Volgende thema’s worden vast in de vergaderkalender voorzien:

 • Vergadering van januari:
  • Voorbereiding van de algemene jaarvergadering:
   • Jaarverslag vorig werkingsjaar,
   • Afwerken van de jaarrekening van het voorbije jaar
   • De begroting voor het komende jaar,
   • Beleidsplan
   • Aanstellen vergadervoorzitter AV;
  • Actieplan huidig werkingsjaar
 • Vergadering van maart:
  • Indien voor AV: voorbereiding AV;
  • Voortgang beleidsdomeinen:
   • Clubwerking,
   • Administratieve en logistieke ondersteuning,
   • Personeel.
 • Vergadering van juni:
  • Beleidsplan ter voorbereiding volgend werkingsjaar:
  • Jaaractieplan huidig werkingsjaar,
  • Voortgang beleidsdomeinen,
  • Bepalen datum AV in kader van opmaak wedstrijdkalender.
 • Vergadering van augustus:
  • Vastleggen data vergaderingen volgende werkingsjaar,
  • Definitief in te dienen documenten:
   • Beleidsplan;
   • Jaaractieplan volgend werkingsjaar,
   • Begroting volgend werkingsjaar,
   • Meerjaren begroting resterende beleidsperiode.  
 • Vergadering van november:
  • Jaarlijkse zelfevaluatie van de werking van de Raad van Bestuur,
  • Evaluatie van de Administratief Directeur,
  • Evaluatie van de bestuurdersprofielen,
  • Evaluatie van de principes en werking van goed bestuur binnen VSK,
  • Voorgang beleidsdomeinen:
   • Kaderopleiding,
   • Sportpromotie
   • Gezond en ethisch sporten.  

 

7.2.8.2 Agenda van de vergaderingen

De administratief directeur stelt in opdracht van de Secretaris-Generaal de agenda samen voor de raad van bestuur en nodigt de leden uit. De raad van bestuur stelt een jaarkalender op.

De bestuurders worden geacht deze info grondig door te nemen ter voorbereiding van de vergadering zodat ze met voldoende kennis kunnen deelnemen aan de besluitvorming.

Indien leden van de raad van bestuur punten op de agenda wensen te plaatsen dienen deze uiterlijk 2 weken voor de geplande datum aan de administratief directeur doorgestuurd te worden. Eén week voor de vergadering wordt de agenda aan de leden van de raad van bestuur verstuurd. De agenda van de raad van bestuur heeft punten die onder de volgende groepen geplaatst worden:

 • A. Te beslissen punten
 • B. Te bespreken punten
 • C. Mededelingen
 • D. Varia         

Alle RVB-vergaderingen van VSK-vzw worden opgenomen via audioregistratie, conform de unanieme beslissing van de RVB van 11 mei 2016.

7.2.8.3 Verloop van de vergaderingen

De vergadering van de Raad van Bestuur wordt geopend door de vergadervoorzitter, die alle aanwezigen verwelkomt. De verontschuldigingen worden meegedeeld en genotuleerd. Het aanwezigheidsquorum wordt gecontroleerd zodat de vergadering geldig kan beslissen.

De vergadervoorzitter vat de dagorde aan, waarbij het eerste punt het goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering betreft.

Van zodra alle aanwezigen hebben kunnen reageren, worden de notulen van de vorige vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Ze kunnen ook meteen worden goedgekeurd.

Voor elk agendapunt wordt er voldoende tijd voorzien voor een inhoudelijke discussie. Elk agendapunt wordt afgerond door een conclusie door de vergadervoorzitter.

De bestuurder met een tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

7.2.8.4 Notulen

Belangenconflicten worden genotuleerd in het verslag van de Raad van Bestuur.

 • De notulen van de raad van bestuur moeten het bestaan en de redenen van dit conflict vermelden en een nauwkeurige beschrijving geven van:
  • De aard van de beslissing of de verrichting in kwestie
  • De rechtvaardiging van de beslissing die werd genmen
  • De vermgensrechtelijke gevolgen van de vereniging
 • De beslissingen i.v.m. belangconflict worden in een register bijgehouden dat op de zetel van de vereniging beschikbaar is.

Tijdens de vergadering houdt de vergadervoorzitter toezicht op de goede werking van de Raad van Bestuur en op een evenwichtige en efficiënte besluitvorming. Hij waakt erover dat elke bestuurder zijn of haar standpunt goed kan naar voor brengen. Hij waakt er ook over dat de tijd gepast verdeeld wordt over de agendapunten en over de diverse tussenkomsten door de bestuurders

7.2.8.5 Zelfevaluatie

Tijdens de raad van bestuur van november werd de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur besproken.

De bestuurders worden voor de vergadering gevraagd de zelfevaluatie raad van bestuur in te vullen. De resultaten worden verwerkt, besproken tijdens de vergadering. Er wordt een verslag gemaakt van deze zelfevaluatie.

7.3 Dagelijks bestuur

7.3.1 Bevoegdheden

Het dagelijks bestuur is conform de statuten (Art 16 §2) samengesteld uit de secretaris –generaal, de penningmeester, en de administratief directeur (notuleert, zonder stemrecht).

(Art 16 §1) De raad van bestuur zal voor bepaalde handelingen en taken, alsook voor de daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van VSK of de algemene bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

(Art 16 §3.) De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun mandaat uit als college. Dit betekent dat minimum de helft aanwezig moet zijn. Ze beslissen met gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

(Art 16 §4) Ten aanzien van derden is VSK, voor bevoegdheden van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de handtekening van één bestuurslid tot een bedrag van 5.000,00 EUR.

(Art 16 §5) Het dagelijks bestuur mag enkel uitgaven verrichten die passen in de globale begroting.

7.4 Coördinatie hantering -en schietproeven

De coördinator hantering- en schietproeven wordt aangesteld en indien nodig ontslagen door de raad van bestuur.

De coördinator hantering- en schietproeven staat in voor de organisatie van de praktische en theoretische proeven zoals bedoeld in het Vlaams sportschuttersdecreet. Zijn taken worden omschreven in artikel 12, §3 van het interne reglement met betrekking tot de sportschutterslicentie.

Indien deze functie vacant is, zal de raad van bestuur kandidaturen opvragen. De coördinator hantering- en schietproeven moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. meerderjarig zijn      
 2. toegetreden lid zijn van de vereniging
 3. aangesteld zijn als examinator op het moment van de vacature          
 4. niet zijn veroordeeld voor enig misdrijf dat wapenbezit zou uitsluiten op basis van de geldende wetgeving.

Leden van de raad van bestuur of van een directiecomité kunnen niet worden benoemd als coördinator hantering- en schietproeven. De kandidaturen dienen, uiterlijk op de datum vermeld in de vacature, bezorgd te worden op de zetel van de vereniging gericht aan de secretaris-generaal.

De coördinator hantering- en schietproeven rapporteert minimaal 1 keer per jaar op eigen initiatief aan de raad van bestuur.

Voorstel tot ontslag door de raad van bestuur aangaande de coördinator hantering- en schietproeven moet gedragen worden door een 2/3e meerderheid van de raad van bestuur.

7.5 Ombudspersoon

De ombudspersoon kan kennisnemen van alle opmerkingen, suggesties of klachten die geformuleerd worden door leden of toegetreden leden. De ombudspersoon onderzoekt deze bemerkingen, en kan daarbij inzage krijgen in elk stuk dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. Indien het stukken met een vertrouwelijk karakter betreft (zoals b.v. beoordelingsdossiers inzake de sportschutterslicentie) dient de ombudspersoon het vertrouwelijke karakter van deze stukken te garanderen.

Indien de ombudspersoon, na zijn onderzoek, tot de conclusie komt dat de werking van de vereniging op een punt kan worden verbeterd, of dat de klacht veroorzaakt wordt door een structureel probleem in de werking van de vereniging, kan hij een verslag opstellen voor de raad van bestuur en/of voor het bevoegde directiecomité. Hij kan eveneens eisen dat hij door de raad van bestuur en/of het bevoegde directiecomité gehoord wordt.

Op de algemene vergadering geeft de ombudspersoon een verslag van de onderzoeken, en rapporteert over het gevolg dat de raad van bestuur en/of het bevoegde directiecomité aan de opmerkingen gaf.

De raad van bestuur dient een budget te voorzien voor de activiteiten van de ombudspersoon die deze moet toelaten zijn taken naar behoren te vervullen.

De ombudspersoon moet voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 15, §2, 1°- 3° van de statuten. De kandidaturen dienen, uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, te worden gericht aan de secretaris-generaal. De kandidaturen dienen alle stukken te bevatten waaruit blijkt dat er voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 15, §2 van de statuten. Het voorleggen van een geldige sportschutterslicentie bewijst dat aan de voorwaarde van artikel 15, §2, 3° van de statuten voldaan is.

 1. De ombudspersoon wordt aangesteld voor een periode van zes jaar. Indien de ombudspersoon komt te overlijden of ontslag neemt kan de raad van bestuur een ombudspersoon ai aanstellen tot aan de volgende algemene vergadering.          
 2. Voorstel tot schorsing van de raad van bestuur aangaande de ombudspersoon moet gedragen worden door een 2/3e meerderheid van de raad van bestuur.

Indien de ombudspersoon voorgesteld wordt tot ontslag door de raad van bestuur, kan een ombudspersoon a.i. worden aangesteld tot aan de volgende algemene vergadering, waar beslist wordt of betrokkene ontslagen wordt of niet door deze vergadering. Na bevestiging van ontslag zal een ombudspersoon a.i. verder zijn ambt uitoefenen tot de volgende algemene vergadering waar een nieuwe verkiezing zal gebeuren zoals voorzien.

Om de leden van de raad van bestuur te interpelleren, omtrent het door hun gevoerde beleid, zal de ombudspersoon de opmerkingen en/of vragen schriftelijk indienen bij de secretaris-generaal en dit ten minste 14 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering.       

7.6 Coördinator van de tucht

De coördinator van de tucht voert de opdrachten uit die hem zijn toevertrouwd in het tuchtreglement.

De coördinator van de tucht moet voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 15, §2, 1°- 3°. Leden van de raad van bestuur of van een directiecomité kunnen niet worden benoemd als coördinator van de tucht. De kandidaturen dienen, uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, te worden gericht aan de secretaris-generaal. De kandidaturen dienen alle stukken te bevatten waaruit blijkt dat ze voldoen aan het bepaalde in artikel 15, §2 van de statuten en er zal een kennistest afgenomen worden door de raad van bestuur. Op deze test moet betrokkene slagen met minstens 60% alvorens te kunnen worden voorgedragen. Het voorleggen van een geldige sportschutterslicentie bewijst dat aan de voorwaarde van artikel 15, §2, 3° van de statuten voldaan is.

De coördinator van de tucht wordt aangesteld voor een periode van zes jaar.

Op de algemene vergadering geeft de coördinator van de tucht een statistisch overzicht van de behandelde tuchtzaken zonder daarbij de namen van de betrokkenen publiek te maken.

 1. Indien de coördinator tucht komt te overlijden of ontslag neemt kan de raad van bestuur een coördinator van de tucht a.i. aanstellen tot aan de volgende algemene vergadering.    
 2. Voorstel tot schorsing van de raad van bestuur aangaande de coördinator van de tucht moet gedragen worden door een 2/3e meerderheid van de raad van bestuur.

Indien de coördinator van de tucht voorgesteld wordt tot ontslag door de raad van bestuur, kan een coördinator van de tucht a.i. worden aangesteld tot aan de volgende algemene vergadering, waar beslist wordt of betrokkene ontslagen wordt of niet door deze vergadering. Na bevestiging van ontslag zal een coördinator van de tucht ai verder zijn ambt uitoefenen tot de volgende algemene vergadering waar een nieuwe verkiezing zal gebeuren zoals voorzien.

Als er een klacht komt tegen de coördinator van de tucht moet deze gesteld worden aan de raad van bestuur via aangetekend schrijven, waarna de raad van bestuur een lid van hen zal aanstellen als tijdelijk coördinator van de tucht.

7.7 Directie

7.7.1 Administratief directeur 

De dagelijkse werking van VSK op intern vlak, de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur en de externe vertegenwoordiging met betrekking tot de dagelijkse werking worden in overeenstemming met de statuten door de Raad van Bestuur overgedragen aan de Administratief Directeur.

De Administratief Directeur kan afzonderlijk handelen, onder toezicht van de Raad van Bestuur. De handelingen van de Administratief Directeur dienen steeds conform te zijn met de beslissingen van de Raad van Bestuur.

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het “dagelijks bestuur” omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend, alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van VSK te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De Administratief Directeur kan geen beslissingen nemen of rechtshandelingen stellen die kaderen in het dagelijks bestuur, die voorzien zijn in het budget, en die transacties met een waarde van € 10.000,00 te boven gaan. Dergelijke transacties vereisen naast de handtekening van de Directeur ook een tweede (elektronische) handtekening van een lid van de raad van bestuur.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

7.7.2 Bevoegdheden admininstratief directeur

De BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEF DIRECTEUR is de dagdagelijks leiding over het secretariaat, de werking en het personeel. Zij dient zicht te verantwoorden bij de secretaris-generaal, verantwoordelijke voor het personeel.

De TAKEN VAN DE ADMINISTRATIEF DIRECTEUR:

 • Algemeen contactpersoon voor Sport Vlaanderen, Ges Decreet; stelt aan de subsidiërende overheid die informatie ter beschikking die noodzakelijk is om enerzijds een grondige controle met betrekking tot de aanwending van de subsidies mogelijk te maken, en anderzijds de subsidiërende overheid in staat te stellen om haar kwaliteitsbewakende rol ten volle te kunnen vervullen.
 • Opvolgen van de personeelsadministratie.
 • Coördineren en opstellen van het 4-jarig beleidsplan en de jaarlijkse actieplannen voor de verschillende basisopdrachten en beleidsfocussen
 • Stimuleert initiatieven inzake sportethiek, meer bepaald fair play op en buiten het sportveld en besteedt de nodige aandacht aan Gezond en Ethisch Sporten.
 • Dopingpreventie adviseur
 • Het voeren van de boekhouding en opmaken van de financiële rapportering
 • Onderhouden van de website wat betreft de administratieve informatie en de koppeling naar de VSK-informatica applicatie
 • Verdere ontwikkeling van de VSK-informatica applicatie
 • Coördineren van de ledenadministratie
 • Coördineren van de Sportschutterslicenties (intrekkingen, correspondentie Sport Vlaanderen, wapendiensten gouverneurs, …)
 • Opvolgen polissen verzekering
 • Organiseren van administratieve bijscholingen
 • Geeft informatie en advies aan de clubs en werkt initiatieven uit om de bestuurs- en administratieve werking te verbeteren.
 • Stelt een geautomatiseerd programma ter beschikking van de clubs voor het beheer van hun clubledenbestand.
 • Stelt maatregelen voor om de efficiëntie en de effectiviteit te verbeteren van het interne (eigen clubs en leden) en externe (consument, andere actoren,) informatieproces, van de aard van de informatie (product- en beleidsinformatie), van de informatie instrumenten (tijdschrift, infobrochure, vademecum, promotiemateriaal,) en van de distributiekanalen (tijdschrift, infolijn, media, elektronische info, website,).
 • Geeft informatie i.v.m. reglementering, verzekeringsovereenkomsten, aan de leden.
 • Verzamelen van de publiciteit voor het tijdschrift “De Olympische Schietsport”.
 • Opvolgen van de financiën verbonden aan deze basisopdracht.
 • Artikels schrijven voor het tijdschrift “De Olympische Schietsport”.
 • Vertegenwoordigt VSK in verschillende werkgroepen: Adviesraad Wapens, Vlarem, …
 • Rapporteren aan het dagelijks bestuur
 • Verslagen maken van Raden van bestuur, Dagelijks bestuur, vergaderingen dirco’s, werkgroep vergaderingen, …

Beleidsfocussen:

Sportkampen

 • Opvolgen van de financiën verbonden aan deze beleidsfocus.
 • Opvolgen van de personeelsadministratie van het sportkamp.

  Topsport

 • Opvolgen van de financiën verbonden aan deze beleidsfocus.
 • Samen met de Master LO opvolgen van de elitesporters
 • Lid van de topsportcommissie (voorzitter)
7.7.3 Delegatiebevoegdheden administratief directeur

De statuten laten toe dat er bepaalde taken gedelegeerd worden aan de administratief directeur. (Art 15 §5). De raad van bestuur kan haar bevoegdheden delegeren aan leden, toegetreden leden, de administratief directeur of derden…)

Herbevestiging delegatiebevoegdheid door de raad van bestuur van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw tijdens haar vergadering van 12 maart 2019

De raad van bestuur van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK vzw) heeft conform haar statuten Art 15 §5 tijdens haar vergadering van 13 december 2016 unaniem de volgende delegatie bevoegdheid jegens de administratief directeur unaniem goedgekeurd, om de werking van de vzw vlot te kunnen laten verlopen:

 • Tekenen voor sportschutterslicenties
 • Bank bevoegdheden
 • Vertegenwoordiger namens VSK-vzw in de denkcel schieten
 • Toegang beheerder Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

En dit moet onmiddellijke ingang.

De raad van bestuur van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK vzw) heeft conform haar statuten Art 15 §5 tijdens haar vergadering van 14 maart 2017 unaniem de volgende delegatie bevoegdheid jegens de administratief directeur unaniem goedgekeurd, om de werking van de vzw vlot te kunnen laten verlopen:

 • Tekenen dossier en documenten voor Sport Vlaanderen

En dit moet onmiddellijke ingang.    

De raad van bestuur van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK vzw) heeft conform haar statuten Art 15 §5 tijdens haar vergadering van 14 november 2017 unaniem de volgende delegatie bevoegdheid jegens de administratief directeur unaniem goedgekeurd, om de werking van de vzw vlot te kunnen laten verlopen:

 • General Data Protection Regulation

En dit met onmiddellijke ingang.

Nieuwe delegatie bevoegdheid:

De raad van bestuur van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK vzw) heeft conform haar statuten Art 15 §5 tijdens haar vergadering van 12 maart 2019 unaniem de volgende delegatie bevoegdheid jegens de administratief directeur unaniem goedgekeurd, om de werking van de vzw vlot te kunnen laten verlopen:

 • Toegang UBO-register 
 • Herbevestiging voorgaande delegatiebevoegdheden.

En dit moet onmiddellijke ingang.
 

7.7.4 Funtioneringsgesprek administratief directeur

In de maand oktober vond het functioneringsgesprek met de administratief directeur van de sportfederatie plaats. Dit gesprek is tussen de administratief directeur en de secretaris-generaal, verantwoordelijke personeel.

Van dit gesprek werd een samenvattend verslag opgesteld, dat in de maand november unaniem werd goedgekeurd door de raad van bestuur.

7.8 Commissies 

De commissies staan in voor het vormgeven en uitvoeren van specifieke deelaspecten van het beleid van VSK, waar de Raad van Bestuur direct bij betrokken dient te zijn. De Raad van Bestuur zal dan ook voor elke commissie een vertegenwoordiging uit zijn leden afvaardigen.

De commissies kunnen van de Raad van Bestuur een afgebakende autonome beslissingsbevoegdheid toegewezen krijgen. Ze rapporteren aan en dienen verantwoording af te leggen over hun beslissingen aan de voltallige Raad van Bestuur.

De voorzitter van de Raad van Bestuur bewaakt de samenhang tussen de verschillende commissies. Hij wordt uitgenodigd op alle commissievergaderingen, en kan in functie van de agenda beslissen of zijn deelname aan een vergadering al dan niet wenselijk of vereist is.

7.8.1 Topsportcommissie

De raad van bestuur richt een topsportcommissie op. Deze commissie heeft de volgende bevoegdheden:

 • Het opstellen en voorstellen van het beleidsplan Topsport bij de raad van bestuur
 • Het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleidsplan met betrekking tot de beleidsfocus topsport.

De topsportcommissie bestaat minstens uit:

 • De Technisch Directeur Topsport
 • Een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur
 • Een vertegenwoordiging van het agentschap Sport Vlaanderen
 • Een vertegenwoordiging van de topsporters
 • Een vertegenwoordiging van de topsporttrainers
 • Een vertegenwoordiging van de sportwetenschappelijke omkadering van de topsporters;
 • De administratief directeur

Indien de commissie dit wenst, kan zij een expert uitnodigen voor de vergadering, zoals bv een toegetreden lid met een bewezen competentie die een meerwaarde kan betekenen voor deze commissie.

Indien de federatie in aanmerking komt voor topsportsubsidies en de functie van technisch directeur topsport ingevuld moet worden, zal deze ingevuld worden, via een arbeidsovereenkomst of via een aannemingsovereenkomst. De technisch directeur is het unieke aanspreekpunt van de topsportfederatie inzake Topsport. De kosten verbonden aan de invulling van de functie van technisch directeur topsport zijn jaarlijks subsidieerbaar, op voorwaarde dat de topsportfederatie voor de technisch directeur topsport voor de olympiade in kwestie beschikt over een positief advies van het agentschap Sport Vlaanderen. Daarbij zal het agentschap Sport Vlaanderen rekening houden met de topsportervaring, met de pedagogische ervaring, met elders verworven competenties en met de behaalde resultaten inzake topsport.

De topsportcommissie wordt voorgezeten door de technisch directeur topsport indien deze niet in dienst is door de administratief directeur.

7.8.2 Commissie opleiding

De Commissie Opleiding waakt erover dat VSK samen met de leden sportclubs van VSK een volledig aanbod van sport- en kaderopleidingen (met inbegrip van opleidingen race management) voorziet, in overleg met de Vlaamse Trainersschool en andere adviserende instanties.

Als meetinstrumenten gebruikt ze de indicatoren die aangegeven worden in het Algemeen Uitvoeringsbesluit:

 • Het aantal sportgekwalificeerde trainers die actief zijn als sporttechnisch begeleider in de sportclubs, aangesloten bij VSK
 • Het aantal leden sportbeoefenaars van de bij VSK aangesloten clubs die een nieuwe sportkwalificatie verworven hebben door een sporttakgerichte kaderopleiding binnen de Vlaamse Trainersschool te volgen, of een opleiding die daarmee gelijkgesteld is via inschaling door de Vlaamse Trainersschool. De nieuwe sportkwalificatie is verworven in een sporttak die VSK via zijn aangesloten sportclubs aangeboden heeft
 • Een inspanningsverbintenis voor de basisopdracht kaderopleiding en bijscholing op het vlak van:
  • Behoefte- en visiebepaling voor de kaderopleiding
  • Aanbod aan opleidingen, bijscholingen en permanente vorming met het oog op de bevordering van de kwaliteit van de sporttechnische omkadering van de sportclubs en de kwaliteit van de organisatie van het aanbod
  • Valorisatie en sensibilisering bij haar sportclubs

De Commissie Opleiding bestaat minstens uit:

 • De Administratief Directeur
 • De Directeur(s) Sportkaderopleiding (DSKO’s)
 • Een vertegenwoordiging uit de Raad van Bestuur
 • Docenten van de sportkaderopleiding
7.8.3 Commissie visie, missie en strategie

De Commissie Visie, Missie en Strategie waakt erover dat de visie, missie en strategie nog in overeenstemming zijn met de actuele evoluties van de sport, en de noden van de aangesloten clubs en hun leden sportbeoefenaars.

Ze zal hiertoe minstens één keer per kaar samen komen om te oordelen of de visie, missie en strategie moeten geactualiseerd worden. Ze formuleert van tijd tot tijd voorstellen tot aanpassing aan de missie en visie.
Ze formuleert jaarlijks in het 4de kwartaal een voorstel van jaarstrategie voor het volgende jaar, waarin de belangrijkste focusdomeinen voor dat jaar in vastgelegd worden. Die voorstellen worden voorgelegd aan de voltallige Raad van Bestuur, die ze kan bijsturen en bekrachtigen.

Deze commissie organiseert jaarlijks een zelfevaluatie van de werking van de voltallige Raad van Bestuur, en stelt hier een verslag over op.

De Commissie Visie, Missie en Strategie bestaat minstens uit:

 • Een vertegenwoordiging uit de Raad van Bestuur
 • De Administratief Directeur
7.8.4 Directiecomités sportschieten
7.8.4.1

De voorzitter van het dirco stelt zijn team samen naar eigen inzicht. Het dirco moet minstens uit drie leden bestaan. De leden ondertekenen de ethische code en gedragscode voor de medewerkers dirco.

Het dirco zorgt, in opdracht van de raad van bestuur, voor de uitvoering van de sporttechnische beleidsopdrachten. Voor het uitvoeren van de sport promotionele opdrachten, opgesomd in artikel 17, §2, 4°, 5° en 9° van de statuten, wordt er door de verschillende dirco’s samengewerkt om tot een overkoepelend beleid te komen.

Voor de uitvoering van hun opdrachten kunnen de leden van het dirco zich laten bijstaan door andere personen, externe specialisten of provinciale afgevaardigden. De leden van het dirco blijven zelfverantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taken.

Elk lid van het dirco brengt op de vergadering van het dirco verslag uit van zijn activiteiten.

De leden van het dirco vertegenwoordigen binnen het dirco geen club, provincie of streek. Zij vertegenwoordigen de ganse vereniging en hun gedragingen mogen slechts ingegeven worden door het algemeen belang van de vereniging.

De leden van het dirco kunnen taken die van provinciaal belang zijn doorgeven aan de eventuele provinciale   afgevaardigden.

Het dirco kan de bestuursleden van de vereniging uitnodigen op hun vergadering om toelichting te verstrekken over bepaalde punten van de dagorde. De bestuursleden van de vereniging mogen zich niet inmengen in de besluitvorming van het dirco. Hun tussenkomsten dienen zich te beperken tot het verstrekken van gevraagde inlichtingen en het beantwoorden van de gestelde vragen.

Conform Artikel 7 §1 delegeert de Raad van Bestuur aan de dirco’s de bevoegdheid om de vertegenwoordigers aan te duiden die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen bij de nationale koepel.   

De vertegenwoordigers worden geacht collegiaal zorg te dragen voor de algemene politiek van de vereniging en de algemene belangen van de vereniging te verdedigen.

Deze vertegenwoordigers kunnen ontslagen worden om volgende redenen:

 • Vrijwillig ontslag middels een schrijven gericht aan de voorzitter van het betrokken dirco
 • Na voordracht van het betrokken dirco via de Raad van Bestuur
 • Indien het lid van de raad van bestuur niet meer voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 15, §2, 1° 3° van de statuten
 • Van rechtswege bij overlijden.

Een verslag van de vergadering van de nationale koepel wordt bezorgd aan secretaris-generaal.

Het dirco vergadert telkens het belang van de leden dit vereist. De vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het dirco. De bijeenroeping bevat de dagorde, de plaats van de vergadering, de datum en het uur waarop de vergadering begint. De bijeenroeping moet ten laatste 3 werkdagen voor de vergadering worden verstuurd via elektronisch post. Een elektronisch bericht dat regelmatig verstuurd is naar het door een lid van het dirco opgegeven e-mailadres wordt geacht te zijn ontvangen tenzij er een foutmelding komt.

Binnen het dirco wordt gestreefd naar een consensus. Bij gebreke aan consensus wordt overgegaan tot stemming. Een punt is aangenomen als het door de meerderheid van de aanwezige leden van het dirco is aangenomen. Alle leden van het dirco zijn ertoe gehouden de genomen beslissingen op een loyale manier uit te voeren.

Er wordt van elke vergadering van het dirco een verslag opgesteld door de administratief directeur indien zij belet is in uitzonderlijke omstandigheden door een lid van de raad van bestuur. De verslagen worden bezorgd aan de leden van het dirco en aan de leden van de raad van bestuur.

Het dirco kan provinciale afgevaardigden aanstellen voor onbepaalde duur. Zij vormen samen een provinciale werkgroep.

Het dirco delegeert in samenspraak taken aan de provinciale afgevaardigden die deze naar behoren uitvoeren. Het belang van de leden moet daarin voorop staan. Ze werken hiervoor nauw samen met hun respectievelijke lid van het dirco en ondersteunen de werking van het dirco op provinciaal vlak. Alle andere initiatieven en projecten dienen vooraf overlegd te worden met het respectievelijke lid van het dirco.

Het dirco vergadert op regelmatige basis met de provinciale afgevaardigden. Indien de provinciale afgevaardigden vergaderen, wordt er verwacht dat het verslag binnen de 14 dagen aan de voorzitter van het dirco bezorgd wordt, die dit bezorgt aan de leden van de raad van bestuur.

De dirco’s moet minstens 1 keer per jaar een adviesvergadering organiseren, waarbij alle leden van hun afdeling uitgenodigd worden.De regels met betrekking tot de bijeenroeping, beraadslaging, werking en verslaggeving van de algemene vergadering zoals bepaald in artikel 11van de statuten zijn ook van toepassing op de adviesvergaderingen. Indien de voorzitter van het dirco belet is, zal hij vervangen worden door de administratief directeur of secretaris-generaal.

7.8.4.2 Bevoegdheden dirco’s

De BEVOEGDHEDEN VAN DE DIRCO’S zijn in de statuten omschrijven:

Art 17 §2 De bevoegdheden van de dirco’s zijn de volgende:

 1. Het vaststellen van technische reglementen; 
 2. Het coördineren van een provinciale werking; 
 3. Het voorstellen van de budgetten voor de verschillende sportactiviteiten; 
 4. Het organiseren van alle sportieve en sport promotionele activiteiten; 
 5. Het uitwerken van een sportpromotieplan voor specifieke groepen; 
 6. Het organiseren van recreatieve sportbeoefening; 
 7. Het organiseren van trainingen, wedstrijden en arbitrage; 
 8. Het in stand houden en uitbaten van infrastructuur voor trainingen; 
 9. Het organiseren van sportkampen; 
 10. Het voeren van een kwaliteitsbeleid bij de clubs; 
 11. De samenwerking met een nationale koepelorganisatie en met internationale sportfederaties; 
 12. De selectie van deelnemers aan internationale of landelijke wedstrijden;

De TAKEN VAN HET DIRCO zijn ervoor zorgen dat de bevoegdheden die ze gekregen hebben uit te werken. Hiervoor kunnen zij vergaderingen organiseren, medewerkers aanstellen, projecten uitwerken, ...

7.9 Werkgroepen

De raad van bestuur kan beslissen om in haar schoot werkgroepen op te richten die, onder verantwoordelijkheid van een bestuurder, een specifieke problematiek onderzoeken. De betrokken bestuurder dient regelmatig verslag uit te brengen over de stand van de werkzaamheden.

De werkgroepen staan in voor het mee vormgeven en uitvoeren van specifieke deelaspecten van het beleid van VSK, waar de Raad van Bestuur niet direct bij betrokken dient te zijn. Een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur in de werkgroepen is dan ook niet strikt vereist.

Om het beleid mee vorm te geven kunnen de werkgroepen aanbevelingen formuleren aan de Algemeen Directeur, de Commissies en de Raad van Bestuur omtrent beleidsaspecten die specifiek van toepassing zijn op hun werkgroep.

Om het beleid mee uit te voeren kunnen de werkgroepen van de Raad van Bestuur een afgebakende autonome beslissingsbevoegdheid toegewezen krijgen. Ze rapporteren aan en dienen verantwoording af te leggen over hun beslissingen aan de voltallige Raad van Bestuur.

Werkgroepen kunnen zowel een permanent als tijdelijk karakter hebben. Het hierna vermelde overzicht is dan ook niet limitatief.

7.10 Vertegenwoordigingen

Om een kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen bieden van de werking en de belangen van de bij haar aangesloten sportverenigingen, voorziet VSK in een vertegenwoordiging in verschillende organisaties, koepels of overlegorganen, en dat zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau.

De beslissing over wie deze vertegenwoordiging namens VSK waarneemt wordt genomen door de Raad van Bestuur.

VSK voorziet onder andere in volgende vertegenwoordigingen:

 • Sport Vlaanderen: het behartigen van de relatie tussen VSK en Sport Vlaanderen in al haar aspecten
  • Sport Vlaanderen, Dopingpreventie: overleg tussen Sport Vlaanderen en de federaties in verband met dopingpreventie
  • Sport Vlaanderen, Be Gold: overleg tussen BOIC, Sport Vlaanderen en VSK in verband met de ondersteuning van jonge topsporttalenten met potentieel om een top-8 plaats te halen op de Olympische Spelen
  • Sport Vlaanderen, Embedded Scientists Topsport: overleg tussen Sport Vlaanderen en de federaties met een topsportwerking over de doorstroming van sportwetenschappelijk kennis
  • Sport Vlaanderen, Sportpromotie: overleg tussen Sport Vlaanderen en de federaties in verband met sportpromotie
  • Sport Vlaanderen, Sportschutterslicenties: overleg tussen Sport Vlaanderen en de federaties iv verband met sportschutterslicenties
 • Vlaamse Sportfederatie: alle aspecten die de verschillende soorten sportfederaties aanbelangen over de sporttakken heen
  • Vlaamse Sportfederatie, cel Unisportfederaties: alle aspecten die specifiek de unisportfederaties aanbelangen over de sporttakken heen
  • Vlaamse Sportfederatie, cel Topsport: alle aspecten die de topsportwerking van de sportfederaties aanbelangen over de sporttakken heen
 • Vlaamse Trainersschool: het behartigen van de relatie tussen VSK en de Vlaamse Trainersschool
  • Vlaamse Trainersschool, Denkcel Sportschieten: alle opleidingsaspecten voorzien door de Vlaamse Trainersschool die van toepassing zijn op de sporttak sportschieten
 • Vlaams Dopingtribunaal: ondersteuning van de sportfederaties bij disciplinaire procedures in verband met doping
 • Adviesraad wapens

8. Begroting en rekeningen

De begroting en de rekeningen worden gehouden per kalenderjaar.

De raad van bestuur maakt, onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester, de jaarlijkse begroting op. Deze begroting omvat de volgende punten:

 • Een inschatting van de te verwachten ontvangsten (subsidies, lidgelden, sponsoring, …) van de vereniging
 • Een inschatting van de te verwachten kosten die verband houden met de administratieve werking, de ombudspersoon, de coördinator van de tucht en de coördinator hantering en schietproeven
 • Een inschatting van de te verwachten kosten die verband houden met de werking van de dirco’s. Mocht blijken dat het voorgestelde budget van het dirco niet volledig toegewezen kan worden, zal de verdeling gebeuren overeenkomstig het aantal toegetreden leden per categorie (momenteel doelschieten en kleischieten)

Elk dirco maakt, onder de verantwoordelijkheid van zijn voorzitter, uiterlijk tegen 30 november van het jaar, een begroting op voor het volgende werkingsjaar. De begroting dient een gedetailleerd overzicht te bevatten van de te verwachten inkomsten en de kosten in te schatten voor het uitvoeren van het beleid van het dirco.

De inschatting van de te verwachten kosten die verband houdend met de administratieve werking worden opgemaakt door de secretaris-generaal, deze van de ombudspersoon en de coördinatoren van de tucht en hantering- en schietproeven wordt opgemaakt door de penningmeester.

Iedereen die binnen de vereniging een onkostenbudget beheert, dient dit budget als een goede huisvader te besteden. De terugbetaling van kosten die kennelijk nutteloos zijn kan door de penningmeester worden geweigerd. De raad van bestuur kan de penningmeester te allen tijde ter verantwoording roepen ter zake goedgekeurde kosten. Bij betwisting van kosten beslist de raad van bestuur.

Alle middelen van de vereniging worden beheerd door de penningmeester. Er mogen geen gelden die gebruikt worden voor de vereniging geplaatst worden op bankrekeningen die niet op naam van de vereniging zijn geopend. De penningmeester en de administratief directeur dienen op alle rekeningen een volmacht te hebben.

Voor de organisatie van hun activiteiten kunnen de bestuursleden, directeurs en provinciale afgevaardigden aanspraak maken op de terugbetaling van de gemaakte kosten binnen de begroting. Een voorzienbare overschrijding van het budget moet steeds vooraf worden gemeld op de raad van bestuur of op de vergadering van het dirco. Deze vergaderingen voorzien dan in een eventuele aanpassing van het budget.

Gemaakte kosten worden uitsluitend terugbetaald na het voorleggen van een bewijsstuk waaruit blijkt dat de kost gemaakt is in het kader van een opdracht voor de vereniging binnen het afgesproken budget. Hierbij rekening gehouden met de regelgeving van de vrijwilligerswetgeving.

9. Beleidsplan

Per olympiade wordt een beleidsplan opgesteld door VSK in functie van het bekomen van de nodige subsidiëring door Sport Vlaanderen. Het beleidsplan wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die het kan bijsturen en bekrachtigen.

Het beleidsplan bestaat uit 2 luiken.

9.1 Beleidsplan basiswerking

Het beleidsplan basiswerking houdt rekening met de beleidsfocussen van het Algemeen Uitvoeringsbesluit die subsidieerbaar zijn door Sport Vlaanderen. Het kan voorzien in volgende beleidsfocussen en bakent hiervoor de nodige budgetten af:

 • Jeugdsport
 • Laagdrempelig sportaanbod
 • Innovatie
 • Sportkampen

9.2 Beleidsplan topsport

Het Beleidsplan Topsport moet minstens volgende aspecten bevatten, in overeenstemming met het Uitvoeringsbesluit Topsport 2016 en de richtlijnen van Sport Vlaanderen:

 • Een evaluatie van de werking en de resultaten van de voorbije Olympiade
 • Een overzicht van hoe VSK een integraal topsportbeleid voert met prestatie- en ontwikkelings- programma’s en talentdetectie, inclusief de hiervoor vereiste budgetten

10. Wedstrijden

Enkel clubs die aangesloten zijn bij VSK komen in aanmerking voor de toewijzing van de organisatie van Belgische, Europese of wereldkampioenschappen, alsook van nationale en/of internationale wedstrijden.

De organiserende clubs zullen erop toezien dat alle deelnemers aan voormelde wedstrijden, die gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest, of die aangesloten zijn bij een club die gevestigd is in het Vlaams Gewest, houder zijn van een geldige sportschutterslicentie.

11. Modaliteiten van deelname aan de topsportwerking

Elke topsporter die deelneemt aan de topsportwerking van VSK, dient een overeenkomst te onderteken waarin de modaliteiten van zijn of haar deelname aan de topsportwerking vastgelegd worden.

Een modelovereenkomst kan opgevraagd worden bij het secretariaat van VSK.

12. Vrijwilligersvergoedingen

Personen die als vrijwilliger optreden voor VSK kunnen voor hun prestaties een vrijwilligersvergoeding bekomen. Zij komen eveneens in aanmerking voor een terugbetaling van hun verplaatsingsonkosten.

Vrijwilligers dienen zich voorafgaand aan hun optreden te informeren bij het secretariaat van VSK of hun prestaties in aanmerking komen voor zo’n vergoeding en/of voor een verplaatsingsvergoeding. Om de uitbetaling van hun vergoeding te bekomen dienen zij een vrijwilligersnota met opgave van hun prestaties en verplaatsingen te bezorgen aan het secretariaat van VSK.

Vrijwilligersvergoedingen worden forfaitair vastgelegd binnen het wettelijk kader. Ze worden niet belast in de personenbelasting. Ze zijn beperkt tot een maximum per dag en per jaar.

13. Tucht

VSK hanteert een Algemeen Tuchtreglement (met inbegrip van een klachten- en beroepsprocedure) en een specifiek tuchtreglement inzake dopingpraktijken, beide beschikbaar is op de website.

14. Communicatie

Van alle briefwisseling of mailverkeer dat gedaan wordt in uitoefening van de functie als bestuurder of aangestelde van VSK, zal een kopie bezorgd worden aan het volgende mailadres: info@vsk.vlaanderen .

Leden van de raad van bestuur gebruiken in hun communicatie steeds de VSK – hoofdingen het e-mail adres aangeleverd door de federatie (…@vsk.vlaanderen). Aangestelde van VSK zullen een gepersonaliseerde hoofding ter beschikking krijgen die zij te alle tijden dienen te gebruiken binnen de uitoefening van hun functie.

Voor het indienen van een klacht voor de tuchtcommissie in naam van VSK in het kader van art 6§1 tweede lid van het tuchtreglement, zijn de volgende personen bevoegd:

 • De secretaris-generaal
 • De coördinator hantering en schietproeven
 • De ombuds persoon
 • De coördinator van de tucht
 • De voorzitter van de dirco’s
 • De API (Aanspreekpunt Integriteit

15. Persoonsgegevens

Tussen VSK (verwerkingsverantwoordelijke) en zijn leden (verwerkers) geldt het gecoördineerd intern reglement sportschutterslicentie. De persoonsgegevens die op vraag van VSK door de leden verwerkt worden, kaderen in de uitvoering van dit reglement. De leden handelen uitsluitend overeenkomstig dit reglement en dus in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van VSK.

De verwerker houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke verricht (art. 30 AVG).

De bepalingen uit dit artikel gelden zolang het lid de taken uitoefent die omschreven zijn in het in §1 genoemde reglement.

Het lid verbindt zich ertoe de gegevens, zijnde de dossiers, niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het in §1 genoemde reglement. Onmiddellijk na het voltooien van de opdracht opgenomen in dit reglement of na de beëindiging van dit reglement worden de gegevens, zijnde de dossiers bezorgd aan VSK. Het lid mag hierna op geen enkele manier meer beschikken over de persoonsgegevens en documenten vermeld in §4 van deze bepaling.

De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het doeleinde, uitreiken van voorlopige sportschutterslicenties, uitreiken van sportschutterslicenties, jaarlijks valideren van sportschutterslicenties, uitreiken van hernieuwde spotschutterslicenties, afleveren van een duplicaat van een verloren document, afleveren van een sportschuttersboekjes, afleveren van vignetten voor adreswijziging.

Enkel de volgende persoonsgegevens, die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleindes, vermeld in §3, zullen door de leden verwerkt worden:

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Naam en nummer club
 • Stamnummer VSK
 • Emailadres
 • Pasfoto
 • Nummer sportschutterslicentie
 • Kopie identiteitskaart
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Medisch attest
 • Attesten slagen in theoretische en praktische proeven
 • Modellen die wapenbezit rechtvaardigen
 • Schietbeurten
 • Sportschuttersboekjes
 • Rijksregister nummer

De persoonsgegevens zijn afkomstig van de toegetreden leden.

De leden waarborgen dat de personen die de persoonsgegevens verwerken zich ertoe verbonden hebben om de vertrouwelijkheid in acht te nemen. De mededeling van gegevens aan derden die niet rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht is verboden, tenzij dit door een wet wordt opgelegd.

De gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de in §3 beschreven doeleinden en zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld.

De leden verbinden er zich toe om alle personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens in te lichten over de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De leden verbinden er zich toe om geen kopieën te maken van gegevens waar zij mee werken.

De leden werken niet met onderaannemingscontracten met subverwerkers om de hen door het in §1 vermelde reglement opdracht uit te voeren.

De leden verbinden er zich toe de verwerking van de persoonsgegevens steeds op een veilige manier te organiseren.

VSK en de leden nemen hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. VSK zal erop toezien dat de leden deze maatregelen nemen en naleven.

Volgende maatregelen worden, waar passend, genomen:

 • De persoonsgegevens worden steeds onder toezicht of in een afgesloten ruimte bewaard;
 • De persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor de daartoe door het bestuur aangestelde personen. Met het oog op een backup is aan te raden dat er 2 personen worden aangesteld;
 • Wanneer de documenten worden meegegeven met een persoon, die ze dient te bezorgen aan het secretariaat, gebeurt dit onder gesloten omslag;
 • Een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig.

VSK en de leden treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder het gezag van VSK of van het lid en toegang heeft tot de persoonsgegevens, deze slechts overeenkomstig het in §1 bedoelde reglement verwerkt, tenzij hij daartoe wettelijk is gehouden.

Het lid zorgt ervoor dat er een procedure beschikbaar is in het geval van een datalek. In dergelijk geval wordt VSK onmiddellijk en maximum binnen de 24u na het vaststellen van het lek, ingelicht van het datalek.

VSK wordt door het lid in voorkomend geval op de hoogte gebracht van:

 • De aard van het incident
 • Het tijdstip van de vaststelling
 • Welke gegevens gelekt zijn
 • Welke maatregelen genomen werden om bijkomende schade te beperken
 • Wanneer het incident werd afgesloten
 • Welke structurele maatregelen genomen zijn om dergelijk lek in de toekomst te vermijden

VSK heeft op elk ogenblik het recht om de naleving van deze bepaling te controleren.

Het lid stelt aan VSK alle informatie ter beschikking die nodig is om de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst en uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het lid gaat in op ieder redelijk verzoek van VSK om medewerking te verlenen en de nodige informatie te verstrekken in het kader van een audit.

Het lid verleent aan VSK bijstand met betrekking tot de verplichtingen uit artikel 32 tot 36 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (met name: de beveiliging van de verwerking, de melding van een inbreuk aan de toezichthoudende autoriteit en de betrokkene, de gegevensbeschermingseffect beoordeling en voorafgaande raadpleging).

Het lid is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze overeenkomst, maar is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het naleven van de instructies van VSK.

Alle geschillen die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement waar de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd.

16. Wijziging van het huishoudelijk reglement

De secretaris-generaal staat in voor de coördinatie en bekendmaking van dit reglement via de website van de federatie.

Bijlage 1 Gedragscode voor bestuurders, directie en personeel

De gedragscode moet door elke bestuurder, elk directielid, en elk personeelslid ondertekend worden.

1.1 Gedragscode voor bestuurders

De raad van bestuur van maart 2017 heeft een gedragscode opgesteld. Deze werd goedgekeurd op de raad van bestuur van maart 2017. Het principe van de gedragscode werd goedgekeurd door de Algemene jaarvergadering van maart 2017.

In november werd er een aanvulling op de gedragscode gemaakt, om ze volledig te hebben in het kader van “goed bestuur”. Deze ethische code en gedragscode werd op de AV van 03/12/2017 goedgekeurd.

De huidige bestuurders hebben de volledige code ondertekend.

Hieronder de huidig geldende gedragscode:

ETHISCHE CODE EN GEDRAGSCODE LEDEN RAAD VAN BESTUUR VSK VZW

TAKEN LEDEN RAAD VAN BESTUUR: 10 SLEUTELPRINCIPES:

 1. De bestuurder is medeverantwoordelijk voor het definiëren van de missie, de visie en de waarden van de organisatie, alsook voor het opvolgen en periodiek evalueren ervan
 2. De bestuurder respecteert de wettelijke bepalingen met betrekking tot de organisatie (vzw-wetgeving, sectorale wetgeving) alsook de ‘zelfopgelegde’ afspraken (bv. huishoudelijk reglement)
 3. De bestuurder respecteert in het bijzonder de governance-afspraken tussen de raad van bestuur en het uitvoerend orgaan (secretariaat, bureau…)
 4. De bestuurder acht zich voldoende bekwaam om de organisatie mee te besturen en stelt daarnaast specifieke competenties ten dienste van de werking van de organisatie
 5. De bestuurder neemt actief en op een positieve manier deel aan de werking van de raad van bestuur en draagt daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel
 6. De bestuurder handelt eerlijk en in goed vertrouwen in het belang van de organisatie en laat bij de besluitvorming geen persoonlijke motieven, vooroordelen of belangenconflicten spelen
 7. De bestuurder ziet toe op de kwaliteit van de werking van de raad van bestuur en aanvaardt voor zijn eigen bijdrage periodiek geëvalueerd te worden
 8. De bestuurder heeft kennis van en inzicht in zijn mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en mogelijke risico’s (liabilities) van de organisatie
 9. De bestuurder houdt toezicht op de werking van organisatie (bv. boekhouding, externe communicatie), desgevallend bijgestaan door derden
 10. De bestuurder waarborgt een volledige transparantie ten opzichte van alle betrokken stakeholders (op de eerste plaats de collega-bestuurders en de leden) voor wat betreft informatieverstrekking, uitvoering van beslissingen en het nakomen van afspraken (bv. inzake lobbying, externe representatie van de organisatie)

KERNWAARDEN VAN DE ORGANISATIE:

Het bestuur moet te allen tijde:

 • De hoogste graad van onpartijdigheid, integriteit en objectiviteit ten opzichte van het management van de organisatie naleven.
 • Verantwoordelijkheid opnemen en waarde creëren voor de leden en belanghebbenden
 • Samenwerking met het directie/managementteam van de organisatie.

AFSPRAKEN:

Alle bestuursleden moeten:

 • De 10 sleutelprincipes van goed bestuur volgen
 • Zich akkoord verklaren met deze gedragscode en verzekeren dat ze hun taken, rechten en verantwoordelijkheden begrijpen en dat ze vertrouwd zijn met de functie en rol van de organisatie en relevante regelgevingen
 • Informatie die ze verkrijgen als bestuurder niet misbruiken voor persoonlijke of politieke doeleinden, noch opportuniteiten bij het toekennen van opdrachten /diensten niet gebruiken voor persoonlijke belangen of belangen van aanverwante personen, bedrijven, organisaties.
 • Mogelijk maken dat nieuwe bestuursleden relevante trainingen en bijscholing kunnen volgen
 • Autoriteit delegeren aan het directie/managementteam om het beleid en de strategie te implementeren.
 • Opvolgen en evalueren van de implementatie van strategische en operationele plannen en beleid en rapporteren over de implementatie naar leden.

ROL VAN DE BESTUURSLEDEN

Bestuursleden hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de werking van de organisatie. Ze moeten:

 • Zich ten volle engageren in collectief beraad, hierbij rekening houdend met alle relevante factoren, inclusief alle advies/ begeleiding die beschikbaar is
 • Een sterke verbintenis aangaan ten opzichte van de organisatie, kennis en ervaring hebben in bestuur en constructief denken rekening houdend met de context van een formele strategie/ plan
 • Op een gepaste manier reageren op klachten
 • Ervoor zorgen dat het bestuur zijn macht/rol/functie niet te buiten treedt
 • Regelmatig aanwezig zijn op bestuursvergaderingen en de comités waarvan ze deel uitmaken, zowel als op evenementen waarop bestuursleden geacht worden aanwezig te zijn.

ZWIJGPLICHT

Het is de bestuurder verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op:

 1. de veiligheid van het land;    
 2. de bescherming van de openbare orde;         
 3. de financiële belangen van de organisatie;    
 4. het voorkomen en bestraffen van strafbare feiten;      
 5. het medisch geheim;
 6. het vertrouwelijke karakter van commerciële intellectuele en industriële gegevens;

Het is hem ook verboden feiten bekend te maken waarvan de bekendmaking de concurrentiepositie van de organisatie waarin hij werkt kan schaden of waarvan de bekendmaking een inbreuk is op de rechten en de vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privéleven, tenzij de betrokkene toestemming heeft verleend om de op hem betrekking hebbende gegevens openbaar te maken.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

 • De bestuurder gebruikt voor alle communicaties namens VSK enkel het e-mail adres aangeleverd vanuit de federatie (…@vsk.vlaanderen).
 • Conform het huishoudelijk reglement artikel 19 wordt van alle briefwisseling of mailverkeer dat gedaan wordt in uitoefening van de functie van bestuurder een kopie bezorgd aan het volgende adres: info@vsk.vlaanderen.
 • De bestuurder krijgt enkel tussenkomst van gemaakte kosten in het kader van de vrijwilligersvergoeding. Er kan gekozen worden tussen FF of Reële kostenvergoeding. Er worden geen dagvergoedingen voorzien voor alle taken die u als bestuurder uitvoert. Uiteraard is er een tussenkomst voorzien voor verplaatsingskosten conform het gekozen systeem.
 • VSK voorziet niet in de tussenkomst van computer, printer, telefoon, internet, …. Enkel verplaatsingskosten worden op basis van een correct document terugbetaald, na goedkeuring door de penningmeester.
 • VSK voorziet niet in de tussenkomst van kledij.
 • Alle documenten die de bestuurder ontvangt in het kader van zijn functie, zijn en blijven eigendom van VSK, en moeten na het beëindigen van het mandaat, of ontslag onverwijld in goede staat en vrijwillig teruggegeven worden. Voor deze documenten wordt steeds een ontvangstbewijs in tweevoud opgesteld.

GESCHENKENREGELING

De gekregen geschenken in het kader van de functie als bestuurder van VSK, zullen automatisch overgedragen worden aan de vzw. De Raad van bestuur zal dan beslissen over de bestemming ervan.

REGELS INZAKE BELANGENVERMENGING

In de statuten is in artikel 18 opgenomen dat:

“Indien een bestuurder een belang heeft dat mogelijks tegenstrijdig is met het belang van de vereniging, dient de bestuurder in kwestie zicht te onthouden van deelname aan de beraadslaging over de kwestie. Dit dient uitdrukkelijk te worden vermeld in de notulen van de raad van bestuur.”

Alle bestuurders van VSK hebben een specifieke verantwoordelijkheid voor het handhaven van de integriteit en de reputatie van VSK en dienen derhalve te verzekeren dat in hun gedrag deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting komt.

Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen, zowel aan collega- bestuurders, als aan de Algemene Vergadering van VSK.

1.1.1 Toepassingsgebied

Deze gedragscode geldt voor alle bestuurders van VSK en is openbaar en door derden te raadplegen. De bestuurders ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement die deze gedragscode bevat.

In gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt een bespreking plaats in een vergadering van de Raad van Bestuur. Indien daar geen overeenstemming kan worden bereikt, zal advies worden ingewonnen bij de Algemene Vergadering van VSK.

1.1.2 Grondbeginselen

Een bestuurder wordt geacht, zowel in de hoedanigheid van bestuurder als daarbuiten, zodanig op te treden dat de belangen van VSK en zijn leden, niet worden geschaad dan wel in twijfel kunnen worden getrokken.

Van iedere bestuurder wordt verwacht dat hij of zij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, ethisch, discreet en niet gedreven door eigenbelang handelt en dat hij of zij enigerlei situatie vermijdt die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding zouden kunnen geven.

Iedere bestuurder is verplicht verantwoording af te leggen over zijn gedragingen als bedoeld in deze gedragscode aan de volledige Raad van Bestuur.

Indien de Raad van Bestuur niet in staat is een geschil over het gedrag van één of meerdere bestuurders op te lossen, kan iedere bestuurder een bindende uitspraak vragen aan de Algemene Vergadering van VSK.

1.1.3 Belangenvermening

Iedere bestuurder doet aan de Secretaris-Generaal opgave van zijn belangen in ondernemingen en organisaties waarmee VSK zakelijke betrekkingen onderhoudt. Deze informatie is vertrouwelijk en zal slechts in de vergaderingen van de Raad van Bestuur aan de orde zijn wanneer er sprake is van mogelijke belangenvermenging.

Bij zakelijke transacties voorkomt iedere bestuurder elke (schijn van) bevoordeling die in strijd is met eerlijke concurrentieverhoudingen.

Iedere bestuurder die familie- of vriendschapsbetrekkingen of andere persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft met een aanbieder van producten of diensten aan VSK, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

Een bestuurder neemt van een aanbieder van producten of diensten aan VSK geen faciliteiten of diensten aan waardoor zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloed worden.

Een bestuurder vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van VSK.

Iedere bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een (mogelijk) persoonlijk belang of een belang met betrekking tot een aanverwante persoon of organisatie, van vermogensrechtelijke of andere aard heeft, gerelateerd aan een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, moet dit meedelen aan de Voorzitter voor de beraadslaging daarover aanvangt (dit is ten laatste bij het begin van de vergadering van de Raad van Bestuur die over deze verrichting een beslissing tracht te nemen).

Naast de verklaring over het bestaan van de (potentiële) belangenvermenging, wordt ook de reden van deze belangenvermenging toegelicht.

De bestuurder met een (potentieel) tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Elk voorkomen van een (potentiële) belangenvermenging wordt genotuleerd in de verslagen van de Raad van Bestuur. Ze worden ook bijgehouden in een hiervoor bestemd register.

 • Bestuurders moeten ”onafhankelijk” zijn in die betekenis dat de leden van de raad van bestuur tijdens hun mandaat geen band mag hebben als werknemer van de vereniging.
 • Bestuurders of personeelsleden mogen geen taak uitoefenen in het kader van de controlewerkzaamheden op de vzw (audit comité́, commissaris of rekeningtoezichter).
 • Bestuurders of personeelsleden mogen geen deel uit maken van rechtsprekende organen van de federatie.
1.1.4 Informatie

Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Hij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden die tot deze informatie niet gerechtigd zijn.

Een bestuurder maakt niet ten eigen bate of voor zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie.

Een bestuurder houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is.

Alle documenten die de bestuurder ontvangt in het kader van zijn functie, zijn en blijven eigendom van VSK, en moeten na het beëindigen van het mandaat, of ontslag onverwijld in goede staat en vrijwillig teruggegeven worden. Voor deze documenten wordt steeds een ontvangstbewijs in tweevoud opgesteld.

Alle documenten die door een bestuurder of een medewerker worden opgemaakt voor VSK blijven eigendom van VSK en moeten na het beëindigen van het mandaat, of ontslag onverwijld in goede staat en vrijwillig teruggegeven worden. Voor deze documenten wordt steeds een ontvangstbewijs in tweevoud opgesteld

1.1.5 Aannemen van geschenken

Geschenken en giften, hetzij van financiële, hetzij van niet-financiële aard, boven een geschatte waarde van € 100, die een bestuurslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, dienen binnen zeven dagen na aanvaarding ervan te worden gemeld aan en geregistreerd door de Raad van Bestuur van VSK.  Ze worden ook eigendom van VSK. De Raad van Bestuur van VSK zal er vervolgens een passende bestemming voor zoeken.

Indien een bestuurder geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan € 100 hebben, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.

Geschenken en giften worden niet op het thuisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan de Raad van Bestuur.

1.1.6 Vergoedingen voor uitgaven en onkosten

De bestuurders voeren hun mandaat onbezoldigd uit. Zij krijgen enkel tussenkomst van gemaakte kosten in het kader van de vrijwilligersvergoeding. Er kan gekozen worden tussen FF of reële kostenvergoeding. Er worden geen dagvergoedingen voorzien voor alle taken die als bestuurder uitgevoerd worden. Uiteraard is een tussenkomst voorzien ivoor verplaatsingskosten conform het gekozen systeem.

VSK voorzit niet in de tussenkomst van computer, printeer, telefoon, internet, ….

VSK voorziet niet in de tussenkomst van kledij.

Bestuurders die buiten hun bestuurdersmandaat optreden als vrijwilliger voor VSK, komen in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding, voor zover een niet-bestuurder voor datzelfde optreden als vrijwilliger eveneens een vrijwilligersvergoeding zou ontvangen.

1.1.7 Verantwoording

De Raad van Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Vergadering over de naleving van de in deze Gedragscode vastgelegde gedragsregels, middels rapportering in het jaarverslag aan de Algemene Vergadering van VSK.

1.2 Gedragdscode voor medewekers dirco en topsportcommissie

Ook de medewerkers van het dirco en de TSC, moeten en gedragscode ondertekenen. Deze code is een afgeleide van de gedragscode van de leden van de raad van bestuur.

ETHISCHE CODE MEDEWERKERS DIRCO EN TOPSPORTCOMMISSIE

TAKEN MEDEWERKERS DIRCO: 10 SLEUTELPRINCIPES:

 1. De medewerker respecteert de voorzitter als aangestelde door de Algemene Vergadering en houdt te allen tijde rekening met het feit dat de voorzitter als enige aansprakelijk gesteld kan worden voor de werking van het Dirco/TSC   
 2. De medewerker is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken van het Dirco/TSC, zoals omschreven in de statuten van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw
 3. De medewerker respecteert de wettelijke bepalingen met betrekking tot de organisatie (vzw-wetgeving, sectorale wetgeving) alsook de ‘zelfopgelegde’ afspraken (bv. huishoudelijk reglement)
 4. De medewerker respecteert in het bijzonder de gemaakte afspraken en het beleid, uitgestippeld door de raad van bestuur en het uitvoerend orgaan (secretariaat, bureau, …)
 5. De medewerker acht zich voldoende bekwaam om de organisatie mee te besturen en stelt daarnaast specifieke competenties ten dienste van de werking van de organisatie
 6. De medewerker neemt actief en op een positieve manier deel aan de werking van het Dirco/TSC en draagt daarbij collegialiteit, loyaliteit en dialoog hoog in het vaandel
 7. De medewerker handelt eerlijk, loyaal en in goed vertrouwen in het belang van de organisatie en laat bij de uitvoering van zijn taken geen persoonlijke motieven, vooroordelen of belangenconflicten spelen
 8. De medewerker ziet toe op de kwaliteit van de werking van het Dirco/TSC en aanvaardt voor zijn eigen bijdrage periodiek geëvalueerd te worden
 9. De medewerker houdt toezicht op de werking van de organisatie (bv. boekhouding, externe communicatie), desgevallend bijgestaan door derden
 10. De medewerker waarborgt een volledige transparantie ten opzichte van alle betrokken stakeholders (op de eerste plaats de collega-medewerkers en de voorzitter) voor wat betreft informatieverstrekking, uitvoering van beslissingen en het nakomen van afspraken

KERNWAARDEN VAN DE ORGANISATIE:

Het Dirco/TSC moet te allen tijde:

 • De hoogste graad van onpartijdigheid, integriteit en objectiviteit ten opzichte van het management van de organisatie naleven.
 • Verantwoordelijkheid opnemen en waarde creëren voor de leden en belanghebbenden
 • Samenwerken met de raad van bestuur/het managementteam van de organisatie.

AFSPRAKEN:

Alle medewerkers van het Dirco/TSC moeten:

 • De 10 sleutelprincipes van goed bestuur volgen
 • Zich akkoord verklaren met deze gedragscode en verzekeren dat ze hun taken, rechten en verantwoordelijkheden begrijpen en dat ze vertrouwd zijn met de functie en rol van de organisatie en relevante regelgevingen
 • Informatie die ze verkrijgen als lid van het Dirco/TSC niet misbruiken voor persoonlijke of politieke doeleinden, noch opportuniteiten bij het toekennen van opdrachten/diensten gebruiken voor persoonlijke belangen of belangen van aanverwante personen, bedrijven, organisaties.
 • Mogelijk maken dat nieuwe leden van het Dirco/TSC alle relevante informatie krijgen om hun taken uit te oefenen

ROL VAN DE MEDEWERKERS

De medewerkers hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de werking van het Dirco/TSC en de organisatie. Ze moeten:

 • Zich ten volle engageren voor de uitoefening van de hen toebedeelde taken, hierbij rekening houdend met alle relevante factoren, inclusief alle advies/begeleiding die beschikbaar is
 • Een sterke verbintenis aangaan ten opzichte van de organisatie, kennis en ervaring hebben in de hen toebedeelde taken en steeds inzetten op een constructieve samenwerking
 • Op een gepaste manier reageren op klachten en vragen van leden en schutters
 • Ervoor zorgen dat het bestuur zijn macht/rol/functie niet te buiten treedt
 • Regelmatig aanwezig zijn op vergaderingen van het Dirco/TSC, zowel als op evenementen waarop de medewerkers geacht worden aanwezig te zijn.

ZWIJGPLICHT:
Het is de medewerker van het Dirco/TSC verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op:

 1. De financiële belangen van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw;
 2. Het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten;
 3. Het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens;
 4. Het interne beraad, zolang in de betrokken aangelegenheid geen eindbeslissing is genomen.

Het is de medewerker ook verboden feiten bekend te maken waarvan de bekendmaking de concurrentiepositie van de organisatie waarin hij werkt kan schaden of waarvan de bekendmaking een inbreuk is op de rechten en de vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privéleven, tenzij de betrokkene toestemming heeft verleend om de op hem betrekking hebbende gegevens openbaar te maken.

GESCHENKENREGELING

De gekregen geschenken in het kader van de functie als medewerker dirco/TSC, zullen automatisch overgedragen worden aan de vzw. De Raad van bestuur zal dan beslissen over de bestemming ervan.

REGELS INZAKE BELANGENVERMENGING

In de statuten is in artikel 18 opgenomen dat:

“Indien een bestuurder een belang heeft dat mogelijks tegenstrijdig is met het belang van de vereniging, dient de bestuurder in kwestie zicht te onthouden van deelname aan de beraadslaging over de kwestie. Dit dient uitdrukkelijk te worden vermeld in de notulen van de raad van bestuur.” Deze regel is ook van toepassing op medewerkers van het dirco/TSC tijdens vergaderingen.         

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

 • De medewerker gebruikt voor alle communicaties namens VSK enkel het e-mail adres aangeleverd vanuit de federatie (…@vsk.vlaanderen).
 • Van alle briefwisseling of mailverkeer dat gedaan wordt in uitoefening van de taken als medewerker wordt een kopie bezorgd aan het volgende adres: vzdoel@vsk.vlaanderen / vzklei@vsk.vlaanderen/topsport@sportschieten.be.
 • Conform het huishoudelijk reglement artikel 19 wordt van alle briefwisseling of mailverkeer dat gedaan wordt in uitoefening van de taken als medewerker een kopie bezorgd aan het volgende adres: info@vsk.vlaanderen.
 • Alle onkostenformulieren worden rechtstreeks bezorgd aan boekhouding@sportschieten.be.
 • De medewerker krijgt enkel tussenkomst van gemaakte kosten in het kader van de vrijwilligersvergoeding. Er kan gekozen worden tussen FF of Reële kostenvergoeding. Er worden geen dagvergoedingen voorzien voor alle taken die u als medewerker uitvoert (bv. het bijwonen van vergaderingen van het Dirco Doel, …). Uiteraard is er een tussenkomst voorzien voor verplaatsingskosten conform het gekozen systeem.
 • VSK voorziet niet in de tussenkomst van computer, printer, telefoon, internet, …. Bepaalde werkingskosten (vb inktpatronen, chocolade paasschieting, …) kunnen teruggevraagd worden via het formulier voorgeschoten kosten indien u gekozen hebt voor forfaitaire onkostenvergoeding.  Correcte bewijsstukken dienen toegevoegd te worden. Indien er zich toch uitzonderlijk kosten moesten voordoen, dient dit voorafgaand afgetoetst te worden met de voorzitter van het dirco.
 • VSK voorziet niet in de tussenkomst van kledij

1.3 Gedragdscode voor personeelsleden

1.3.1 Grondbeginselen

Elk personeelslid wordt geacht, zowel in de hoedanigheid van personeelslid als daarbuiten, zodanig op te treden dat de belangen van VSK en zijn leden, niet worden geschaad dan wel in twijfel kunnen worden getrokken.

Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij of zij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet, ethisch en niet gedreven door eigenbelang handelt en dat hij of zij elke situatie vermijdt die tot belangen- vermenging aanleiding zou kunnen geven.

Ieder personeelslid kan verplicht worden verantwoording af te leggen over zijn gedragingen als bedoeld in deze gedragscode.

Elk personeelslid:

 • Is gehouden steeds de voorschriften van goede zeden, van wellevendheid en welvoeglijkheid in acht te houden.
 • Is gehouden andermans politieke, filosofische of godsdienstige overtuigingen te eerbiedigen.
 • Is gehouden het arbeidsreglement te respecteren.

Is gehouden zich te onthouden van elke vorm van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

 • Mag geen belangen hebben die onverzoenbaar zijn met de belangen van VSK.
 • Is verplicht integer te handelen.
1.3.2 Belangenconflichten

Indien een personeelslid, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang of een belang met betrekking tot een aanverwante persoon of organisatie, van vermogensrechtelijke of andere aard heeft, dat gerelateerd is aan een beslissing of een verrichting die tot zijn takenpakket behoort, moet hij dit melden aan de leidinggevende. Het personeelslid kan hierover onmogelijk autonoom een beslissing nemen.

Het personeelslid onttrekt zich van elke verdere bespreking en besluitvorming omtrent de te nemen beslissing.

1.3.3 Geschenken

Volgende regels zijn van toepassing op geschenken die aangeboden worden aan personeelsleden:

 • Geschenken in de vorm van geld worden nooit aangenomen. Een waardebon wordt niet gezien als geld, maar als geschenk.
 • Geschenken tot een geschatte waarde van € 100 dienen binnen de 7 dagen na ontvangst gemeld te worden aan de leidinggevende.
 • Geschenken met een geschatte waarde van meer dan € 100 mogen niet aanvaard worden.

1.3.4 Vergoedingen voor uitgaven en onkosten

Uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.

Een personeelslid declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure en worden voorgelegd aan de Administratief directeur ter goedkeuring.

Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden altijd voorgelegd aan de Algemeen Directeur. Ze worden onder meer getoetst op het risico van belangenvermenging. Het belang van de reis voor VSK is doorslaggevend voor de besluitvorming omtrent de toestemming.

Bijlage 2 Bestuurdersprofielen

2.1 Motivatie bestuurdersprofielen

De missie van VSK is:

De Vlaamse Schietsportkoepel biedt zowel het doelschieten als het kleischieten aan op recreatief en competitief niveau. Daarvoor promoten we als sportfederatie deze Olympische sport bij een zo breed mogelijk publiek. Dit doen we door het organiseren van initiaties, wedstrijden, en kwaliteitsvolle opleidingen. Op deze manier willen we het sportschieten in een positief daglicht plaatsen. Verder heeft de sportfederatie een aantrekkelijk topsportbeleid, waarbij inhoudelijk en financieel ondersteuning wordt gegeven.

Bij de gehele werking hecht de federatie bijzonder veel belang aan veiligheid, naleven van reglementen en een kwaliteitsvolle werking. Op die manier distantiëren we ons van illegaal wapenbezit en geweld. De federatie begeleidt in samenspraak met een vast personeelsteam en met medewerking van vrijwilligers en de clubs. Ze levert sportschutterslicenties af, vervult een actieve rol op vlak van de wapenwetgeving, bouwt rechten en privileges voor de schutters op en streeft naar een verhoging van het aantal actieve schutters bij de clubs. Ze besteedt aandacht aan het gezond sporten decreet en veilig omgaan met wapens.  

 

Samenstelling van de raad van bestuur

Conform Art15 van de statuten is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit de volgende bestuursleden, die allen stemrecht hebben:

 • 1 vertegenwoordiger van elke provincie uit de afdeling doelschieten:
  • Antwerpen
  • Limburg
  • Ost-Vlaanderen
  • Vlaams–Brabant
  • West-Vlaanderen
 • 2 vertegenwoordigers uit de afdeling kleischieten
 • De secretarisgeneraal
 • De penningmeester
 • De voorzitters van de directiecomités          

Motivatie bestuur profielen

In het licht van de hierboven beschreven elementen uit de visie en missie van VSK en de rollen die VSK daarin ziet weggelegd, acht VSK het zinvol om de volgende bestuurdersprofielen op te stellen. Deze zullen als leidraad dienen bij het zoeken naar, aanstellen en evalueren van bestuurders. VSK zal deze profielen ter gelegenheid van elke bestuurderswissel evalueren en toetsen aan eventueel gewijzigde visie en inzichten. In de statuten zijn volgende voorwaarden opgenomen om verkozen te kunnen worden als bestuurder:

 • Meerderjarig zijn
 • Toegetreden lid van de vereniging zijn
 • Niet zijn veroordeeld voor enig misdrijf dat wapenbezit zou uitsluiten op basis van de geldende wetgeving.

Door deze voorwaarden te stellen, zijn wij zeker dat de bestuurders mogen omgaan met wapens wat in onze sport een voorwaarde is.

In maart 2018 werd volgende uitbreiding van de voorwaarden door de AV goedgekeurd: Art 15 §3: “Om als verkozen bestuurder zijn mandaat op te nemen in de raad van bestuur, dient de betrokkene voorafgaand de Ethische code en gedragscode leden van de raad van bestuur te hebben ondertekend”.

VSK wil dit realiseren met een behoeftegerichte en innoverende aanpak en met een transparant, efficiënt en goed bestuur.

Om deze missie te realiseren wordt er gestreefd naar een samenstelling van de Raad Van Bestuur met sterke strategische profielen en een brede diversiteit, om op die manier de kwaliteit van het beleid en de besluitvorming te verhogen.

Onderstaande kenmerken dragen bij tot deze sterke strategische profielen. Deze kunnen verdeeld worden over de verschillende bestuurders:

 • Algemene kennis van de werking van de aangesloten clubs (zowel doel -als kleiclubs)
 • Ervaring als clubbestuurder
 • Ervaring als recreatief of competitief sportend lid
 • Ervaring als topsporter
 • Ervaring met promotie en communicatie
 • Ervaring met marketing
 • Ervaring met financiële en juridische aangelegenheden
 • Ervaring met humanresourcesmanagement
 • Ervaring met algemeen management

Daarnaast wordt er gestreefd naar een ruime diversiteit op het vlak van gender, leeftijd en etniciteit.

De Raad van Bestuur evalueert jaarlijks en bij elke vacature de huidige en gewenste bestuurdersprofielen.

2.2 Algemeen bestuurdersprofiel

DE BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT DE MISSIE VAN VSK ZIJN:

 • Zowel het doel als het kleischieten aanbieden
 • Van recreatie over competitie tot topsport
 • Voor jong en oud
 • Olympische disciplines, alternatieve en aanvullende disciplines
 • Wedstrijdorganisatie van club, naar provinciaal, naar Vlaams, Naar nationaal en Internationaal
 • Maximale veiligheid, naleven reglementen en kwaliteit voor het sportschieten
 • Verdedigt actief de belangen van de sportschutter
 • Informeert haar leden over de toepasselijke regelgeving          

Om het accent op de veiligheid en naleven van de reglementering te handhaven, zullen bestuurders van VSK moeten aantonen niet te zijn veroordeeld voor enig misdrijf dat wapenbezit uitsluit op basis van de geldende wetgeving. Dit kan aangetoond worden door het bezit van een sportschutterslicentie (Voorlopige of Definitieve) of een uittreksel uit het strafregister conform Art 596.1-5 wapens. Dit uittreksel is specifiek voor de sportschutter. Kandidaten die dit niet kunnen voorleggen, kunnen niet verkozen worden als bestuurder.

De gemeenschappelijke taken van de bestuurders zijn:

 • De VSKwerking aansturen:
  • Met focus op strategische keuzes en operationele doelstellingen (o.b.v. het beleidsplan en rekening houdend met de missie), de concrete uitvoering ligt bij het personeel
  • Opvolgen van de uitvoering van het beleidsplan en de begroting
  • Voorbereiding nieuw strategisch beleid
  • Werking en structuur evalueren/verbeteren
  • Waken over het naleven van de wetgevingen (decreten en wetgevingen die van toepassing zijn op de sportfederatie
  • Waken over de veiligheid van onze sport.
 • Samenwerking binnen de federatie bevorderen: tussen clubs en disciplines, ...
 • VSK promoten (inspanningen, voordelen, dienstverlening)
 • Belangenvermenging vermijden/bespreekbaar maken (familiaal, commercieel)

Elke bestuurder dient zoveel mogelijk van volgende eigenschappen in zich te dragen. Hij of zij:

 • Is zich bewust van de doelstelling en de aard van de vereniging en onderschrijft die voluit
 • Draagt de waarden uit van VSK en promoot VSK binnen zijn netwerk op een positieve manier
 • Heeft strategische inzichten in relevante domeinen of deeldomeinen binnen de sportsector
 • Heeft interesse in alle aspecten van de brede werking van VSK al dan niet gecombineerd met een bijzondere interesse in één of meerdere deelgebieden
 • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging
 • Heeft een basiskennis van wetgeving en reglementering (Sportdecreet en vzw-wetgeving)
 • Is zich goed bewust van zijn rol als lid van de Raad van Bestuur, ten opzichte van de rol van de Algemene Vergadering (AV)
 • Is zich goed bewust van zijn rol ten aanzien van het beleid, de werking en het personeel
 • Kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het zelf opnemen van taken van operationeel beleid
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van VSK
 • Denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van VSK
 • Ziet en zoekt uitdagingen voor VSK op het vlak van bestuur, werking, financiën en logistiek
 • Kan voldoende tijd vrijmaken om de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor te bereiden en actief bij te wonen
 • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden
 • Heeft goede vaardigheden om actief deel te nemen aan vergaderingen (actief luisteren, de bal spelen en niet de man, besluitvaardig)
 • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
 • Is een teamspeler met een democratische ingesteldheid die zich kan verzoenen met de beslissingen van de Raad van Bestuur, ook als die beslissingen niet in overeenstemming met zijn of haar persoonlijke mening
 • Kan daarnaast ook taken en verantwoordelijkheden opnemen in commissies, werkgroepen of vertegenwoordigingen
 • Heeft een draagvlak in de sportsector en kan dit versterken
 • Kan het bestuursbeleid van VSK mee uitdragen naar alle stakeholders
 • Is beschikbaar voor regelmatig overleg over kleine en grote punten via telefoon of mail, en maakt tijd voor het doornemen van interne of externe nota’s
 • Staat open voor overleg en hecht belang aan een goede communicatie met de voorzitter
 • Is vlot bereikbaar bij vragen of problemen
 • Kijkt als lid van de Raad van Bestuur enkel naar het algemeen belang van VSK
 • Is een toonbeeld op vlak van integriteit, verantwoordelijkheidszin, toewijding en loyaliteit
 • Beschikt over een geïnformeerd oordeelsvermogen en voldoende zelfvertrouwen
 • Beschikt over voldoende communicatieve en intellectuele kwaliteiten
 • Heeft een ruime dossierkennis en kan snel expertise opbouwen
 • Kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Stelt zich zo nodig terughoudend op

2.3 Bestuurdersprofiel secretaris-generaal

De Secretaris-generaal staat in voor een goede werking van de Raad van Bestuur en waakt erover dat de Raad van Bestuur al zijn taken en verantwoordelijkheden opneemt.

De Secretaris-Generaal is verantwoordelijk voor de secretariële processen en de toepassing ervan. Hij initieert, coördineert en bewaakt de beleids-, advies- en besluitvormingsprocessen, rekening houdend met de afspraken van goed bestuur. Hij adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur. Hij verzorgt de correspondentie van de Raad van Bestuur en kan communiceren in een stijl die afgestemd is op de ontvanger.

Specifiek voor bepaalde functies binnen de raad van bestuur: SECRETARIS-GENERAAL

 • Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de vzw
 • Is lid van het dagelijks bestuur
 • Organiseren van de RVB (agenda, verslag,)
 • Toezicht houden op de uitvoering van de procedures i.v.m. het opstellen van de agenda, het verloop van de vergadering en de besluitvorming.
 • Sparringpartner voor de administratief directeur voor de algemene werking
 • Meegaan naar externe contacten indien nodig
 • Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid
 • Tijdens de RVB van mei 2017 werd de secretarisgeneraal aangeduid als vergadervoorzitter voor de raden van bestuur van VSK vzw.

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van VSK vzw dd. 18 maart 2018, werden de statuten in Art 15§3 als volgt uitgebreid: “De raad van bestuur stelt onder zijn bestuurders een vergadervoorzitter aan voor één jaar. Deze titel wordt stilzwijgend verlengd tot maximaal het einde van deze bestuurder zijn mandaat. De bestuurder die de functie van vergadervoorzitter uitoefent, wordt gelijkgesteld met “voorzitter” in het kader van goed bestuurd.”

2.3.1 Specifieke taken van de secretaris-generaal
 • Aansturen en coördineren van het algemeen bestuur van VSK
 • Toezicht houden op de goede werking van de Raad van Bestuur; in het bijzonder inzake het opstellen van de agenda, het verloop van de vergadering en de besluitvorming
 • Zorgen voor een goede taakverdeling binnen de Raad van Bestuur
 • Opvolgen dat de besluiten van de Raad van Bestuur uitgevoerd worden
 • Waken voor de naleving van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, en alle andere regels en bepalingen
 • Problemen signaleren en oplossingen aandragen en deze bespreken met de bestuurders of de Algemeen Directeur
 • Zorgen voor een goede interne en externe vertegenwoordiging van het bestuur, en zelf een deel van deze vertegenwoordiging op zich nemen
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan
 • Leiden van de jaarlijkse Algemene Vergadering
 • Toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de Algemene Vergadering
 • Verantwoording afleggen aan de Algemene Vergadering
2.3.2 Gewenst profiel van de secretaris-generaal

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de Voorzitter over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:

 • Ervaring hebben in het besturen van een democratisch functionerende vereniging
 • Ervaring hebben met algemeen management en leiding kunnen geven
 • Ervaring hebben in het leiden van besprekingen, het voeren van onderhandelingen, en het verzoenen van tegengestelde standpunten
 • In staat zijn beslissingen van de Raad van Bestuur om te zetten in adequate acties
 • Een eigen positief-kritische mening combineren met een flexibele instelling
 • Beschikken over sterke communicatieve vaardigheden
 • In staat zijn de visie van VSK uit te dragen
 • In staat zijn om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur en VSK in het algemeen te bevorderen
 • Stressbestendig zijn
 • Een netwerk hebben in de sportsector

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de Secretaris-Generaal over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:

 • Beschikt over een relevante academische opleiding
 • Denkt op strategisch en conceptueel niveau, kan daarbij de lange termijn overzien en is in staat de integraliteit te bewaken
 • Heeft ervaring met projectmanagement en het aansturen van projectgroepen tot en met de implementatie
 • Is goed bekend in het werkveld, volgt actief externe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving
 • Is zelfstandig, overtuigend, initiatiefrijk, klantgericht en ondernemend
 • Geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en het managementteam
 • Creëert draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en maakt op natuurlijke en zorgvuldige wijze verbinding
 • Voelt zich thuis in een organisatie die volop in beweging is en schakelt gemakkelijk tussen het strategische, tactische en operationele niveau
 • Heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van het bestuursbeleid
 • Is in staat besluiten van de Raad van Bestuur om te zetten in adequate acties

2.4 Bestuurdersprofiel penningmeester

Specifieke taken van de penningmeester

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken. Onder zijn/haar verantwoordelijkheid en in overleg met de Raad van Bestuur worden de financiële middelen van VSK beheerd. Hiertoe zijn volmachten toegekend aan de administratief directeur.

Daartoe neemt de Penningmeester volgende specifiek taken op zich:

 • Toezien op het opmaken van de rekeningen en de verantwoording van de inkomsten en uitgaven
 • Samen met de Administratief Directeur een begrotingsvoorstel opmaken en voorleggen aan de Raad van Bestuur
 • Bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, signaleren van afwijkingen t.o.v. de toegekende budgetten en formuleren van voorstellen voor tussentijdse bijsturingen
 • Aansturen van en toezicht houden op het dagelijks financiële beheer (boekhouding voeren, opstellen van het financieel jaarverslag, het bijhouden van een financieel archief, etc)
 • Aansturen van en toezicht houden op het werven van financiële middelen (subsidies, fondsen, donateurs, sponsors, etc.)
 • Aansturen van en toezicht houden op het voldoen van alle financiële, sociale, fiscale en juridische verplichtingen
 • Aansturen van en toezicht houden op alle verzekeringen
 • Voorstellen van de jaarrekening en de begroting aan de jaarlijkse Algemene Vergadering
 • Afleggen van financiële verantwoording tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering
 • Voorstellen van kandidaten voor de taak van Rekeningtoezichthouders aan de Algemene Vergadering, die autonoom beslist over de benoeming ervan
2.4.1 Gewenst profiel van de penningmeester

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de Penningmeester over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:

 • Is financieel deskundig onderlegd, en heeft een uitgesproken aanleg voor en affiniteit met het beheer van financiële middelen
 • Is goed vertrouwd met het financieel beheer van een vzw
 • Heeft een actieve rol bij de diverse (financiële) processen in het bestuur en het ontwikkelen van het (financiële) bestuursbeleid
 • Is in staat besluiten van de Raad van Bestuur om te zetten in adequate acties

2.5 Vertegenwoordigers uit de provincies (doelschieten) en vertegenwoordiger kleischieten

 • Zijn de sleutelfiguur tussen de clubs en de raad van bestuur van VSK
 • Inventariseren de noden en behoeften bij de clubs en de sportbeoefenaars
 • Zetten deze behoeften binnen het beleid om naar doelstellingen

2.6 Voorzitter van de directiecomites            

 • Rapporteren over het sport specifieke beleid aan de raad van bestuur
 • Stellen een team rond zich samen om het sport specifieke goedgekeurde beleid van de raad van bestuur uit te werken

2.7 Evalueren bestuursprofielen         

Jaarlijks tijdens de raad van bestuur van november en bij het ontstaan van een vacature, zullen de bestuursprofielen geëvalueerd worden. Er zal gekeken worden of deze nog overeenkomen met de reële en gewenste profielen.

Tijdens de RVB van 12 november 2019 werden de bestuurdersprofielen geëvalueerd In 2020 met de nieuwe website zal het gedeelte goed bestuur aangepast worden, waarbij ook de bestuurdersprofielen aangepast zullen worden. Deze aangepaste profielen zullen voorgelegd worden aan de AV van 14 maart 2020. Deze vorige versie werd op de AV van 3/12/2017 gebracht en met meerderheid van stemmen goedgekeurd.

Bijlage 3: Model van benoemingsbrief

BETREFT: BENOEMING TOT LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL VZW.

Geachte heer / mevrouw ................... [naam betrokkene]

Hierbij bevestig ik dat de Algemene Vergadering  van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw u in haar vergadering van ……………. [datum] heeft BENOEMD TOT LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. Uw statutaire benoemingsperiode bedraagt [zes/drie] jaar en loopt van ……………. [datum] tot ……………. [datum]. Welkom in het bestuur van onze sportfederatie!

Uw benoeming heeft plaatsgevonden op basis van het profiel zoals opgenomen in onze code goed bestuur.

De ONKOSTENVERGOEDING van bestuursleden van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw gebeurt in overeenstemming met de vrijwilligerswetgeving. U heeft de keuze tussen een forfaitaire of reële onkostenvergoeding. Meer info hierover vindt u in het addendum van de vrijwilliger dat in “het witte boek” aanwezig is. Onkosten dienen uiterlijk 3 maand na de prestatie ingediend te zijn om opgenomen te kunnen worden in de boekhouding.

Voor overige/ alle REGELINGEN EN AFSPRAKEN DIE BETREKKING HEBBEN OP UW MANDAAT, verwijzen we u graag naar de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode voor bestuurders waarvan u een exemplaar ontvangt.

Na ondertekening van de gedragscode krijgt u de verdere relevante documenten overhandigd, zoals daar zijn “het witte boek”, een exemplaar van het beleidsplan 2017-2020, een overzicht van de vergaderagenda voor het komende jaar, de interne code goed bestuur, …

 

Ik nodig u via deze weg ook graag uit voor een PERSOONLIJK GESPREK op ……………. [datum] om ……………. [uur] op ……………. [locatie].

 

U kreeg deze brief in tweevoud. Breng een exemplaar van deze brief en de gedragscode voor bestuurders ONDERTEKEND mee naar dit overleg of de eerstkomende bestuursvergadering.

Het huidige bestuur wenst u veel voldoening toe bij de uitoefening van uw functie.

 

Met vriendelijke groet

 

Jaak Peeters

Secretaris-Generaal VSK vzw

Bijlage 4: Actuele samenstelling van de raad van bestuur

Actueel rooster van af- en aantreden van de leden van de raad van bestuur
 

 • Vertegenwoordiger Vlaams-Brabant

Vacaturen open sinds 8/05/2019

 

 

Danny Merckaert

19/03/2017

Ontslag 05/05/2018
(maart 2020)

 

 • Vertegenwoordiger Antwerpen

Danny Goris

19/03/2017

Maart 2023

 

 • Vertegenwoordiger Limburg

Ludo Simoens

19/03/2017

Maart 2020

 

 • Vertegenwoordiger Oost-Vlaanderen

Daniël Creël

19/03/2017

Maart 2020

 

 • Vertegenwoordiger West-Vlaanderen

Ellen Demey

19/03/2017

Maart 2023

 

 • Vertegenwoordiger 1 kleischieten

Suzy Boons

24/02/2019

 

Suzy Boons (ad interim)

 

 

Jim Geerts

03/12/2017

18/03/2018

Arthur van der AA

19/03/2017

Ontslag

 

 • Vertegenwoordiger 2 kleischieten

Walther De Raeymaecker

24/02/2019

 

Walther De Raeymaecker (ad interim)

 

 

Ludo Verbelen

19/03/2017

Ontslag 18/03/2018

 

 • Voorzitter dirco doelschieten

Openstaande vacature

   

Dirk Cuypers

19/03/2017

Ontslag 23/01/18 (Maart 2023)

 

 • Voorzitter dirco kleischieten

Jim Geerts

18/03/2018

Maart 2024

Henri Beliën

19/03/2017

30/11/2017 (maart 2023)

 

 • Secretaris-Generaal

Jaak Peeters

19/03/2017

Maart 2023

 

 • Penningmeester

Openstaande vacature

 

 

Bettina Bal

19/03/2017

Ontslag 23/01/2018
(maart 2023)