Statuten

Goedgekeurd op de BAV van 11/03/2023

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL vzw

V.S.K. vzw

Boomgaardstraat 22 bus 7

2600 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0436.786.644 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Gecoördineerde STATUTEN

De algemene vergadering van 11/03/2023, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:

BENAMING EN DUUR

Artikel 1

§1. De vereniging wordt genoemd “Vlaamse Schietsportkoepel”, afgekort ‘VSK’ en is een vereniging zonder winstoogmerk, afgekort “vzw”.

§2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om het binnen dit Gewest te verplaatsen.

Artikel 3

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. DOEL

Artikel 4.

§1. De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De vereniging heeft als doel de schietsport, onder al zijn mogelijke vormen, te promoten, te organiseren en te ontwikkelen. Ze organiseert zowel het doelschieten als het kleischieten. Haar activiteit omvat zowel de recreatieve als de competitieve beoefening van de schietsport. De vereniging heeft mede als doel om de goede naam en faam van het sportschieten hoog te houden.

§2. Het doel van de vereniging wordt verwezenlijkt door de volgende activiteiten die het voorwerp uitmaken van de vzw:

 1. Het streven naar een erkenning als sportfederatie in de zin van de toepasselijke regelgeving van de Vlaamse Overheid;
 2. Het aanbieden van een administratieve, logistieke en juridische ondersteuning en opleiding aan alle aangesloten leden;
 3. Het verstrekken van informatie over het regelgevend kader aan haar leden;
 4. Het organiseren van wedstrijden;
 5. Het uitwerken van technische reglementen omtrent het sportschieten;
 6. Het aanbieden van sportinfrastructuur;
 7. Het organiseren van trainingen;
 8. De deelname van haar leden aan internationale wedstrijden aan te moedigen en te ondersteunen;
 9. Het ondersteunen van haar leden door financieringen te verstrekken voor de verwerving van schietstanden of andere sportinfrastructuur;
 10. Het voeren van campagnes die de schietsport in een ruim publiek moet promoten en die de goede naam en faam van de schietsport hoog moeten houden;
 11. Het voeren van alle nuttige initiatieven die de kwaliteit van de sportbeoefening bij de aangesloten clubs verbetert.
 12. Alle andere activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de uitdrukkelijk opgesomde activiteiten

§3. De vereniging kan dit doel mede uitvoeren door haar medewerking te verlenen aan alle andere activiteiten die door derden georganiseerd worden. De vereniging kan samenwerken met andere organisaties onder de vorm van contractuele samenwerking met of via financiële deelname in, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle organisaties met of zonder rechtspersoonlijkheid, verenigingen of vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands recht, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, joint venture, kredietverlening, participatie, deelname aan het management of bestuur.

§4. De vereniging onthoudt zich van elke inmenging in politieke, godsdienstige of filosofische aangelegenheden. Zij kan desalniettemin haar leden informeren omtrent de politieke ontwikkelingen die een invloed kunnen hebben op de belangen van haar leden.

§5. De vereniging aanvaardt de regels van de democratie en onderschrijft het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

DE LEDEN VAN DE VERENIGING

Artikel 5

§1. De vaste leden van de vereniging zijn de aangesloten sportclubs. In deze statuten worden zij aangeduid met de term “lid” of “leden”. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering.

§2. De vereniging heeft ook toegetreden leden. De toegetreden leden zijn de natuurlijke personen aangesloten bij een lid van VSK en betalen jaarlijks via hun club de vereiste lidmaatschapsbijdrage. De lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald in het intern reglement.

Vanaf elke 2e of volgende aansluiting, kan een gedeelte van de som teruggevraagd worden. De grootte van deze som wordt bepaald in het intern reglement. Deze mogelijkheid bestaat niet voor minderjarige toegetreden leden.

Elk toegetreden lid ontvangt van de vereniging een lidkaart. De lidkaarten worden aan het lid opgestuurd dat instaat voor de verdere verdeling naar de toegetreden leden.

De lidmaatschapsbijdrage voor de toegetreden leden die aansluiten vanaf 1 november bevat de bijdragen van het resterende lopende kalenderjaar en het volgende kalenderjaar.

Toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar bezitten geen stemrecht. De interne werkingsregels met betrekking tot de toegetreden leden worden bepaald door het intern reglement.

Artikel 6

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens 2 zijn.

Artikel 7

§1. Om lid te worden van de vereniging moet:

 1. Men een rechtsvorm hebben;
 2. Men akkoord gaan met de statuten en het intern reglement van de vereniging en hieraan ook voldoen;
 3. Men aanvaard worden door het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, zoals voorzien in artikel 15 §4;
 4. De rechtsvorm bestaan uit minstens 10 natuurlijke personen die lid of toegetreden zijn van die rechtsvorm.
 5. Op regelmatige basis het sportschieten aanbieden aan hun leden;
 6. Men constant in regel zijn met alle toepasselijke regelgevingen.

Een kandidaat-lid dient zijn kandidatuur schriftelijk in bij VSK, gericht aan de secretaris-generaal, conform de bepaling in het intern reglement.

§2. Het bestuursorgaan beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidatuur. Zij moet hiervoor geen motivering geven en een beroep is hiertegen niet mogelijk door het kandidaat-lid.

§3. De jaarlijkse bijdrage van de leden mag de 500 euro niet overschrijden. Artikel 8

§1. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag of uitsluiting.

§2. Vrijwillig ontslag geschiedt door een ontslagbrief, geadresseerd aan VSK tav het bestuursorgaan.

§3. Uitsluiting is automatisch indien betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 7 §1. a, en b.

§4. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, kan betaalde bijdragen niet terugvorderen en kan geen aanspraak maken op het bezit van de vereniging.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

Artikel 10

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • Als de vereniging daartoe wettelijk verplicht is: de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
 • de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
 • het doen of het aanvaarden van een inbreng “om niet” van een algemeenheid,
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
 • de benoeming en ontslag van de coördinator van de tucht en van de ombudspersoon;
 • Indien de vereniging wettelijk niet verplicht is een commissaris aan te stellen, de benoeming van de rekeningtoezichters.

Artikel 11

§1. Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op een dag en uur te bepalen door het bestuursorgaan. De geplande datum van de algemene vergadering wordt minstens één maand vooraf bekendgemaakt. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten ertoe uitgenodigd worden.

De algemene vergadering kan maar geldig bijeenkomen als er 20% van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behalve in de gevallen waarbij het WVV dwingend strengere bepalingen oplegt. Als dit aantal niet bereikt wordt, wordt er een tweede vergadering belegd waar geen quorum verplicht is.

§2. Andere algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuursorgaan of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat geval moet de bijeenroeping door het bestuursorgaan plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.

§3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt schriftelijk ten minste 15 kalenderdagen voor de

vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het bestuursorgaan moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 1 dag voor de vergadering schriftelijk aangebracht werd door minstens één twintigste van de leden.

Artikel 12

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de vergadervoorzitter aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 13

§1. Ieder lid van de vereniging wordt op de algemene vergadering vertegenwoordigd door een persoon, die toegetreden lid is van deze vereniging. De machtiging dient gehandtekend te zijn door de vertegenwoordiger van de rechtsvorm.

§2. Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Elk lid kan maar 1 volmacht hebben van een ander lid. De vertegenwoordiger van het volmacht gevende lid stuurt de volmacht op naar het secretariaat van de vzw ter attentie van de secretaris-generaal of de coördinator. De gehandtekende volmacht moet uiterlijk 2 kalenderdagen voor de algemene vergadering op het secretariaat van VSK aanwezig zijn.

Artikel 14

§1. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

§2. Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt genomen: de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in het WVV in acht genomen worden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet opgenomen in de telling.

§3. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, samen met de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering. Derden kunnen inzage en afschrift bekomen indien zij van een belang doen blijken en het bestuursorgaan hiermee instemt.

BESTUURSORGAAN

Artikel 15

§1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan die bestaat uit de volgende bestuursleden, die allen stemrecht hebben:

 • 1 vertegenwoordiger van elke provincie uit de afdeling doelschieten:

O Antwerpen

O Limburg

O Oost-Vlaanderen

O Vlaams-Brabant

O West-Vlaanderen

 • 2 vertegenwoordigers uit de afdeling kleischieten
 • De secretarisgeneraal;
 • De penningmeester;
 • De voorzitters van de directiecomités.

De coördinator zal instaan voor het notuleren van de vergaderingen van het bestuursorgaan.

§2. De wijze van verkiezing wordt bepaald in het intern reglement.

Enkel personen die aan de volgende voorwaarden voldoen op de datum van de algemene vergadering, kunnen door de algemene vergadering worden verkozen als bestuurder:

1° meerderjarig zijn;

2° toegetreden lid van de vereniging zijn;

3° niet zijn veroordeeld voor enig misdrijf dat wapenbezit zou uitsluiten op basis van de geldende wetgeving;

§3. Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor een duur van zes jaar. Er is slechts een éénmalige verlening van 6 jaar mogelijk.

Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Om als verkozen bestuurder zijn mandaat op te nemen in het bestuursorgaan, dient de betrokkene voorafgaand de Ethische code en gedragscode leden van het bestuursorgaan te hebben ondertekend.

De bestuurder kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontslagen of zelf ontslag nemen, volgens de procedure zoals voorzien in het intern reglement.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om:

 • ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
 • ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de secretaris-generaal. De oproeping gebeurt schriftelijk, tenminste 2 dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.

Het bestuursorgaan stelt onder zijn bestuurders een vergadervoorzitter aan voor één jaar. Deze titel wordt stilzwijgend verlengd tot maximaal het einde van deze bestuurder zijn mandaat. De bestuurder die de functie van vergadervoorzitter uitoefent, wordt gelijkgesteld met “voorzitter” in het kader van goed bestuur.

§4. Het bestuursorgaan kan alle beslissingen nemen met betrekking tot het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging, tenzij in de gevallen waar de algemene vergadering alleen bevoegd is. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen als minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen van de aanwezige leden. Stemmingen over personen worden genomen met een 2/3e meerderheid. Elke bestuurder beschikt over één stem. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.

§5. Het bestuursorgaan kan bepaalde van haar bevoegdheden delegeren aan leden, toegetreden leden, de coördinator of derden. Er mogen echter geen zelfstandige of autonome entiteiten zijn, die een eigen beleid bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en het bestuursorgaan vastgestelde beleid.

§6. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw dat vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparigheid schriftelijk akkoord van de bestuurders. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per elektronische post, video- of telefoon- conferentie. Op het volgende bestuursorgaan wordt dit punt opgenomen in het verslag.

§7.

1° Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte t.a.v. derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van één bestuurslid voor handelingen tot een bedrag van 10.000,00 EUR. Voor handelingen waarvan de waarde 10.000,00 EUR te boven gaan, wordt de vzw in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen. Het bestuursorgaan kan een aangestelde machtigen voor het uitvoeren van betalingen voor een som van maximaal 10.000,00 EUR.

2° Voor de overdracht tussen eigen rekeningen is de handtekening van één bestuurder of de door het bestuursorgaan gemachtigde voldoende.

§8. De taakverdeling binnen het bestuursorgaan alsook de wijze van bijeenroeping en vergaderen worden geregeld in een intern reglement.

§9.

De volgende situaties leiden tot een onverenigbaarheid als bestuurder:

 • Tijdens zijn mandaat veroordeeld worden voor enig misdrijf dat wapenbezit zou uitsluiten op basis van de geldende wetgeving;
 • Tijdens zijn mandaat veroordeeld worden, waarbij het opnemen van een functie in het bedrijfsleven wordt uitgesloten;
 • Tijdens zijn mandaat een politieke of religieuze functie opnemen, die de neutraliteit van de vzw in het gedrang kan brengen;
 • Personeelslid zijn, waarbij in de arbeidsovereenkomst een verbod tot zetelen in het bestuursorgaan is opgenomen.
 • De functie van ombudspersoon, de coördinator tucht en de aangestelde leden van de tuchtcommissie
 • Men kan niet voor twee bestuursfuncties binnen het bestuursorgaan verkozen zijn.

Wanneer men door de algemene vergadering verkozen wordt voor een tweede functie, neemt men automatisch ontslag uit de vorige functie.

Indien de betrokkene deze onverenigbaarheid niet oplost, heeft dit het ontslag als bestuurder tot gevolg. De coördinator kan de functie van secretaris-generaal of penningmeester niet uitoefenen.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 16

§1. Het bestuursorgaan zal voor bepaalde handelingen en taken, alsook voor de daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van VSK of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

§2. Kunnen deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de vereniging:

 • De secretarisgeneraal die de vergaderingen van het dagelijks bestuur voorzit
 • De penningmeester

De coördinator notuleert, zonder stemrecht.

§3. De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun mandaat uit als college. Dit betekent dat minimum de helft aanwezig moet zijn. Ze beslissen met gewone meerderheid. Bij staking van stemmen wordt het punt voorgelegd aan het bestuursorgaan.

Het aanvaarden van de volgende functies: secretaris - generaal, penningmeester, heeft tot gevolgd dat zij tevens deel wensen uit te maken van het dagelijks bestuur.

§4. Ten aanzien van derden is VSK, voor bevoegdheden van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de handtekening van één dagelijks bestuurder voor handelingen tot een bedrag van 10.000,00 EUR.

§5. Het dagelijks bestuur mag enkel uitgaven verrichten die passen in de globale begroting.

§6. De duur van het mandaat van de leden van het dagelijks bestuur wordt bepaald door het bestuursorgaan. Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door het bestuursorgaan worden ingetrokken. Bij verlies van hoedanigheid van: secretaris-generaal, of penningmeester of coördinator, volgt een automatisch ontslag uit het dagelijks bestuur.

§7. Betrokkene kan zelf zijn/haar ontslag geven in het dagelijks bestuur. Dit heeft voor gevolgd dat hij ook zijn ontslag neemt binnen het bestuursorgaan, als hij/zij daarin zetelde.

DE DIRECTIECOMITÉS

Artikel 17

§1. Per afdeling zoals bepaald in het intern reglement, wordt er een directiecomité (dirco) opgericht. Elk dirco wordt voorgezeten door een voorzitter.

§2. De bevoegdheden van de dirco’s zijn de volgende:

1° Het vaststellen van technische reglementen; 2° Het coördineren van een provinciale werking;

3° Het voorstellen van de budgetten voor de verschillende sportactiviteiten; 4° Het organiseren van alle sportieve en sport promotionele activiteiten;

5° Het uitwerken van een sportpromotieplan voor specifieke groepen; 6° Het organiseren van recreatieve sportbeoefening;

7° Het organiseren van trainingen, wedstrijden en arbitrage;

8° Het in stand houden en uitbaten van infrastructuur voor trainingen; 9° Het organiseren van sportkampen;

10° Het voeren van een kwaliteitsbeleid bij de clubs;

11° De samenwerking met een nationale koepelorganisatie en met internationale sportfederaties; 12° De selectie van deelnemers aan internationale of landelijke wedstrijden.

De voorzitters van de directiecomités worden bekrachtigd door de algemene vergadering.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 18

Indien een bestuurder een belang heeft dat mogelijks tegenstrijdig is met het belang van de vereniging, dient de bestuurder in kwestie zich te onthouden van deelname aan de beraadslaging over de kwestie. Dit dient uitdrukkelijk te worden vermeld in de notulen van het bestuursorgaan.

BEGROTING EN REKENINGEN

Artikel 19

§1. Alle mandaten binnen de vereniging zijn onbezoldigd. Gemaakte onkosten voor het uitoefenen van taken voor de vereniging worden vergoed overeenkomstig wat bepaald is in het intern reglement.

§2. Elk jaar moet het bestuursorgaan aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen boekjaar. Het bestuursorgaan stelt de rekening vast van het afgelopen jaar en maakt de begroting op voor het volgende jaar. Beide worden elk jaar en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

§3. De penningmeester staat in voor het opstellen van de begroting en de rekeningen en draagt deze over aan het bestuursorgaan. De methode van het “dubbel boekhouden” wordt gevolgd. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

§4. Op de algemene vergadering worden in voorkomend geval twee rekeningtoezichters en één plaatsvervangende rekeningtoezichter benoemd die de financiële situatie en de boekhouding zullen nakijken. De plaatsvervangende rekeningtoezichter oefent de taken van de rekeningtoezichters uit indien deze verhinderd zijn. De rekeningtoezichters kunnen alle stukken inkijken en toelichting vragen aan de penningmeester en aan het personeel. Zij worden aangeduid voor één jaar door de algemene vergadering. Op de algemene vergadering brengen de rekeningtoezichters een verslag uit over hun vaststellingen. De rekeningen kunnen slechts worden goedgekeurd nadat dit verslag gegeven is.

ONTBINDING EN BESTEMMING VAN HET LIQUIDATIESALDO

Artikel 20

De algemene vergadering die, overeenkomstig het WVV, beslist tot het ontbinden van de vereniging, benoemt twee vereffenaars die het actief van de vereniging te gelde maken en het passief delgen. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het liquidatiesaldo, met dien verstande dat dit saldo enkel kan worden uitgekeerd aan één of meerdere verenigingen zonder winstoogmerk die doelstellingen heeft of hebben die nauw aansluiten met de doelstellingen van de vereniging.

SLOTBEPALING

Artikel 21

Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is het WVV van toepassing.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 11/03/2023 Te Antwerpen,