Statuten

Goedgekeurd op de BAV van 18/03/2018

 

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL, afgekort: VSK

Boomgaardstraat 22, bus 7, 2600 Berchem

Ondernemingsnummer 436 786 644

STATUTEN

BENAMING EN DUUR

ARTIKEL 1
§1. De vereniging wordt genoemd “Vlaamse Schietsportkoepel”, afgekort ‘VSK’ en is een vereniging zonder winstoogmerk, afgekort “vzw”.

§2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

ARTIKEL 2
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Boomgaardstraat 22 bus 7 gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

ARTIKEL 3
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

DOEL

ARTIKEL 4.
§1. De vereniging heeft als doel de schietsport, onder al zijn mogelijke vormen, te promoten, te organiseren en te ontwikkelen. Ze organiseert zowel het doelschieten als het kleischieten. Haar activiteit omvat zowel de recreatieve als de competitieve beoefening van de schietsport. De vereniging heeft mede als doel om de goede naam en faam van het sportschieten hoog te houden.

§2. Het doel van de vereniging wordt verwezenlijkt door:
a) Het streven naar een erkenning als sportfederatie in de zin van de toepasselijke regelgeving van de Vlaamse Overheid;
b) Het aanbieden van een administratieve, logistieke en juridische ondersteuning en opleiding aan alle aangesloten leden;
c) Het verstrekken van informatie over het regelgevend kader aan haar leden;
d) Het organiseren van wedstrijden;
e) Het uitwerken van technische reglementen omtrent het sportschieten;
f) Het aanbieden van sportinfrastructuur;
g) Het organiseren van trainingen;
h) De deelname van haar leden aan internationale wedstrijden aan te moedigen en te ondersteunen;
i) Het ondersteunen van haar leden door financieringen te verstrekken voor de verwerving van schietstanden of andere sportinfrastructuur;
j) Het voeren van campagnes die de schietsport in een ruim publiek moet promoten en die de goede naam en faam van de schietsport hoog moeten houden;
k) Het voeren van alle nuttige initiatieven die de kwaliteit van de sportbeoefening bij de aangesloten clubs verbetert.
l) Alle andere activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de uitdrukkelijk opgesomde activiteiten

§3. De vereniging kan dit doel mede uitvoeren door haar medewerking te verlenen aan alle andere activiteiten die door derden georganiseerd worden. De vereniging kan samenwerken met andere organisaties onder de vorm van contractuele samenwerking met of via financiële deelname in, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle organisaties met of zonder rechtspersoonlijkheid, verenigingen of vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands recht, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, joint venture, kredietverlening, participatie, deelname aan het management of bestuur.

§4. De vereniging onthoudt zich van elke inmenging in politieke, godsdienstige of filosofische aangelegenheden. Zij kan desalniettemin haar leden informeren omtrent de politieke ontwikkelingen die een invloed kunnen hebben op de belangen van haar leden.

§5. De vereniging aanvaardt de regels van de democratie en onderschrijft het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

DE LEDEN VAN DE VERENIGING

ARTIKEL 5
§1. De vaste leden van de vereniging zijn de aangesloten sportclubs. In deze statuten worden zij aangeduid met de term “lid” of “leden”. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering.

§2. De vereniging heeft ook toegetreden leden. De toegetreden leden zijn de natuurlijke personen aangesloten bij een lid van VSK en betalen jaarlijks via hun club de vereiste lidmaatschapsbijdrage. De lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.
Vanaf elke 2e of volgende aansluiting, kan een gedeelte van de som teruggevraagd worden. De grootte van deze som wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. Deze mogelijkheid bestaat niet voor minderjarige toegetreden leden.

Elk toegetreden lid ontvangt van de vereniging een lidkaart. De lidkaarten worden aan het lid opgestuurd dat instaat voor de verdere verdeling naar de toegetreden leden.

De lidmaatschapsbijdrage voor de toegetreden leden die aansluiten vanaf 1 november bevat de bijdragen van het resterende lopende kalenderjaar en het volgende kalenderjaar.
Toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar bezitten geen stemrecht. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens 3 zijn en het aantal leden moet in elk geval 1 meer zijn dan het aantal leden van de raad van bestuur.

ARTIKEL 7
§1.
Om lid te worden van de vereniging moet:
a) Men een rechtsvorm zijn;
b) Men akkoord gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en hieraan ook voldoen;
c) Men aanvaard worden door de raad van bestuur, bij gewone meerderheid van stemmen, zoals voorzien in artikel 15 §4;
d) De rechtsvorm bestaan uit minstens 10 natuurlijke personen die lid of toegetreden zijn van die rechtsvorm.
e) Men de beschikking hebben over een infrastructuur om het sportschieten te beoefenen;
f) Men constant in regel zijn met alle toepasselijke regelgevingen.

Een kandidaat-lid dient zijn kandidatuur schriftelijk in bij VSK, gericht aan de secretaris-generaal, conform de bepaling in het huishoudelijk reglement.

§2. De raad van bestuur beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidatuur. Zij moet hiervoor geen motivering geven en een beroep is hiertegen niet mogelijk door het kandidaat-lid.

§3. De jaarlijkse bijdrage van de leden mag de 500 euro niet overschrijden.

ARTIKEL 8
§1. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag of uitsluiting.

§2. Vrijwillig ontslag geschiedt door een ontslagbrief, geadresseerd aan VSK tav de raad van bestuur.

§3. Uitsluiting is automatisch indien betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 7 §1. a, en b.

§4. De uitsluiting van een lid wordt een jaar uitgesteld als het lid geen 10 toegetreden leden meer heeft. Gedurende deze periode kan het lid zijn aantal toegetreden leden terug tot 10 brengen. Als dit niet gelukt is, zal de uitsluiting voorgedragen worden op de algemene vergadering.

§5. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, kan betaalde bijdragen niet terugvorderen en kan geen aanspraak maken op het bezit van de vereniging.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 9
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 10
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
1° De wijziging van de statuten;
2° De benoeming en afzetting van de bestuurders
3° Als de vereniging daartoe wettelijk verplicht is: De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze wordt toegekend.
4° De kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
5° De goedkeuring van de begroting en de rekening;
6° De ontbinding van de vereniging;
7° De uitsluiting van een lid;
8° De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9° Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
10° De benoeming en ontslag van de coördinator van de tucht en van de ombudspersoon;
11° Indien de vereniging wettelijk niet verplicht is een commissaris aan te stellen, de benoeming van de rekeningtoezichters.

ARTIKEL 11
§1. Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op een dag en uur te bepalen door de raad van bestuur. De geplande datum van de algemene vergadering wordt minstens één maand vooraf bekendgemaakt. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.

De algemene vergadering kan maar geldig bijeenkomen als er 20% van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als dit aantal niet bereikt wordt, wordt er een tweede vergadering belegd waar geen quorum verplicht is.

§2. Andere algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.

§3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt schriftelijk ten minste 8 kalenderdagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 1 dag voor de vergadering schriftelijk aangebracht werd door minstens één twintigste van de leden.

ARTIKEL 12
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de vergadervoorzitter aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 13
§1. Ieder lid van de vereniging mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, die toegetreden lid is van deze vereniging. De machtiging dient gehandtekend te zijn door de vertegenwoordiger van de rechtsvorm.

§2. Elk lid kan maar 1 volmacht hebben van een ander lid. De vertegenwoordiger van het volmacht gevende lid stuurt de volmacht op naar het secretariaat van de vzw ter attentie van de secretaris of administratief directeur. De gehandtekende volmacht moet uiterlijk 2 kalenderdagen voor de algemene vergadering op het secretariaat van VSK aanwezig zijn.

ARTIKEL 14
§1. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

§2. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldige besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van 27 juni 1921 in acht genomen worden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet opgenomen in de telling.
In de gevallen waarvoor de wet een bijzondere meerderheid voorziet moeten de onthoudingen en ongeldige stemmen als tegenstemmen beschouwd worden.

§3. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de vergadervoorzitter en de secretaris-generaal of administratief directeur. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, samen met de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering. Derden kunnen inzage en afschrift bekomen indien zij van een belang doen blijken en de raad van bestuur hiermee instemt.

RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 15
§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit de volgende bestuursleden, die allen stemrecht hebben:
- 1 vertegenwoordiger van elke provincie uit de afdeling doelschieten:
o Antwerpen
o Limburg
o Oost-Vlaanderen
o Vlaams-Brabant
o West-Vlaanderen
- 2 vertegenwoordigers uit de afdeling kleischieten
- De secretaris-generaal;
- De penningmeester;
- De voorzitters van de directiecomités

De administratief directeur zal instaan voor het notuleren van de vergaderingen van de raad van bestuur.

§2. De wijze van verkiezing wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.
Enkel personen die aan de volgende voorwaarden voldoen op de datum van de algemene vergadering, kunnen door de algemene vergadering worden verkozen als bestuurder:
1° meerderjarig zijn;
2° toegetreden lid van de vereniging zijn;
3° niet zijn veroordeeld voor enig misdrijf dat wapenbezit zou uitsluiten op basis van de geldende wetgeving;

§3. Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor een duur van zes jaar. Er is slechte een éénmalige verlening van 6 jaar mogelijk.

Om als verkozen bestuurder zijn mandaat op te nemen in de raad van bestuur, dient de betrokkene voorafgaand de Ethische code en gedragscode leden van de raad van bestuur te hebben ondertekend.

De bestuurder kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontslagen of zelf ontslag nemen,volgens de procedure zoals voorzien in het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de secretaris-generaal. De oproeping gebeurt schriftelijk, tenminste 2 dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.

De raad van bestuur stelt onder zijn bestuurders een vergadervoorzitter aan voor één jaar. Deze titel wordt stilzwijgend verlengd tot maximaal het einde van deze bestuurder zijn mandaat. De bestuurder die de functie van vergadervoorzitter uitoefent, wordt gelijkgesteld met "voorzitter" in het kader van goed bestuur.

§4. De raad van bestuur kan alle beslissingen nemen met betrekking tot het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging, tenzij in de gevallen waar de algemene vergadering alleen bevoegd is. Om geldig besluit te kunnen nemen, moeten minstens 5 leden van de raad van bestuur aanwezig zijn. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen van de aanwezige leden.Stemmingen over personen worden genomen met een 2/3e meerderheid. Elke bestuurder beschikt over één stem. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen als minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

§5. De raad van bestuur kan haar bevoegdheden delegeren aan leden, toegetreden leden, de administratief directeur of derden. Er mogen echter geen zelfstandige of autonome entiteiten zijn, die een eigen beleid bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid.

§6. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw dat vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparigheid schriftelijk akkoord van de bestuurders. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per elektronische post, video- of telefoon- conferentie. Op de volgende raad van bestuur wordt dit punt opgenomen in het verslag.

§7.
1° Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vereniging in en buiten rechte t.a.v. derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van één bestuurslid tot een bedrag van 10.000,00 EUR. Voor bedragen die 10.000,00 EUR te boven gaan, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen. De raad van bestuur kan een aangestelde machtigen voor het uitvoeren van betalingen voor een som van maximaal 10.000,00 EUR.
2° Voor de overdracht tussen eigen rekeningen is de handtekening van één bestuurder of de door de raad van bestuur gemachtigde voldoende.

§8. De taakverdeling binnen de raad van bestuur alsook de wijze van bijeenroeping en vergaderen worden geregeld in een huishoudelijk reglement.

§9.
De volgende situaties leiden tot een onverenigbaarheid als bestuurde:
-Tijdens zijn mandaat veroordeeld worden voor enig misdrijf dat wapenbezit zou uitsluiten op basis van de geldende wetgeving;
-Tijdens zijn mandaat veroordeeld worden, waarbij het opnemen van een functie
in het bedrijfsleven wordt uitgesloten;
-Tijdens zijn mandaat een politieke of religieuze functie opnemen, die de neutraliteit van de vzw in het gedrang kan brengen;
-Personeelslid zijn, waarbij in de arbeidsovereenkomst een verbod tot zetelen in de raad van bestuur is opgenomen.
-De functie van ombudspersoon, coördinator tucht en de aangestelde leden van de tuchtcommissie
-Je kan niet voor twee bestuursfuncties binnen de raad van bestuur verkozen zijn.
Wanneer je door de algemene vergadering verkozen wordt voor een tweede functie, neem je automatisch ontslag uit de vorige functie.

Indien de betrokkene deze onverenigbaarheid niet oplost, heeft dit het ontslag als bestuurder tot gevolg.

De administratief directeur kan de functie van secretaris-generaal of penningmeester niet uitoefenen.

DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 16
§1. De raad van bestuur zal voor bepaalde handelingen en taken, alsook voor de daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van VSK of de algemene bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

§2. Maken deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging:
- De secretaris-generaal die de vergaderingen van het dagelijks bestuur voorzit
- De penningmeester
- De administratief directeur (notuleert, zonder stemrecht)

§3. De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun mandaat uit als college. Dit betekent dat minimum de helft aanwezig moet zijn. Ze beslissen met gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Het aanvaarden door de algemene vergadering van de volgende functies: secretaris - generaal, penningmeester, heeft tot gevolgd dat zij automatisch deel uit maken van het dagelijks bestuur.

§4. Ten aanzien van derden is VSK, voor bevoegdheden van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de handtekening van één bestuurslid tot een bedrag van 5.000,00 EUR.

§5. Het dagelijks bestuur mag enkel uitgaven verrichten die passen in de globale begroting.

§6. De duur van het mandaat van de leden van het dagelijks bestuur wordt bepaald door de raad van bestuur. Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken. Bij verlies van hoedanigheid van: secretaris-generaal, of penningmeester of administratief directeur, heeft een automatisch ontslag uit het dagelijks bestuur

§7. Betrokkene kan zelf zijn/haar ontslag geven in het dagelijks bestuur. Dit heeft voor gevolgd dat hij ook zijn ontslag neemt binnen de raad van bestuur, als hij/zij daarin zetelde.

DE DIRECTIECOMITÉS

ARTIKEL 17
§1. Per afdeling zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, wordt er een directiecomité (dirco) opgericht. Elk dirco wordt voorgezeten door een voorzitter.

§2. De bevoegdheden van de dirco’s zijn de volgende:
1° Het vaststellen van technische reglementen;
2° Het coördineren van een provinciale werking;
3° Het voorstellen van de budgetten voor de verschillende sportactiviteiten;
4° Het organiseren van alle sportieve en sport promotionele activiteiten;
5° Het uitwerken van een sportpromotieplan voor specifieke groepen;
6° Het organiseren van recreatieve sportbeoefening;
7° Het organiseren van trainingen, wedstrijden en arbitrage;
8° Het in stand houden en uitbaten van infrastructuur voor trainingen;
9° Het organiseren van sportkampen;
10° Het voeren van een kwaliteitsbeleid bij de clubs;
11° De samenwerking met een nationale koepelorganisatie en met internationale sportfederaties;
12° De selectie van deelnemers aan internationale of landelijke wedstrijden;

TEGENSTRIJDIG BELANG

ARTIKEL 18
Indien een bestuurder een belang heeft dat mogelijks tegenstrijdig is met het belang van de vereniging, dient de bestuurder in kwestie zich te onthouden van deelname aan de beraadslaging over de kwestie. Dit dient uitdrukkelijk te worden vermeld in de notulen van de raad van bestuur.

BEGROTING EN REKENINGEN

ARTIKEL 19
§1. Alle mandaten binnen de vereniging zijn onbezoldigd. Gemaakte onkosten voor het uitoefenen van taken voor de vereniging worden vergoed overeenkomstig wat bepaald is in het huishoudelijk reglement.

§2. Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen boekjaar. De raad van bestuur stelt de rekening vast van het afgelopen jaar en maakt de begroting op voor het volgende jaar. Beide worden elk jaar en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

§3. De penningmeester staat in voor het opstellen van de begroting en de rekeningen en draagt deze over aan de raad van bestuur. De methode van het “dubbel boekhouden” wordt gevolgd. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

§4. Op de algemene vergadering worden in functie van artikel 10, 11° twee rekeningtoezichters en één plaatsvervangende rekeningtoezichter benoemd die de financiële situatie en de boekhouding zullen nakijken. De plaatsvervangende rekeningtoezichter oefent de taken van de rekeningtoezichters uit indien deze verhinderd zijn. De rekeningtoezichters kunnen alle stukken inkijken en toelichting vragen aan de penningmeester en aan het personeel. Zij worden aangeduid voor één jaar door de algemene vergadering. Op de algemene vergadering brengen de rekeningtoezichters een verslag uit over hun vaststellingen. De rekeningen kunnen slechts worden goedgekeurd nadat dit verslag gegeven is.

ONTBINDING EN BESTEMMING VAN HET LIQUIDATIESALDO

ARTIKEL 20
De algemene vergadering die, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, beslist tot het ontbinden van de vereniging, benoemt twee vereffenaars die het actief van de vereniging te gelde maken en het passief delgen. Deze algemene vergadering beslist over de bestemming van het liquidatiesaldo, met dien verstande dat dit saldo enkel kan worden uitgekeerd aan één of meerdere verenigingen zonder winstoogmerk die doelstellingen heeft of hebben die nauw aansluiten met de doelstellingen van de vereniging.

OVERGANGSBEPALINGEN:

Alle functies worden herverkozen. De huidige functies blijven in dienst tot de nieuwe aangesteld zijn. De functies van vertegenwoordigers van de provincies van Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn voor de eerste keer voor 3 jaar. Nadien worden deze verkozen volgens de procedures zoals voorzien in de statuten art 15§3. Eén van de 2 leden van klei zal ook voor 3 jaar zijn. Deze is door hen zelf onderling te bepalen. Bij geen akkoord zal de raad van bestuur hierover beslissen. Nadien wordt deze verkozen volgens de procedures zoals voorzien in de statuten art 15§3.

SLOTBEPALING

ARTIKEL 21
Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.