Sportclubondersteuning

Binnen de Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK) zetelt de ethische commissie die regelmatig samenkomt in het kader van ethische kwesties met sporters, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur. Dit is een adviesorgaan dewelke alles in het werk stelt om binnen het sportschieten ieders integriteit (fysieke, psychische, seksuele en sociale) te waarborgen. 

De rol van Aanspreekpunt Integriteit in de federatie is toegewezen aan Neirinckx Carolien.  Deze API is steeds bereikbaar via api@vsk.vlaanderen of op het nummer 0470 19 87 74.

Aangezien we merken dat een federatie API vaak nog te veraf staat van het club gebeuren, vindt VSK het absoluut belangrijk dat binnen elke club ook iemand aangeduid wordt waar men op een laagdrempelige manier terecht kan met allerlei vragen of met een vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Daarom dat een club – API een zeer belangrijke functie binnen de clubwerking uitoefent. Dit is een persoon die deze zaken op een discrete manier opneemt en de melder in de juiste richting stuurt.

Interesse? Hieronder een profiel van de Club-API:

PROFIELOMSCHRIJVING CLUB - API

Een goede API

 • is bij voorkeur geen voorzitter of bestuurslid of iemand met een machtspositie binnen de club. Indien dit toch een bestuurder is, dient deze onafhankelijk te werken en transparant te zijn voor mogelijke vermenging van belangen
 • wordt via een duidelijk mandaat aangesteld door het clubbestuur
 • kan bij ernstige incidenten rekenen op intern overleg (federatie – API)
 • kan op verzoek een uittreksel uit het strafregister (minderjarigenmodel) voorleggen
 • kan discreet en onafhankelijk werken

Het is belangrijk dat in een VSK-club een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het aanduiden en bekend maken van een API binnen de club zorgt hiervoor.

A. Wat zijn de taken van een club – API?

De club – API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijk te ondernemen vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de club – API adviezen over preventieactiviteiten binnen de club en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.

 • Aanspreekpunt en eerste opvang

De Club – API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller zonder de rol van hulpverlener op te nemen.

Deze toont genoeg empathie, geeft de melder het gevoel dat er geluisterd wordt en stelt het verhaal niet in vraag. Iedereen in de club moet weten wie deze club – API is, hoe deze te bereiken is en met welke vragen of boodschappen ze bij deze persoon kunnen aankloppen.

 • Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing

De Club – API neemt de melding of vraag serieus en start het handelingsprotocol op en zorgt dat deze procedure gevolgd wordt, vormt zich een beeld van de situatie, schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en advies of verwijst door. Bij vermoedens van ernstig grensoverschrijdend gedrag (rood of zwart) is het niet de taak van de club – API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst door naar de Federatie – API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie, …).

 • Preventie en ondersteuning clubbestuur
  In samenwerking met het clubbestuur zorgt de club – API voor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de club – API, alsook voor bewustmaking i.v.m. gedragscodes. De club – API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

 

B. Wat is een club – API niet?

 • een hulpverlener : start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim
 • een onderzoeksrechter : moet niet achter de feiten aangaan
 • een journalist : moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is
 • een bestuurder : heeft geen verantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol

Indien je nog steeds interesse hebt, contacteer zeker jouw clubbestuur en engageer je voor het welzijn van elke sporter en betrokkenen binnen jouw club. Alvast bedankt voor jouw engagement! 

WAT MOET EEN CLUB - API KENNEN EN KUNNEN?

 • Basisinzichten hebben over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (in de sport);
 • Vlaggensysteem kennen en toepassen op concrete incidenten (Bijscholing bij ICES);
 • Basisinzichten rol club – API;
 • Zich kunnen profileren als club – API bij iedereen in de club;
 • Een incident kunnen afhandelen op basis van het handelingsprotocol;
 • Hier gesprek kunnen aangaan met alle betrokkenen;
 • Weten waar je terecht kan voor een klacht of hulp (dit kan bij Federatie API of bijeenkomst andere API’s);
 • Registratie en dossier maken;
 • Overleggen met het clubbestuur en suggesties doen om bepaalde incidenten in de toekomst te verminderen.

Ook is het club een meerwaarde om volgende stappen in het integriteitsproces uit te werken:

 • Werken rond preventie, sensibilisering en vorming betreffende integriteit in de sport
 • Samenstellen van een adviesorgaan in het kader van integriteit in de sportclub
 • Opstellen van (een)gedragscode(s) binnen de sportclub
 • Opstellen van een handelingsprotocol
 • Opnemen van de nodige reglementering in het Tuchtreglement

VSK stelt hier de nodige modellen voor ter beschikking voor haar aangesloten clubs en biedt ondersteuning waar nodig.